Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

Jyske Bank: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag, den 24. marts
2020, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,
med følgende

DAGSORDEN

a. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

 
b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt
beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.

 
c. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at
banken i tiden indtil næste ordinære generalforsamling ad én eller flere
omgange kan erhverve egne aktier for op til i alt nominelt kr. 77.553.758
og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på
erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ Copenhagen A/S.

 
d. Behandling af fremkomne forslag.
  Forslag fremsat af bestyrelsen:
  1 Godkendelse af bankens vederlagspolitik.

 
  2 Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

 
  3 Fastsættelse af repræsentantskabets vederlag for 2020, jf.
vedtægternes § 15, stk. 5.

 
  4 Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for 2020, jf. vedtægternes §
16, stk. 9.

 
  5 Bankens aktiekapital nedsættes med nom. 36.513.720 kr., svarende
til 3.651.372 stk. aktier á nominelt 10 kr. fra nom. 775.537.580 kr. til
nom. 739.023.860 kr. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 1
oplyses det, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere
erhvervede egne aktier, som er erhvervet af banken i henhold til
bemyndigelse fra generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen anvendes således
til udbetaling til kapitalejerne.

 

Hvis forslaget godkendes, bliver selskabets beholdning af egne aktier
nedsat med 3.651.372 stk. aktier á nom. 10 kr. Disse aktier er tilbagekøbt
for et samlet beløb på 830.325.072 kr., hvilket betyder, at der udover den
nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt 793.811.352 kr. til
kapitalejerne ved tilbagekøbene. Kapitalnedsættelsen sker således til
overkurs, idet den sker til kurs 227,40 for hver aktie á nom. 10 kr.,
svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.

 

Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:
§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr.
739.023.860 fordelt på 73.902.386 stk. aktier.

 
  6 Ændring af vedtægternes § 1, stk. 4 til ?Bankens formål er som bank
og som moderselskab at drive bankvirksomhed samt anden efter lovgivningen
tilladt virksomhed, herunder realkreditvirksomhed via Jyske Realkredit A/S.
?

 
  7 Ændring af vedtægternes § 3, stk. 1 til ?Aktierne er navneaktier og
registreres på navn i VP Securities A/S og bankens ejerbog ved udstedelse
og overgang.
  8 Ændring af vedtægternes § 3, stk. 2 til ?Bankens ejerbog føres af
VP Securities A/S, cvr.nr. 21 59 93 36.?

 
  9 Ændring af vedtægternes § 7, stk. 2 til ?Bestyrelsen indkalder til
generalforsamling med tidligst 5 ugers varsel og senest 3 ugers varsel.
Indkaldelsen sendes til NASDAQ Copenhagen A/S og bekendtgøres på bankens
hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som
har fremsat anmodning herom. Meddelelse om indkaldelse gives til koncernens
medarbejdere. ?

 
  10 Ændring af vedtægternes § 8, stk. 1 til ?Den ordinære
generalforsamling, der afholdes inden udgangen af marts måned, skal
behandle følgende dagsorden:
    a. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne
år.
    b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden
beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til det godkendte regnskab.
    c. Præsentation af og vejledende afstemning om
vederlagsrapporten.
    d. Fastsættelse af vederlag for repræsentantskab og bestyrelse.
    e. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse
til, at banken i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne
aktier.
    f. Behandling af fremkomne forslag i øvrigt.
    g. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes §
14, og eventuelt valg af 1-2 medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes §
16.
    h. Valg af revisorer.
    i. Eventuelt. ?

 
  11 Ændring af vedtægternes § 15, stk. 5 til ?Generalforsamlingen
fastsætter vederlaget for medlemmerne af repræsentantskabet og for
ledelseshverv i repræsentantskabet. ?

 
  12 Ændring af vedtægternes § 16, stk. 9 til ?Generalforsamlingen
fastsætter vederlaget for medlemmerne af bestyrelsen og for ledelseshverv i
bestyrelsen. ?
e. 1 Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes § 14,
stk. 4. De foreslåede kandidater og nærmere information om disse kan fra
den 28. februar 2020 ses på bankens hjemmeside.

 
  2 Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra
b.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Bente Overgaard, Hellerup, og genvalg af Per
Schnack, Holte.

 
f. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ernst & Young Revisionspartnerselskab.
Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til
bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og
er ikke - og har ikke været - underlagt nogen aftale med en tredjepart, som
på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer
eller revisionsfirmaer.

 
g. Eventuelt.

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger
Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere
informationer, kan dette link benyttes:
https://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger

.

Særlige vedtagelseskrav
Vedtagelsen på den ordinære generalforsamling af forslag til ændring af
bankens vedtægter (dagsordenens punkt d.5 -  d.12) kræver, at mindst 90% af
aktiekapitalen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling med
stemmeret, og forslaget vedtages med såvel ¾ af de afgivne stemmer som ¾ af
den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital,
jf. vedtægternes § 12. Hvis der på den ordinære generalforsamling ikke er
repræsenteret mindst 90% af aktiekapitalen med stemmeret, men forslaget dog
opnår såvel ¾ af de afgivne stemmer som ¾ af den på den ordinære
generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, kan
forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede
majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen der er
repræsenteret.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato
Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 775.537.580 fordelt på aktier á nominelt
kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det
højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret
kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve
stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er
den 17. marts 2020, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten
til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over
for banken.

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan fra den 28. februar til den 20. marts 2020 afgive
instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand
enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan endvidere fra den 28. februar til den 23. marts 2020, kl.
10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på
InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af
fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger
eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den
udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til VP Securities A/S,
Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk

. Blanketten skal være VP Securities A/S i hænde inden ovennævnte fristers
udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være
sket inden for samme frister.

Kontoførende pengeinstitut
Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut
med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank
A/S.

Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål om dagsordenens punkter eller
til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S,
Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til
Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på
generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare
spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling
samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger
Følgende dokumenter og information kan hentes på bankens hjemmeside eller
rekvireres i bankens afdelinger fra den 28. februar 2020:
1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
4. Årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning.
5. Kandidatliste samt nærmere information om de foreslåede kandidater vedr.
valg til repræsentantskab og bestyrelse.
6. De formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt og
brevstemme.

Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på
generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort til
generalforsamlingen kan bestilles på InvestorPortalen via bankens
hjemmeside eller i bankens afdelinger fra den 28. februar 2020 og skal være
bestilt senest fredag den 20. marts 2020.

Jyske Bank vil som tidligere år sende adgangskort ud via e-mail. Dette
kræver dog ? hvis ikke du allerede har registreret din e-mail adresse på
InvestorPortalen ? at denne registreres, når du bestiller adgangskortet.
Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort, som du blot kan
vise på din smartphone eller tablet, når du møder op til
g...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.