Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-11

JLT Mobile Computers AB: Kallelse till årsstämma, tisdagen den 10 maj 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen
den 10 maj 2016 kl. 16.00 på PM&Vänner Hotell, Västergatan 10 i Växjö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 3
maj 2016, dels anmält sin avsikt att delta senast tisdagen den 3 maj 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna
i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 3 maj 2016. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ),
Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till
stefan.kack@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00)
eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall,
det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare
avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på bolagets hemsida,www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på
ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning för stämman
5 Val av två justeringsmän
6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Verkställande direktörens redogörelse
9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter
13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14 Val av styrelse och revisor
15 Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2015 om 0,07 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 12 maj 2016. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att
utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 maj 2016. Sista dag för
handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 10 maj
2016.

STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)

Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50
procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att
till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ulf Ahlén, att
styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att
styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Jan Olofsson och
Per Ädelroth omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ulf
Ahlén omväljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till
405.000 kronor, varav 145.000 kronor till styrelsens ordförande samt 65.000
kronor vardera till övriga ledamöter, att bolaget ska ha en revisor utan
suppleanter, att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning inom ramen för offert.

DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och
på bolagets hemsida,www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna
erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Växjö i april 2016
Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Käck, vVD, 0470-53 03 21
stefan.kack@jltmobile.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: JLT Mobile Computers AB via Globenewswire

HUG#2002234

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.