Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Josab International: Kallelse till extra bolagsstämma i Josab International AB (publ)

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall senast fredagen den 4
mars 2016 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, dels ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall,
antal biträden (som får vara högst två) till Bolaget. Anmälan skall
göras per brev till Josab International AB (publ), Att: Roland
Johansson, Box 1192, 131 27 Nacka Strand, eller per e-post till
info@josab.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn/firma,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer
dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen
den 4 mars 2016, då sådan inregistrering måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig,
daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett
ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om
vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original
skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall
även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webplats
www.josab.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Anders Waltner föreslås väljas till ordförande vid stämman.

Val av styrelse (punkt 7)

Bolaget har blivit informerat att Klaus Kalb och Andrej Setina ställer
sina platser som styrelseledamöter till förfogande. Samtidigt har
ägare som representerar ca 36 procent av antalet aktier i Bolaget
meddelat att de föreslår att Johan Gillgren, Bolagets vd, och Henry
Koskela väljs till styrelseledamöter i deras ställe.

Johan har tidigare arbetat inom SEB som aktiemäklare, försäljningschef
och client relations manager. Han kommer senast från ett
konsultuppdrag där han varit involverad i olika förvärvsprojekt
gentemot den kinesiska marknaden.

Henry Koskela är Bolagets ekonomichef och kommer i samband med inträde
i styrelsen att överta rollen som CFO för koncernen. Henry har
tidigare drivit egen revisionsfirma i mer än 20 år.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ärende på dagordningen. Upplysningsplikten
omfattar även Bolagets förhållande till koncernbolag.

* * * * * *

Stockholm i februari 2016

JOSAB INTERNATIONAL AB (PUBL)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/josab-international/r/kallelse-till-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/11657/9924698/481970.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.