Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

Jutlander Bank A/S: Meget tilfredsstillende 1. halvår for Jutlander Bank

Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2019 for
Jutlander Bank A/S, der hermed offentliggøres.

Resultat

Bankens resultat for 1. halvår 2019 udgør et overskud på 207 mio. kr. før
skat og 167 mio. kr. efter skat.

Omregnet til årsbasis forrenter periodens resultat egenkapitalen med 13,6
pct. før skat og 11,0 pct. efter skat.

Bag resultatet på 207 mio. kr. ligger en fremgang på 36,2 pct. i den
primære indtjening til 131 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2018. Den
primære indtjening er resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger.

Den stigende primære indtjening kan bl.a. henføres til høj
konverteringsaktivitet på realkreditområdet samt stigende
forretningsomfang. Dertil kommer højere udbytteindtægter end året før.

Kursreguleringerne mv. udgør 55 mio. kr., og dermed 14 mio. kr. mere end i
1. halvår 2018.

Igen i 1. halvår 2019 har der været tilbageførsler af tidligere foretagne
nedskrivninger, hvorfor der netto er indtægtsført 20 mio. kr., mens der i
1. halvår 2018 blev indtægtsført 11 mio. kr.

Resultatet før skat andrager således 207 mio. kr. mod 149 mio. kr. for 1.
halvår 2018 svarende til en fremgang på 39,1 pct.

Resultatet ligger over bankens oprindelige forventninger, både for så vidt
angår primær indtjening, kursreguleringer og nedskrivninger.

Skatteudgiften lyder på 40 mio. kr., og resultatet efter skat udgør dermed
167 mio. kr.

Resultatet anses for meget tilfredsstillende.

Stigende forretningsomfang

Gennem det seneste år har banken fået 9.664 nye kunder, der har bidraget
til væksten i forretningsomfanget.

Bankens samlede forretningsomfang målt på udlån, indlån, garantier og
kundedepoter er gennem det seneste år steget med 2,0 mia. kr. til i alt
38,8 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 5,5 pct.

Derudover er bankens formidlede realkreditlån det seneste år steget med 3,4
mia. kr. til 30,9 mia. kr. svarende til en vækst på 12,2 pct.

Bankens udlån udgør 9,0 mia. kr. pr. 30. juni 2019, hvilket er på niveau
med året før. Bankens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger
fortsat på et forsigtigt niveau på 2,9.

Pr. 30. juni 2019 udgør bankens garantier 5,0 mia. kr., der bl.a. er
stillet i forbindelse med kunders realkreditkonverteringer samt
bolighandler og -finansiering. Garantierne er steget med 1,2 mia. kr. i
forhold til året før, svarende til 32,1 pct.

Kundernes indlån, inkl. indlån i puljeordninger, er gennem det seneste år
steget med 1,2 mia. kr. til 15,1 mia. kr. pr. 30. juni 2019, hvilket svarer
til en stigning på 9,1 pct. Værdien af kundedepoterne er det seneste år
reduceret med 0,4 mia. kr. til 9,7 mia. kr., der blandt andet skyldes
negative afkast i 2018 på grund af uroen på de finansielle markeder
specielt i efteråret 2018.

Bankens samlede aktiver udgør 19,1 mia. kr. pr. 30. juni 2019 mod 17,5 mia.
kr. året før. En forøgelse på 1,6 mia. kr., der primært kan henføres til
forøget likviditet placeret hos kreditinstitutter og i obligationer mv. med
1,3 mia. kr. som følge af stigende indlån mv. samt vækst i aktiver
tilknyttet puljeordninger med 0,3 mia. kr.

Kapitalgrundlag

Banken har fortsat solide kapitalforhold.

Bankens egenkapital udgør 3,1 mia. kr. pr. 30. juni 2019, og bankens
kapitalgrundlag er opgjort til 2,5 mia. kr. Kapitalprocenten er opgjort til
19,3, mens den egentlige kernekapitalprocent udgør 17,2.

Bankens resultat for 1. halvår 2019 er ikke medregnet i bankens
kapitalgrundlag. Såfremt resultatet var medregnet i kapitalgrundlaget ville
bankens kapitalprocent og egentlige kernekapitalprocent kunne opgøres til
henholdsvis 20,3 pct. og 18,3 pct.

Det individuelle solvensbehov for banken er opgjort til 9,4 pct. pr. 30.
juni 2019, og den faktiske kapitalprocent på 19,3 ligger således 9,9
procentpoint over det individuelle solvensbehov svarende til en
kapitalmæssig overdækning på 1.262 mio. kr. før indregning af periodens
overskud på 167 mio. kr.

Når der tages hensyn til det indfasede NEP-tillæg samt
kapitalbevaringsbufferen og den aktiverede kontracykliske kapitalbuffer på
i alt 3,6 pct. har banken en kapitaloverdækning på 6,3 procentpoint
svarende til 803 mio. kr. før indregning af periodens overskud.

Det er ledelsens vurdering, at bankens kapitalforhold er solide og fuldt ud
kan dække de risici, der påhviler bankens nuværende forretningsomfang,
samtidig med at der er mulighed for at udvide forretningsomfanget i de
kommende år og efterleve fremtidige kapitalkrav.

Likviditetsforhold

Banken har tillige solide likviditetsforhold.

Det er bankens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere
kundeudlånene. Ultimo juni 2019 udgør bankens udlån før nedskrivninger i
forhold til indlån 65,1 pct. Kundernes indlån kan således fuldt ud
finansiere kundeudlånene.

Ultimo juni 2019 viser bankens LCR opgørelse en dækning på 429 pct. Banken
har således en solid overdækning i forhold til kravet på minimum 100 pct.

Forventet udvikling

Bankens resultat for 1. halvår 2019 overstiger de oprindelige
forventninger, både for så vidt angår primær indtjening, kursreguleringer
og nedskrivninger.

Dertil kommer, at der i 2. halvår 2019 modtages ekstraordinære indtægter på
ca. 80 mio. kr. i forbindelse med salget af 75 pct. af bankens aktier i
Sparinvest Holdings SE.

Som følge heraf opjusterede banken i en selskabsmeddelelse den 18. juli
2019 forventningerne til overskuddet før skat til 360-395 mio. kr. for
2019.

Det skal dog bemærkes, at kursreguleringer på bankens beholdning af
obligationer og aktier mv. løbende kan udvise en vis volatilitet afhængig
af udviklingen på de finansielle markeder. Det er derfor forbundet med en
vis usikkerhed at budgettere bankens kursreguleringer for 2. halvår 2019.

- - - - - 0 0 0 - - - - -

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til halvårsrapporten, kan
undertegnede kontaktes.

Med venlig hilsen

Jutlander Bank A/S

Per Sønderup

ordførende direktør

Vedhæftede filer

* Selskabsmeddelelse nr 9-2019

* Halvårsrapport 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.