Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-10

Jojka Communications AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), org. nr 556666-6466,
("Bolaget") kallar till extra bolagsstämma den 15 januari 2016 kl.
15.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 januari
2016, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 11 januari
2016. Anmälan ska ske skriftligen till Jojka Communications AB,
Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per telefon 08-611 26
00, eller per e-mail info@jojka.nu. Vid anmälan ska uppges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära
att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget
namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara
verkställd den 8 januari 2016, vilket innebär att aktieägaren i god
tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får
utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av
aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget
tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan
hämtas från Bolagets hemsida. Fullmakten i original bör i god tid
före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress.
Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till
bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt
vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte
som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

7. Val av styrelseledamot

Aktieägare representerandes ca 50,03% av aktierna och rösterna i
Bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Aktieägarna föreslår att Jan Swedin väljs till ny styrelseledamot för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska således bestå
av Lars Nordlander, Rutger Lindquist, Carl Ekerling och Jan Swedin.

Jan Swedin är CEO och grundare av IT Gården i Landskrona AB. Med sitt
starka kundfokus, höga tekniska kompetens samt inställning att "allt
är möjligt" har han gjort IT Gården till ett av Sveriges ledande
företag inom sina verksamhetsområden. Bolaget är verksamt inom
outsourcing och hosting av IT-drift.

____________________

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att
sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida
www.jojka.nu.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen (2005:551).

____________________

Stockholm i december 2015

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och
organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett
effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad
produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt
som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad.
Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en
rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är
noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jojka-communications-ab/r/kallelse-till-extra-...
http://mb.cision.com/Main/11588/9882171/455192.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.