Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Jojka Communications AB: Delårsrapport Q1 2019

Siffror i sammandrag

Januari - mars 2019

Januari - mars 2019 jämfört med motsvarande period 2018:

·
Nettoomsättning: KSEK 4 676 (KSEK 5 522)

·
Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 116 (KSEK 51)

·
Resultatet per aktie*: SEK - 0,012 (SEK 0,005)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Bäste aktieägare,

Nettoomsättningen för Q1 2019 uppgick till KSEK 4676, att jämföras med
KSEK 5 522 för samma period föregående år, dvs. en nedgång med 15 %.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -116 att
jämföras med KSEK 51.

Den minskade nettoomsättningen kan till stora delar förklarars av två
orsaker nämligen att spelbolagen varit mindre aktiva på grund av
regleringen av marknaden och förseningarna vi haft med
utvecklingsarbetet av den nya tekniska plattformen. Härutöver kan
även nämnas att vi valt att inte sänka våra priser ytterligare till
de kunder som enbart vill köpa billigast möjliga SMS, vilket i sin
tur medfört att några av dessa har valt en annan leverantör. Vi har
kortsagt valt att inte konkurrera med pris eftersom det inte bygger
en långsiktig lönsam verksamhet för Jojkas aktieägare.

Nu, efter mycket hårt arbete, står vi äntligen med en färdig plattform
som våra kunder väntat på under en längre tid. Vi har vid flertalet
tillfällen skrivit om de mycket omfattande teknikprojekt vi nu
slutfört och vars syfte är att förflytta Jojkas position på marknaden
från att vara en SMS-leverantör till att leverera en värdeskapande
kommunikationsplattform.

Vi är mycket optimistiska att nu få presentera vår nya plattform för
nuvarande och blivande kunder. Fokus kommer vara att sälja de värden
som plattformen skapar. I korthet består dessa värden av att på ett
mycket enkelt sätt kunna segmentera sin kunddatabas via vår
integration, skicka meddelanden mot dessa segment och mycket tydligt
kunna mäta effekterna av de olika kampanjerna för att hela tiden bli
bättre på att skapa värde för slutkonsumenten. Trenden inom
marknadsföring går emot datadrivna beslut. Vår plattform kommer ge
väldigt bra input till denna typ av processer och på sikt vara en
integrerad del av dem. Vi har redan idag ett projekt där vi
tillsammans med en av våra samarbets-partners börjat, att i mindre
omfattning, testa detta tillsammans med ett par utvalda kunder.

De kundsegment vi inriktar oss mot med den nya plattformen är
framförallt e-handel samt hotell & restaurang. Båda branscherna står
inför en stor utmaning med omställning från att skapa manuella
marknadsaktiviteter till att kunna arbeta mer med datadriven
marknadsföring där målet är en bättre kundupplevelse för
slutkonsumenten. Det är precis i denna utmaning Jojka kommer hjälpa
till. Via vår nya funktionalitet kommer våra kunder ha verktygen för
att ge sina kunder en mycket bättre upplevelse. De kommer även
kontinuerligt lära sig mer om vilka deras kunder är på ett sätt som
inte var möjligt tidigare.

Målsättningen är att Jojka med den nya plattformen ska bli ett stabilt
kassaflödesbolag med stark tillväxt igen innan året är slut. Detta
innebär att återgå till ökad volymtillväxt men utan att ge avkall på
marginaler.

Vi står inför en mycket spännande framtid och min uppfattning är att
vi står väl rustade för att ta Jojka till nästa nivå.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Dalebrant

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

·
Kitchentime tecknar avtal med Jojka

·
Bonprix tecknar avtal med Jojka vad gäller den nordiska marknaden

·
Nytt marknadsmaterial som förklarar Jojkas nya funktionalitet klar

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Utvecklingen av vår nya plattform är nu färdigställd

Övrig information

Nyckeltal
(KSEK) Jan-mar2019 Jan-mar2018

Nettoomsättning 4 676 5 522
Rörelseresultat (EBIT) 59
·
109
Resultat efter finansiell poster 51
·
116
Soliditet, % 60 53
Antal aktier, st 9 577 366 9 577 366
Resultat/aktie, SEK - 0,012 0,005
Eget kapital/aktie, SEK 0,357 0,357

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i
slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på
Spotlightmarket, som är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och
tillgångar. Aktien handlades till lägst 3,08 SEK och högst 2,26 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 3 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och

koncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB
revisor.

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma 2019-05-10 i Stockholm

Delårsrapport Q2 2019-07-18

Delårsrapport Q3 2019-10-25

För ytterligare information

VD Fredrik Dalebrant, tel +46 760 209323

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning jan-mar 2019 jan-mar 2018
(KSEK)

Nettoomsättning 4 676 5 522
Övriga rörelseintäkter 26 -12
4 702 5 510

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -4 131 -4 709
Personalkostnader - 556 -598
Avskrivningar -124 -143
Summa rörelsekostnader -4 811 -5 449

Rörelseresultat (EBIT) -109 60

Finansnetto -7 -9

Resultat -116 51

Balansräkning
(KSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 2 437 2 105 2 498
för utvecklingsarbeten
2 437 2 105 2 498

Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg 27 0 29
och installationer
27 0 29

Summa 2 464 2 105 2 527
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga
fordringar
Kundfordringar 884 1 370 2 729
Aktuella 13 13 0
skattefordringar
Övriga fordringar 0 0 0
Förutbetalda kostnader 1 576 1 851 2 187
och upplupna intäkter
2 473 3 234 4 916

Kassa och bank 1 217 1 087 2 046
1 217 1 087 2 046

Summa 3 690 4 321 6 962
omsättningstillgångar

Summa tillgångar 6 154 6 426 9 489

Balansräkning
(KSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 394 2 394 2 394
Reservfond 551 551 551

Fritt eget kapital
Fria reserver 907 424 424
Periodens resultat -116 51 483
Summa eget kapital 3 736 3 420 3 852

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 417 1 619 4 485
Övriga skulder 365 612 566
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 636 775 586
2 418 3 006 5 637

Summa eget kapital och skulder 6 154 6 426 9 489

Ställda säkerheter 1 500 000 500 1 500 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jojka-communications-ab/r/delarsrapport-q1-20...
https://mb.cision.com/Main/11588/2795266/1030661.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.