Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

JM: Delårsrapport januari-september 2021

FORTSATT HÖG EFTERFRÅGAN OCH GOD LÖNSAMHET

Intäkterna minskade till 10 541 mkr (10 858).

Rörelseresultatet ökade till 1 460 mkr (1 239). Rörelsemarginalen ökade till 13,9 procent (11,4).

Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om 194 mkr (19) ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt ökade till 1 416 mkr (1 185). Resultat efter skatt ökade till 1 145 mkr (932).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 22,8 procent (18,8).
Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 16,50 kronor (13,30).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 371 mkr (427).

Antal sålda bostäder ökade till 3 279 (2 403) och produktionsstarterna ökade till 2 544 (2 223).

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:

Carl Bandhold, CFO, IR-ansvarig
E-post cfo@jm.se  Tel. 08-782 87 00

Författare Cision