Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Josab Water Solutions AB (publ): Delårsrapport 1 januari - 30 juni. 2019

1 januari - 30 juni 2019

· Tester i Kina pågår med med två olika intressenter och ett MoU
signat med en av parterna.

· Anbud i Ethiopien vidare till ekonomisk utvärdering som enda
bolag.

· Avyttring av aktier i Chromafora AB gav en realisationsvinst på ca
1,1 Msek.

· Konvertibelt lån om 25 Msek förlängdes med 12 månader.
· Kinaförhandlingar utökade med investeringsplan för kineserna i
Josab.

· Order erhållen från Danvan A.S. i Danmark på utrustning till
jordbruksindustrin.

· Strategisk order erhållen i Ungern på utrustning för en stad på
landsbygden.

· Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 967 tkr, varav 607
tkr Q2.

· Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -8 437 tkr, varav
-3 854 tkr Q2.

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på
vattenreningssystem baserat på ett eget patent vilket erhölls 2001.
Bolaget som bildades 1999 har idag fyra helägda dotterbolag, Josab
Hungary Kft, Josab India Private Ltd, Josab China Ecological Water
Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Företaget
säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper
avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material
och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite? vilket
är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen
Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i
Ungern.

Aqualite? utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen
och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av
säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta
kemikalier.

Aqualite? har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och
tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och
petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och
svampar. Aqualite? har lång livslängd och är motståndskraftigt mot
mekaniskt slitage. Aqualite? kan filtrera bort partiklar ned till en
storlek om 1 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella
sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab International via sitt
helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till
gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så
kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda
förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde,
har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får
bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag,
och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar
mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas,
och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 100 m3 upp till
3000 m2 per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan
parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs
i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit
till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik,
ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Johan GillgrenCEOFör mer information, kontakta:Johan Gillgren, CEOTel:
+46 (0) 8 121 389 00Email: info@josab.comDenna delårsrapport har ej
varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.PRODUKTERKärnan i
Josabs produkter är en reningsprocess, som bygger på ett trycksatt
filter med Aqualite?, kombinerat med ett UV-ljus.Aqualite? ger en
effektiv rening utan att blanda in Kemikalier. Just på den platsen
vid Ratka-gruvan har mineralen en specifik och mer porös yta inom
intervallet 200-500M3/g. Detta gör att Aqualite? filtrerar bort
partiklar större än 1 mikron. Parasiter och bakterier reduceras med
90-98 procent till detta lägger vi till ett UV-filter vilket ger
dricksvatten helt fritt från bakterier, virus och parasiter,
inklusive Patogener som Giardia och Cryptosporidium, vilket är
resistenta mot klor och tål många former av UV- bestrålning.
Standardprodukter byggs på en fast plattform, vanligen en container,
och anpassas för förutbestämda tryck och flöden. Standardprodukterna
togs ursprungligen fram för att passa marknaden för katastrofhjälp i
syfte att rena vatten och att fungera i utsatta miljöer.
Standardenheterna levereras i olika reningskapaciteter. Den minsta
vattenreningsenheten renar 5m3 per dygn och den största enheten renar
3000m3 per dygn.Vi har även skräddarsydda produkter. Varje
reningsbehov och situation ger olika möjligheter och utmaningar
vilket är en del av vår vardag. När vi tar oss an ett uppdrag är vi
vana att plats- och behovsanpassa våra lösningar utefter varje
situation och omgivning. Genom åren har vi hittat nya
användningsområden för Josabs reningsteknik med Aqualite? när det
gäller vattenrening. Att hitta nya användningsområden för våra
produkter är en del av vår affärsmodell. Därför kan våra ekologiska
lösningar användas i allt från badhus till rening vid djurhållning.

Vi har i dagarna riktat en emission på 2.000.000 aktier och får in 8,5
Msek, för att snabbare kunna utnyttja den situation vi har på flera
marknader och expandera så snabbt vi kan. Detta låter sig inte göras
utan att ha tillräckliga ekonomiska resurser varför denna emission
gjordes på snabbast möjliga sätt. Resultatet för perioden är givetvis
ingenting att skryta med, men som sagt våra affärer tar tid, men vi
räknar å andra sidan med att de blir stabila och långvariga när de
väl kommer.

För att uppnå detta har vi tagit mycket kostnader under perioden, men
nu även erhållit ordrar som visar att vi är på rätt väg, och vi
arbetar för att skruva upp trycket så mycket vi kan.

FINANSIELL UTVECKLING

OMSÄTTNING UNDER PERIODEN KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL
STÄLLNING
Nettoomsättningen i
koncernen, under Q2, uppgick
till 607 tkr, (fg år 1.544
tkr), och under årets första Under årets första 6 månader var
sex månader till 967 tkr, kassaflödet från den löpande
(fg år 2.636 tkr). verksamheten i koncernen -11 498
Intäkterna är främst tkr, från investeringsverksamheten
hänförliga till -23 tkr, samt från
vattenprojektet i Indien och finansieringsverksamheten +6 913
material- och tkr. Periodens totala klassaflöde
maskinförsäljning i Ungern var -4 608 tkr. Likvida medel
och uppgick vid periodens slut till 8
Sverige.Nettoomsättningen i 426 tkr i koncernen.
moderbolaget, under Q2,
uppgick till 262 tkr, (fg år Styrelsen ser löpande över
69 tkr), och under årets bolagets finansiella situation
första sex månader till 262 baserat på pågående och planerade
tkr, (fg år 68 tkr). projekt.INVESTERINGARInvesteringar
Omsättningen avser i materiella anläggningstillgångar
försäljning av utrustning uppgår under 6 månader till 2 045
till Danvan i Danmark.Övriga tkr, och avser förträdesvis
intäkter avser EU-stöd för uppgraderingar i Indien och
produktions- anläggningen i maskininvesteringar i Ungern. Inga
Ungern.RÖRELSENS större investeringar är planerade
KOSTNADERKoncernens för sista halvåret 2019.
rörelsekostnader uppgick
under Q2 till 4 989 tkr, (fg
år 5 091), och under årets
första 6 månader till 9 215 FRAMTIDSUTSIKTER
tkr, (fg år 10 181 tkr).
Kostnaderna under Q2 hänför Koncernens organisation är idag i
sig till råvaror och fas med bolagets nuvarande
material 569 tkr, (6 mån 703 verksamhet. Eventuella nya projekt
tkr), övriga externa kan kräva nya investeringar,
kostnader 2 226 tkr, (6 företrädesvis i dotterbolaget i
mån 4 107 tkr), Ungern, men prövas från fall till
personalkostnader 1 788 tkr, fall. Övrig expansion bedöms
(6 mån 3 614 tkr) samt klaras av med befintlig personal,
avskrivningar 406 tkr,(6 mån och via agenter för nya områden
791 tkr).Totala kostnader i där Josab idag inte är
paritet med fg år, och etablerade.Styrelsen är med dessa
enligt budget.Moderbolagets förutsättningar positiv till
rörelsekostnader 5 039 tkr, framtiden, och att bolaget med
(fg år 4 958 tkr), ligger på pågående, och kommande, projekt
plan och totalt sett i skall kunna öka omsättningen
paritet med fg kraftigt kommande år. Styrelsens
år.RESULTATRörelseresultatet prognos är att rörelseresultat för
för koncernen under Q2 2019 kommer att förbättras
uppgick till -3 989 betydligt jämfört med 2018, med
tkr, (fg år -3 451 tkr), och högre intäkter, och starkare
för 6 månader till -7 756 kassaflöde.
tkr, (fg år -7 346).
Resultatet efter finansiella
poster uppgick till -8 437
tkr, (fg år -8 154 tkr), för
6 månader, och försämringen
jämfört med fg år är främst
relaterat till en lägre
omsättning.Rörelseresultatet
för moderbolaget för 6
månader uppgår till -4 777
tkr, (fg år -4 890 tkr).
Resultat efter finansiella
poster -5 601 tkr, (fg år -5
722 tkr). Räntekostnader för
konvertibla lån uppgår till
tkr 1 345, (fg år 1 250
tkr).VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER RAPPORTPERIODEN Ett
MoU har skrivits med Beijing
Win Fortune Technology Co.,
Ltd och Global Green
Development Capital China
Co. Målet är att komma fram
till ett licensieringsavtal
för den kinesiska
vattenmarknaden inkluderande
marknadsföring och
tillverkning av Josabs
ekologiska AqualiteTM
teknologi, samt ett
försörjningsavtal avseende
AqulaliteTM. Under perioden
har förhandlingarna utökats
till att även omfatta ett
önskemål från motpartens
sida att investera i Josab
förutsatt lyckade
affärsmässiga
förhandlingar.Josabs anbud i
en internationell VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
upphandling avseende järn- RAPP...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.