Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

JLT Mobile Computers: Delårsrapport januari - mars, 2019

* Omsättning 37,1 MSEK (32,2)
* Orderingång 31,2 MSEK (32,7)
* Bruttomarginal 41,7 procent (44,0)
* Rörelseresultat 3,8 MSEK (3,2)
* Resultat efter skatt 3,2 MSEK (2,4)
* Höjd utdelningspolicy

Kommentarer från VD
Den starka orderingången under rekordåret 2018 resulterade i en stark
omsättning som slutade på 37,1 MSEK för perioden, en ökning med 15% jämfört
med föregående år. Orderingången var i paritet med föregående år och
slutade på 31,2 MSEK jämfört med 32,7 MSEK året innan.

Under 2018 etablerade JLT en ny produktions- och serviceanläggning med en
partner i Atlanta, Georgia för att stärka vårt erbjudande och skapa
skalbarhet för den amerikanska marknaden. Användandet av en extern
servicegivare har en positiv effekt på rörelseresultatet men har också en
påverkan på bruttomarginalen. Denna strukturella förändring i kombination
med mix av kunder som skiftar från kvartal till kvartal hade totalt sett en
negativ påverkan på bruttomarginalen som var 41,7 % för perioden jämfört
med 44,0% föregående år.

Vi fortsatte arbetet med att erbjuda en större helhetslösning för våra
kunder och tog flera positiva steg i detta under kvartalet. Vi lanserade
nya mjukvaruprodukter som förbättrar kunders uppkoppling i ostabila
nätverksmiljöer såsom stora lagerlokaler. Som första hårdvaruleverantör
ingick vi också ett femårigt valideringsavtal med NAVIS, en ledande
leverantör av terminaloperativsystem för hamnar, för att erbjuda kunder en
trygghet i att helhetslösningen med JLT:s produkter alltid fungerar.
Dessutom stängde vi två större serviceavtal i USA under april till ett
totalt värde av 3,2 MSEK. Avtalen löper under ett år och garanterar
servicenivån och reparationstider till en fast kostnad.

Som en del i vår aktiva marknadsbearbetning deltog vi under kvartalet på
NAVIS World i San Fransisco och SITL i Paris, och i april var vi på Promat
i Chicago. Vi identifierade flera nya affärsmöjligheter som nu bearbetas av
vårt säljteam.

Flera års positivt resultat har genererat en god likviditet och nettokassan
uppgick vid periodens slut till 50,1 MSEK. Den starka kassa ger oss utrymme
för en intensifierad förvärvsstrategi. Samtidigt höjer vi utdelningspolicyn
till att motsvara 50 - 70 procent av vinsten efter skatt, från tidigare 30
- 50 procent.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2019
För perioden redovisar koncernen en omsättning på 37,1 MSEK (32,2).
Bruttovinsten uppgick till 15,5 MSEK (14,1) och bruttomarginalen till 41,7
procent (44,0).  Bruttovinsten påverkas i kvartalet av en högre andel
omsättning via återförsäljare med lägre marginal än vid direktförsäljning.
Därutöver påverkar outsorcing av service i USA bruttomarginalen negativt
med en knapp procentenhet men påverkan på rörelseresultatet är positivt.

Rörelsens omkostnader var 11,1 MSEK (10,3) av detta svarade
personalkostnader för 7,8 MSEK (6,7). Övriga kostnader var 3,3 MSEK (3,6).
EBITDA för perioden uppgick till 4,3 MSEK (3,8).

Avskrivningar under perioden var 0,5 MSEK (0,6).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 3,8 MSEK (3,2).

Finansnettot uppgick till 0,4 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt
på 4,2 MSEK (3,2).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,0 MSEK (0,8) belastar
resultatet och resultat efter skatt uppgick till 3,2 MSEK (2,4).

Orderingången under perioden har uppgått till 31,2 MSEK (32,7) och
orderstocken var vid periodens slut 18,3 MSEK (11,7).

Resultaträkning, MSEK           2019
Kv 1 2018
Kv 1   2018
Helår
                       
Nettoomsättning           37,1 32,2   129,4
                       
Bruttovinst             15,487 14,1   60,5
- Bruttomarginal             41,7% 44,0%   46,5%
                       
Försäljnings- och Marknadskostnader       -5,5 -5,1   -21,5
                       
Organisations- och FoU-kostnader         -5,6 -5,2   -23,9
                       
EBITDA             4,3 3,8   15,2
- EBITDA marginal           11,7% 11,8%   11,7%
                       
Avskrivningar             -0,5 -0,6   -2,4
  Varav:                    
  - Materiella anläggningstillgångar       -0,1 -0,1   -0,6
  - Utvecklingsutgifter           -0,3 -0,3   -1,3
  - Goodwill             -0,1 -0,1   -0,6
                       
Rörelseresultat             3,8 3,2   12,7
- Rörelsemarginal           10,3% 10,0%   9,8%
                       

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till 6,2 MSEK (0,2). Koncernens likvida medel
inklusive kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 50,1 MSEK
(26,8) och koncernens nettolåneskuld till -50,1 MSEK (-26,8), således en
nettokassa.

Soliditeten uppgick till 61 procent (62) och det egna kapitalet var 57,3
MSEK (48,8).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär
förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i
aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet
baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
-0,4 MSEK (-0,5).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och
BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelningspolicy
Styrelsen har beslutat att förändra bolagets utdelningspolicy från 30 - 50
procent av vinsten efter skatt till 50 - 70 procent av vinsten efter skatt.
Övriga villkor enligt policyn oförändrade.

Aktien

Totalt har 2,8 miljoner aktier (1,8) omsatts under perioden vilket
motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 3,92 SEK vid periodens början och 6,13 SEK vid periodens
slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Eminova Fondkommission AB som
certified advisor. Byte av Certified Advisor från Mangold Fondkommission AB
till Eminova Fondkommission AB skedde den 1 januari 2019.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00,
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2019

Delårsrapport för januari-juni 2019                          15 augusti,
2019
Delårsrapport för januari-september 2019               25 oktober, 2019
Bokslutskommuniké för år 2019                             7 februari, 2020

Växjö den 7 maj 2019

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning, MSEK           2019
Kv 1 2018
Kv 1   2018
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter       37,1 32,2   130,0
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror           -21,6 -18,0   -69,5
  Övriga externa kostnader           -3,3 -3,6   -13,5
  Personalkostnader           -7,8 -6,7   -31,8
  Avskrivningar           -0,5 -0,6   -2,4
Rörelseresultat       3,8 3,2   12,7
                       
Finansnetto             0,4 0,0   -0,3
Resultat efter finansiella poster       4,2 3,2   12,5
                       
Skatt             -1,0 -0,8   -2,7
Periodens resultat           3,2 2,4   9,7
                       
Resultat per aktie (kronor)           0,11 0,09   0,34
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)       0,11 0,08  
0,34
                       
Balansräkning, MSEK           2019
31 mar 2018
31 mar   2018
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       4,1 5,9   4,6
  Materiella anläggningstillgångar         0,5 0,8   0,5
  Finansiella anläggningstillgångar       0,2 0,0   0,2
Summa anläggningstillgångar   4,8 6,7   5,3
  Varulager             17,5 20,6   19,2
  Kortfristiga fordringar           21,2 24,4   22,0
  Likvida medel och finansiella placeringar     50,1 26,8   43,9
Summa omsättningstillgångar   88,7 71,9   85,2
                       
Summa tillgångar           93,5 78,6   90,4
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Aktiekapital             28,6 27,9   28,6
  Bundet eget kapital           6,7 6,4   7,0
  Ansamlat resultat           22,1 14,6   18,5
Summa eget kapital           57,3 48,8   54,1
Avsättningar             2,0 1,3   1,8
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           34,2 28,5   34,5
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    93,5 78,6   90,4

Kassaflödesanalys, MSEK     2019
Kv 1 2018
Kv 1   2018
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
  4,1 3,9   14,5
Förändring av rörelsekapital   2,1 -3,8   5,4
Löpande verksamheten           6,2 0,1   19,8
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar     0,0 0,1   -5,3
Finansieringsverksamheten           0,0 0,0   -2,1
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar       6,2 0,2   12,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar     6,2 0,2  
7,5
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar       50,1 26,8   43,9
Nettolåneskuld*             -50,1 -26,8   -43,9
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2019
Kv 1 2018
Kv 1   2018
Helår
                       
Ingående eget kapital   54,1 46,3   46,3
              ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.