Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

Jojka Communications AB: Bokslutskommuniké 2015-01-01--2015-12-31

Siffror i sammandrag

Januari - december 2015

Januari - december 2015 j?mf?rt med motsvarande period 2014:

? Nettooms?ttning: KSEK 8 083 (KSEK 5 167)

? Resultatet efter finansiella poster: KSEK -1 448 (KSEK -1 710)

*Resultatet ?r belastat med extraordin?ra kostnader f?r nyemission och
extra bolagsst?mma om KSEK 337

? Kassafl?de fr?n den l?pande verksamheten: KSEK -70 (KSEK -1622)

* Kassafl?det ?r belastat med extraordin?ra kostnader f?r nyemission
och extra bolagsst?mma om

KSEK 337
? Resultatet per aktie*: SEK -0,15 (SEK -0,27)

* Ber?knat p? 9 577 366 aktier (6 384 911)

Oktober - december 2015

Fj?rde kvartalet 2015 j?mf?rt med motsvarande kvartal 2014:

? Nettooms?ttning: KSEK 2 206 (KSEK 1 758)

? Resultatet efter finansnetto: KSEK -512 (KSEK -381)

*Resultatet ?r belastat med extraordin?ra kostnader f?r extra
bolagsst?mma om KSEK 54 samt h?gre personalkostnader relaterad till
nyrekrytering om KSEK 59

? Resultatet per aktie*: SEK -0,05 (SEK -0,06)

* Ber?knat p? 9 577 366 aktier (6 384 911)

VD har ordet

B?ste aktie?gare, det ?r nu i stort sett p? dagen tre ?r sedan jag
tilltr?dde som VD f?r Jojka. Med n?gra m?nader p? VD stolen, i maj
2013, presenterade jag Jojkas framtida vision och aff?rsplan, Jojka
2015, f?r bolagets styrelse. Planen var offensiv och gick till stora
delar ut p? att forts?tta utveckla den tekniska plattformen i
kombination med ?kat s?ljfokus inom v?l valda marknadssegmentet f?r
att p? s? s?tt uppn? en marknadsledande position i Sverige och ?ver
tid, positivt kassafl?de.

Med facit i hand ?r det oerh?rt gl?djande att konstatera att vi
uppn?tt i stort sett samtliga delm?l som sattes upp f?r tre ?r sedan.
Jojka ?r idag att beakta som en av de marknadsledande i Sverige inom
sitt markanssegment och kan genom v?rt utvecklade "smart routing"
system erbjuda kunderna en h?gklassig och kostnadseffektiv l?sning.

Under min tid som VD har oms?ttningen ?kat med 195% och
volymtillv?xten med 370%. En j?mf?relse mellan ?ren 2014 och 2015 ger
56% oms?ttnings?kning och 61% volymtillv?xt.

Positivt kassafl?de fr?n den l?pande verksamheten var m?let vi inte
m?ktade med, vi var dock v?ldigt n?ra. Rensar vi f?r extraordin?ra
kostnader f?r nyemission och extra bolagsst?mma om KSEK 337 s? visade
vi p? ett positivt kassafl?de fr?n den l?pande verksamheten om KSEK
267.

Jojka har medvetet prioriterat tillv?xt och har trots att resultatet
belastats med betydande extra ordin?ra kostnader samt hemsideprojekt
och plattformsutveckling f?rb?ttrat resultatutvecklingen med 20%
j?mf?rt mot 2014. Rensat f?r de extraordin?ra kostnaderna ligger
resultatf?rb?ttringen p? ca 35%.

Under ?ret fick Jojka starka tillskott i styrelsen i form av Carl
Ekerling och Jan Swedin. Deras dokumenterade kompetens och
erfarenheter kommer vara till stor hj?lp d? styrelsen fram till
bolagsst?mman i maj aktivt arbetar med att f?rdigst?lla aff?rsplanen
f?r perioden fram till 2018 som nu ?r under framtagande. Utan att
avsl?ja f?r mycket och g? h?ndelsen i f?rv?g s? kommer fokus framgent
l?ggas p? fortsatt expansion inom befintliga segment men ocks?
inbrytning p? nya f?r Jojka viktiga segment och marknader.
Expansionen kommer ske organisk men ?ven via bolagsf?rv?rv d?r s?dana
anses strategiska och n?dv?ndiga . Ett breddat produktutbud samt ?kat
krav p? l?ngsiktig l?nsamhet kommer ocks? ges h?gre prioriterat ?n
tidigare.

Jag l?ste nyligen n?got ytterst intressant som har blivit lite som ett
motto f?r oss. "There is no digital strategy anymore, just a strategy
in digital world" Det tycker jag sammanfattar Jojkas 2015 v?ldigt
v?l. Det ?r fler och fler f?retag som f?rst?r hur viktig mobilen ?r
som f?rs?ljningskanal. Enligt Postnord har hela 56% handlat via
mobilen de sista 6 m?naderna och det ?kar i alla branscher, ?ven i
generellt traditionell handel som t.ex. bygghandeln. Genom att
mobilen blir allt viktigare s? finns det inget b?ttre s?tt att
kommunicera med kunderna, personal och leverant?rer ?n med SMS. 97%
av alla SMS som skickas l?ses inom 3 minuter.

Jojka har idag tv? produkter av mycket h?g kvalitet vilka b?gge
uppskattas av marknaden, Jojka Salesboost och Jojka Survey. Vi tycker
det ?r tillfredst?llande att de kunder vi haft som fokus kunder f?r
2015 nu tillkommer i ?kande takt. Genom v?rt fokuserade arbete p? att
alltid leverera ?ver f?rv?ntan s? ?r vi idag en av de leverant?rer
som alltid f?r en f?rfr?gan n?r SMS tj?nster efterfr?gas, vilket ?r
gl?djande. Detta visar p? att arbetet vi utf?r f?r varje kund oavsett
storlek f?tt genomslag.

Jojkas ambition ?r att under 2016 forts?tta ?ka s?v?l oms?ttning som
antal utskickade SMS. Vi kommer forts?tta arbeta h?rt f?r att
bibeh?lla v?rt tekniska f?rspr?ng och leverera ?nnu h?gre
kundkvalitet till s?v?l befintliga som nya kundsegment d?r SMS kommer
bli en allt viktigare kanal.

Jag vill avslutningsvis tacka er aktie?gare f?r det st?d, kapital,
f?rtroende och intresse ni under ?ret visat bolaget. Min f?rhoppning
?r att Jojka under 2016 skall bli ett riktigt bra ?r f?r oss alla.

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

V?sentliga h?ndelser under perioden

? Bolagets kvartalsrapport f?r tredje kvartalet presenterades
2015-10-23

? Jojka gjorde sin 3:e b?sta m?nad b?de i oms?ttning och skickade
SMS under december m?nad.

? Fler avtal med strategiskt kunder tecknades bl.a. Intrum Justitia,
Lekmer samt OnlinePizza

? Stort fokus har legat p? implementering av ing?ngna avtal vilket
avspeglas i den h?ga volymen under perioden.

? Arbetet med den nya hemsidan www.jojka.nu har under perioden
f?rdigst?llts

V?sentliga h?ndelser efter perioden utg?ng

? Extra bolagsst?mma genomf?rdes 2016-01-15 i bolagets lokaler,
Birger Jarlsgatan 16.

Jan Swedin invaldes som styrelseledamot
? Efter samr?d med AktieTorget har Jojka tagit beslut om att ?terg?
till kvartalsrapportering. Bakgrunden till m?nadsrapporteringen var
den stora m?ngd fr?gor som bolaget erh?ll i samband med emissionen
2015. Jojka kommer fortfarande att kommunicera v?sentliga h?ndelser
via pressreleaser p? Aktietorget.

V?sentliga h?ndelser under ?ret

Allm?nt

? Bolagsst?mman genomf?rdes 2015-05-21 i bolagets lokaler, Birger
Jarlsgatan 18

? Till ordf?rande valdes Lars Nordlander
? Carl Ekerling invaldes som styrelseledamot
Produkt

? Under november introducerades den nya hemsidan www.jojka.nu
? I februari lanserades den nya kommunikationsplattformen JSG3.0
? En SMPP l?sning introducerades under ?ret

Oms?ttning/tillv?xt

? Bolaget f?ljde planen som lagts fast f?r 2015 vilket medf?rde att
oms?ttningstillv?xten blev 56 % och volymtillv?xten 61 % under ?ret

? Bolaget uppn?dde inte m?let positivt kassafl?de fr?n den l?pande
verksamheten utan uppvisade ett negativt kassafl?de om KSEK -70.
Rensat f?r extraordin?ra kostnader f?r nyemission och extra
bolagsst?mma om KSEK 337 s? uppvisade bolaget ett positivt
kassafl?det fr?n den l?pande verksamheten om KSEK 267

Kundbas

? Bolaget har f?ljt planen och breddat kundbasen inom utvalda
kundsegment som Intrum Justitia, Lekmer samt OnlinePizza

Extraordin?ra h?ndelser

? Under kvartal 2 genomf?rde bolaget en riktad emission som
?vertecknades till ca 200%. Bolaget tillf?rdes KSEK 3 708 SEK efter
emissionskostnader.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jojka-communications-ab/r/bokslutskommunike-20...
http://mb.cision.com/Main/11588/9913221/476347.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.