Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

JM: Årsstämma i JM AB

Vid årsstämman i JM AB den 24 april 2014 antog stämman styrelsens och
valberedningens samtliga förslag

Årsstämman beslutade om utdelning av 7,25 kr per aktie. Beslutad
avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 29 april 2014.
Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB
måndagen den 5 maj 2014.

Styrelseledamöter och arvoden

Årsstämman beslutade att antalet styrelsemedlemmar ska vara åtta. Till
styrelsens ordförande omvaldes Lars Lundquist. Till styrelseledamöter
omvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Johan Bergman, Anders Narvinger, Eva
Nygren, Kia Orback Pettersson, Johan Skoglund och Åsa Söderström
Jerring.

För arbetet i styrelsen skall till ordföranden utgå arvode med 740 000
kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget skall utgå
arvode med 310 000 kronor.

Utskottsarvoden

För arbete i utskotten skall till ledamot som inte är anställd i
bolaget utgå arvode enligt följande

Ordförande i Revisionsutskottet: 120 000 kronor

Ledamot i Revisionsutskottet: 90 000 kronor

Ordförande i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor

Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor

Ordförande i Investeringsutskottet: 80 000 kronor

Ledamot i Investeringsutskottet: 60 000 kronor

Arvodet avseende sju arvoderade ledamöter uppgår till totalt 3 220 000
kronor, inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Detta innebär
en höjning med 100 000 kronor.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att Ernst & Young skulle väljas som
revisionsbolag. Mandattiden löper enligt aktiebolagslagen till slutet
av årsstämman 2015.

Valberedning

Fastställande av den instruktion för Valberedningen som antogs vid
årsstämman 2013 med justering av punkten 1.5 i instruktionen.

Instruktionen för Valberedningen finns på JM AB:s hemsida, www.jm.se

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman fastställde föreslagna riktlinjer för lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till
koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras av
fast lön kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån
samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas
koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad
befattningshavaren verkar.

Återköp

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av
stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på NASDAQ OMX Stockholm.
Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock
längst intill årsstämman 2015. Högst så många aktier får förvärvas
att bolagets innehav vid en var tid ej överstiger tio (10) procent av
samtliga stamaktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på
NASDAQ OMX Stockholm får ske endast till ett pris inom det NASDAQ OMX
Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med
bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och
möjlighet att fortlöpande anpassa företagets kapitalstruktur.

Minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade om en minskning av aktiekapitalet med 2 873 057
kronor genom indragning av 2 873 057 stamaktier utan återbetalning
till aktieägarna. Bolaget innehar för närvarande sammanlagt 2 873 057
egna stamaktier. Stamaktierna har förvärvats i syfte att anpassa
bolagets kapitalstruktur.

Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget
kapital.

Årsstämman beslut om minskningen av aktiekapitalet enligt ovan får
inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga
fall, allmän domstol.

Konvertibelprogram

Årsstämman beslutade att JM skall uppta ett konvertibelt företagslån om nominellt högst 120 000 000 kronor genom emission av högst 460 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige. Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel skall kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på NASDAQ OMX Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 25 april 2014 t o m den 7 maj 2014.

Årsstämman beslutade om villkoren i enlighet med förslaget.

För ytterligare information kontakta:

Johan Skoglund, VD och koncernchef: 08-782 89 39

Claes Magnus Åkesson, Ekonomi och finansdirektör: 08-782 89 71

Maria Bäckman, Chefsjurist: 08-782 85 31

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och
bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder
i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi
arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt
entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska
i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.
Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2.200
medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX
Stockholm, segmentet Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jm/r/arsstamma-i-jm-ab,c9574223
http://mb.cision.com/Main/1261/9574223/236962.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.