Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

JM: Kallelse till JMs årsstämma den 24 april 2014

I enlighet med Regelverk för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm
offentliggör JM AB genom detta pressmeddelande kallelsen till
årsstämman den 24 april 2014.

Kallelsen offentliggörs härmed och publiceras på JMs hemsida onsdagen
den 26 mars. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och Inrikes
Tidningar och information om att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet.

KALLELSE

Aktieägarna i JM AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
24 april 2014

kl. 16.00 på JMs huvudkontor med adress Gustav III:s boulevard 64,
Solna.

ANMÄLAN

Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 16 april 2014,

dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 16 april 2014 före
kl. 16.00 på något av följande sätt:

JM ABs webbplats: www.jm.se (endast för privatpersoner)

E-post: monica.charron@jm.se

Post: JM AB, 169 82 Stockholm

Telefon: 08-782 87 00

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar
deltaga i årsstämman, måste genom förvaltarens försorg tillfälligt
låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är införd
i aktieboken onsdagen den 16 april 2014.

Inträdeskort till årsstämman kommer att utsändas.

OMBUD

Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före
årsstämman insändas till JM AB, Koncernstab Juridik och Exploatering,
169 82 Stockholm.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på JM ABs hemsida, www.jm.se.
Fullmaktsformuläret skickas också till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

AKTIER OCH RÖSTER

JM ABs aktiekapital uppgår till 79 817 357 kronor motsvarande 79 817
357 stamaktier och 0 C-aktier. Stamaktie berättigar till en röst och
C-aktie till en tiondels röst. Den 26 mars 2014 innehar bolaget 2 873
057 egna stamaktier motsvarande samma antal röster. Dessa är inte
röstberättigade.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade
yttranden enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen,
revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16-18 nedan kommer
senast den 2 april 2014 att finnas tillgängliga på JM ABs
huvudkontor, Gustav III:s boulevard 64 i Solna, och på JM ABs
hemsida, www.jm.se under fliken "Om JM - Bolagsstyrning". Ovan
angivna handlingar skickas också till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på
årsstämman.

Aktieägarna upplyses om att utvärderingarna av

· pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar
för bolagsledningen,

· tillämpningen av de av årsstämman 2013 beslutade riktlinjerna för
ersättningar till ledande befattningshavare samt

· gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom
JM-koncernen redovisas på JM ABs hemsida under fliken "Om JM -
Bolagsstyrning" i enlighet med punkt 10.3 i Svensk Kod för
Bolagsstyrning. Ifrågavarande utvärderingar har utförts av det av
styrelsen för JM AB inrättade Ersättningsutskottet. Slutsatsen av
utvärderingarna är, att ersättningssystemen är väl utformade och väl
fungerande och att ersättningsnivåerna är marknadsmässiga.

ÖVRIGT

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om

· förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, och

· förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation.

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet inom styrelsen och
dess utskott sedan årsstämman 2013. Verkställande direktörens
redogörelse för verksamheten under 2013 samt resultatet för första
kvartalet 2014, framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen samt beslut om fastställande av
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen.

7. Beslut angående disposition beträffande bolagets vinst.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen.
11. Fastställande av arvode till revisionsbolag.
12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.
13. Val av revisionsbolag.
14. Förslag till beslut om fastställande av instruktion för
Valberedningen.

15. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning
till ledande befattningshavare.

16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

17. Förslag till beslut om JM Konvertibler 2014/2018.
18. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom
indragning av egna stamaktier.

Valberedning:

Valberedningen består av Åsa Nisell, ordförande (Swedbank Robur
fonder), Lars-Åke Bokenberger (AMF), Anders Algotsson (AFA
Försäkring), Jan Särlvik (Nordea Fonder) samt Lars Lundquist,
styrelseordförande i JM AB.

Förslag till beslut:

Punkt 1. Valberedningen föreslår, att Lars Lundquist utses till
ordförande vid årsstämman.

Punkt 7. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 7,25 kr per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 29
april 2014. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas
utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 5
maj 2014.

Punkt 9 - 14. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 9. Åtta av årsstämman valda ledamöter.

Punkt 10.

Styrelsearvoden

Till ordföranden ska utgå arvode med 740 000 kronor och till ledamot
som inte är anställd i bolaget ska utgå arvode med 310 000 kronor.

Utskottsarvoden

För arbete i utskotten ska till ledamot som inte är anställd i bolaget
utgå arvode enligt följande:

Ordföranden i Revisionsutskottet: 120 000 kronor.

Ledamöterna i Revisionsutskottet: 90 000 kronor.

Ordföranden i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor.

Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor.

Ordföranden i Investeringsutskottet: 80 000 kronor.

Ledamöterna i Investeringsutskottet: 60 000 kronor.

Arvodesförslaget vid årsstämman 2014, avseende sju arvoderade
ledamöter, uppgår till totalt 3 220 000 kronor, inklusive ersättning
för arbetet i utskotten. Förslaget innebär således en höjning med
totalt 100 000 kronor.

Punkt 11. Arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med av
revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar.

Punkt 12. Omval av Lars Lundquist till styrelsens ordförande (invald
2005). Omval av styrelseledamöterna Kaj-Gustaf Bergh (invald 2013),
Johan Bergman (invald 2012), Anders Narvinger (invald 2009), Eva
Nygren (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010), Johan
Skoglund (invald 2003) och Åsa Söderström Jerring (invald 2007).

Information om samtliga ledamöter som föreslås till omval till JM ABs
styrelse samt Valberedningens motiverade yttrande beträffande
förslaget finns tillgängligt på JM ABs hemsida www.jm.se under fliken
Om JM - Bolagsstyrning. Handlingarna skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas
tillgängliga på årsstämman.

Punkt 13. Omval av Ernst & Young AB till revisionsbolag. Mandattiden
löper enligt aktiebolagslagen till slutet av årsstämman 2015.

Punkt 14. Fastställande av den instruktion för Valberedningen som
antogs vid årsstämman 2013 med justering av punkten 1.5 i
instruktionen. Punkten 1.5 i instruktionen ska därmed ha följande
lydelse.

För tiden från Valberedningens konstituering till och med den 31
oktober respektive år gäller följande.

Om en eller flera av aktieägarna, som utsett ledamöter i
Valberedningen, inte längre tillhör de fyra största aktieägarna
enligt ägarstatistiken den 31 oktober, skall ledamöter utsedda av
dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande. Den eller de
aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna, skall äga
utse sin eller sina representanter så att Valberedningen vid var tid
består av fyra av aktieägarna utsedda ledamöter. Aktieägare, som
utsett ledamot i Valberedningen, äger rätt att entlediga denne och
utse en ny ledamot.

Valberedningens sammansättning bör inte förändras efter den 15
november respektive år på annat sätt än att aktieägare, som ej längre
är kvalificerad att delta, kan entlediga av denne utsedd ledamot. För
att ersätta avgående ledamöter kan Valberedningen erbjuda andra
större aktieägare att representeras i Valberedningen.

Instruktionen för Valberedningen finns tillgänglig på JM ABs hemsida
www.jm.se under fliken Om JM - Bolagsstyrning. Handlingen skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt
kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Valberedningens redogörelse för hur arbetet har bedrivits under tiden
oktober 2013 -

mars 2014 framgår av Valberedningens arbetsredogörelse, som finns
tillgänglig på JM ABs hemsida www.jm.se under fliken Om JM -
Bolagsstyrning. Handlingen skickas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgänglig på
årsstämman.

Punkt 15. Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande
riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare.

Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska
utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram,
pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande
befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den
arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och kortsiktigt
rörligt löneprogram ska vara relaterad till befattningshavarens
ansvar och befogenheter. För ledande befattningshavare ska det
kortsiktiga rörliga löneprogrammet vara maximerat till 50 procent av
fast lön. Det kortsiktiga rörliga löneprogrammet ska baseras på
utfallet i förhållande till uppsatta mål, vilka i normalfallet är
externt redovisat rörelseresultat före skatt...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.