Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-09

JM: Kallelse till JM ABs årsstämma den 12 april 2018

I enlighet med Regelverk för emittenter vid NASDAQ Stockholm
offentliggör JM AB genom detta pressmeddelande kallelsen till
årsstämman den 12 april 2018.

Kallelsen offentliggörs härmed och publiceras på JMs webbplats
onsdagen den 14 mars. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och
Inrikes Tidningar och information om att kallelse skett annonseras i
Svenska Dagbladet.

KALLELSE

Aktieägarna i JM AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
12 april 2018 kl. 16.00 på JMs huvudkontor med adress Gustav III:s
boulevard 64, Solna.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 6 april 2018,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 6 april 2018 före kl.
16.00 på något av följande sätt:

JM ABs webbplats: www.jm.se (endast för privatpersoner)
Post: Computershare AB, "JM ABs årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd
Telefon: 08-518 01 551

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar delta
i årsstämman, måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är införd i
aktieboken fredagen den 6 april 2018.

Inträdeskort till årsstämman kommer att utsändas.

OMBUD
Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före
årsstämman insändas till JM AB, Koncernstab Juridik och Exploatering,
169 82 Stockholm.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på JM ABs webbplats, www.jm.se.
Fullmaktsformuläret skickas också till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

AKTIER OCH RÖSTER
JM ABs aktiekapital uppgår till 71 059 683 kronor motsvarande 71 059
683 stamaktier och 0 C-aktier. Stamaktie berättigar till en röst och
C-aktie till en tiondels röst. Den 14 mars 2018 innehar bolaget 1 476
421 egna stamaktier motsvarande samma antal röster. Dessa är inte
röstberättigade.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade
yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande
enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt punkterna 15-18 nedan kommer senast den 22
mars 2018 att finnas tillgängliga på JM ABs huvudkontor, Gustav III:s
boulevard 64 i Solna, och på JM ABs webbplats, www.jm.se under fliken
"Om JM - Bolagsstyrning". Ovan angivna handlingar skickas också till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer
även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna upplyses om att utvärderingarna av

· pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar
för bolagsledningen,

· tillämpningen av de av årsstämman 2017 beslutade riktlinjerna för
ersättningar till ledande befattningshavare samt

· gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom
JM-koncernen redovisas på JM ABs webbplats under fliken "Om JM -
Bolagsstyrning" i enlighet med punkt 10.3 i Svensk Kod för
Bolagsstyrning. Ifrågavarande utvärderingar har utförts av det av
styrelsen för JM AB inrättade Ersättningsutskottet. Slutsatsen av
utvärderingarna är, att programmen för rörliga ersättningar till
bolagsledningen som beslutades på årsstämman 2017 tillämpas och att
dessa är ändamålsenliga och i linje med JMs målsättning för
ersättningarna.

ÖVRIGT
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om

· förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, och

· förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation.

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet inom styrelsen och
dess utskott sedan årsstämman 2017. Verkställande direktörens
redogörelse för verksamheten under 2017, framläggande av
årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen samt beslut om fastställande av
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen.

7. Beslut angående disposition beträffande bolagets vinst.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen.
11. Fastställande av arvode till revisionsbolag.
12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.
13. Val av revisionsbolag.
14. Förslag till beslut om fastställande av instruktion för
Valberedningen.

15. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning
till ledande befattningshavare.

16. Förslag till beslut om JM Konvertibler 2018/2022.
17. Förslag till beslut om ändring av 8 § tredje stycket i
bolagsordningen.

18. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom
indragning av egna stamaktier.

Valberedning:
Valberedningen består av Åsa Nisell, ordförande (Swedbank Robur
Fonder), Hans Ek (SEB Fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkringar),
Carina Lundberg Markow (Folksam) samt Fredrik Persson,
styrelseordförande i JM AB.

Förslag till beslut:

Punkt 1. Valberedningen föreslår, att Fredrik Persson utses till
ordförande vid årsstämman.

Punkt 7. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 11,00 kr per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 16
april 2018. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas
utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den
19 april 2018.

Punkt 9 - 14. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 9. Sju av årsstämman valda ledamöter.

Punkt 10.
Styrelsearvoden
För arbetet i styrelsen ska till ordföranden utgå arvode med 840 000
kr och till ledamot som inte är anställd i bolaget ska arvode utgå
med 335 000 kr.

Utskottsarvoden
För arbete i utskotten ska oförändrade arvoden utgå till ledamot som
inte är anställd i bolaget enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 120 000 kr.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 90 000 kr.
Ordförande i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 80 000 kr.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 60 000 kr.
Arvodesförslaget vid Årsstämman 2018, avseende sju arvoderade
ledamöter, uppgår till totalt 3 530 000 kr (3 380 000), inklusive
ersättning för arbetet i utskotten samt inklusive arvode för
ytterligare en ledamot i Ersättningsutskottet då Ersättningsutskottet
föreslås utökas med ytterligare en ledamot. Oaktat utökningen av
Ersättningsutskottet med ytterligare en ledamot så motsvarar detta en
höjning av arvodet med 2,7 procent.

Punkt 11. Arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med av
revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar.

Punkt 12. Omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande (invald
2017). Omval av samtliga styrelseledamöter Kaj-Gustaf Bergh (invald
2013), Olav Line (invald 2017), Eva Nygren (invald 2013), Kia Orback
Pettersson (invald 2010), Åsa Söderström Winberg (f d Söderström
Jerring) (invald 2007) och Thomas Thuresson (invald 2016).

Information om samtliga ledamöter som föreslås till omval till JM ABs
styrelse samt Valberedningens motiverade yttrande beträffande
förslaget finns tillgängligt på JM ABs webbplats www.jm.se under
fliken Om JM - Bolagsstyrning. Handlingarna skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att
finnas tillgängliga på årsstämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets
rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper
enligt lag till slutet av årsstämman 2019. PricewaterhouseCoopers AB
har meddelat att Håkan Malmström fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB
till revisionsbolag.

Punkt 14. Fastställande av en reviderad version av instruktionen för
Valberedningen som antogs vid årsstämman 2017.

Förslaget till instruktion innebär sammanfattningsvis, att en
valberedning skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som
önskar delta, utser var sin ledamot. Bedömningen av vilka ägare som
är röstmässigt starkast skall baseras på den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken och förvaltarförteckningen per den 31 juli och övrig
tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna
tidpunkt. Ägarstatistiken som skall användas skall vara sorterad
efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de, i Sverige, största
ägarregistrerade aktieägarna, d v s aktieägare med konto i eget namn
hos Euroclear Sweden AB eller aktieägare som har sina aktier i depå
hos en förvaltare som har uppgivit aktieägarens identitet till
Euroclear Sweden AB. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande
till det första sammanträdet samt vara ledamot av valberedningen.
Valberedningen skall årligen utvärdera instruktionen och vid behov
föreslå ändringar. Denna instruktion skall dock gälla till dess att
årsstämman beslutar om annat.

Instruktionen för Valberedningen finns tillgänglig på JM ABs webbplats
www.jm.se under fliken Om JM - Bolagsstyrning. Handlingen skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt
kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Valberedningens redogörelse för hur arbetet har bedrivits under tiden
oktober 2017 - februari 2018 framgår av Valberedningens
arbetsredogörelse, som finns tillgänglig på JM ABs webbplats
www.jm.se under fliken Om JM - Bolagsstyrning. Handlingen skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt
kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Punkt 15. Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande
riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare.

Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska
utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram,
pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande
befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den
arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och kortsiktigt
rörligt löneprogram ska vara relaterad till befattningshavarens
ansvar och befogenheter. För ledande befattningshavare ska det
kortsiktiga rörliga löneprogramm...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.