Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Jyske Bank: Jyske Bank delårsrapport for 1. kvartal 2020

* Resultat eksklusiv ledelsesmæssigt skøn på nedskrivninger, salg af
Jyske Bank (Gibraltar), valutaafdækning af AT1-udstedelser og før
skat 194 mio. kr. (1. kvt. 2019: 877 mio. kr.)
o Resultat efter skat -780 mio. kr. (1. kvt. 2019: 610 mio. kr.)
* Nedskrivninger 1.003 mio. kr. (1. kvt. 2019: -16 mio. kr.)
o Indeholder ledelsesmæssigt skøn på 1 mia. kr. som følge af
COVID-19 udbruddet. Skønnet er baseret på Jyske Banks
erfaringer forbundet med finanskrisen i 2008. Det samlede
ledelsesmæssige skøn er nu 1.609 mio. kr. I de seneste fem
regnskabsår har de gennemsnitlige årlige nedskrivninger været
22 mio. kr.
o Individuelle nedskrivninger ca. 0 kr., og andelen af
kreditforringede udlån udviste et fortsat fald i 1 kvartal
o Lav eksponering mod brancher særligt udsat for COVID-19
udbruddet
* Kursreguleringer og beholdningsresultat ekskl. AT1-afdækning -471
mio. kr. (1. kvt. 2019: 193 mio. kr.)
o Beholdningsresultat er desuden i 1.kvartal påvirket med -92
mio. kr. som følge af valutaafdækning af AT1-udstedelser i
svenske kroner. Regnskabsreglerne medfører, at en tilsvarende
positiv regulering indgår i aktionærernes egenkapital
o Kursreguleringer og beholdningsresultat har siden
kvartalsskiftet udviklet sig mere positivt og er i 2. kvartal
foreløbigt forbedret med 150-200 mio. kr.
* Netto rente- og gebyrindtægter 1.878 mio. kr. (1. kvt. 2019: 1.787
mio. kr.)
o Stigningen er drevet af en væsentlig fremgang i netto gebyr- og
provisionsindtægter på 32%
* Basisomkostninger ekskl. salg af Jyske Bank (Gibraltar) 1.268 mio.
kr. (1. kvt. 2019: 1.285 mio. kr.)
o Fald på 1% ekskl. ekstraordinære omkostninger i forbindelse med
salget af Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. Justeret for poster af
engangskarakter faldt basisomkostninger 4% i forhold til 4.
kvartal 2019
o Et lavere antal fuldtidsansatte modvirker bl.a.
overenskomstmæssige stigninger i lønninger, forøget
lønsumsafgift samt bidrag til afviklingsformuen under Finansiel
Stabilitet
* Kapitalprocent 21,5 (1. kvt. 2019: 20,1), heraf egentlig
kernekapitalprocent 16,7 (1. kvt. 2019: 16,6)
o Kapitalbuffer på 6,5 procentpoint, svarende til 12 mia. kr.

Sammendrag

?1. kvartal 2020 er i udpræget grad påvirket af udbruddet af COVID-19, der
har forværret de makroøkonomiske udsigter og øget usikkerheden på de
finansielle markeder betydeligt,? udtaler ordførende direktør Anders Dam.

Resultat før skat og ekskl. ledelsesmæssigt skøn på nedskrivninger 24 mio.
kr. i 1. kvartal
Periodens resultat er -780 mio. kr. som følge af bl.a.  øget
ledelsesmæssigt skøn vedrørende nedskrivninger på 1 mia. kr. grundet
COVID-19 udbruddet. Skønnet er baseret på Jyske Banks erfaringer forbundet
med finanskrisen i 2008. De individuelle nedskrivninger er i 1. kvartal
2020 ca. 0 kr., og andelen af kreditforringede udlån udviste et fortsat
fald i 1. kvartal. Jyske Banks direkte eksponering mod særligt COVID-19
udsatte brancher, såsom luftfart, skibsfart, detail-, hotel-,
restaurations- samt oplevelsesbranchen skønnes mindre end bankens normale
markedsandel.

Kursreguleringer og beholdningsresultat udgjorde i 1. kvartal -563 mio. kr.
Resultatet er siden primo april foreløbigt forbedret med 150-200 mio. kr.
som følge af en positiv markedsudvikling. Markederne forventes fortsat at
vise store udsving i den kommende tid.

Netto renteindtægterne udviste i 1. kvartal et fald, primært forårsaget af
lavere indtægter fra den strategiske balance- og risikostyring og ændret
udlånsmiks. Netto renteindtægter var dog i marts 2020 på det højeste niveau
siden oktober 2019 og understøtter vor forventning om, at
nettorenteindtægter vil stige i de kommende kvartaler.

Indlånsoverskuddet steg 4 mia. kr. til 29 mia. kr. i 1. kvartal, trods
indførelsen af negative indlånsrenter for privatkunder fra december 2019.
Jyske Bank har med effekt fra 1. maj 2020 hævet indlånsrenten for kunders
indestående på bl.a. NemKonto til -0,60% fra -0,75%.

Netto gebyr - og provisionsindtægter var i lighed med det forudgående
kvartal på et tilfredsstillende niveau og udviste en væsentlig fremgang på
32% sammenlignet med 1. kvartal 2019. Stigningen var bl.a. forårsaget af
afkastafhængige honorarer og stor konverterings- og
refinansieringsaktivitet.

Basisomkostninger steg i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i 2019
som følge af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med salget af Jyske
Bank (Gibraltar) Ltd., øget lønsumsafgift, samt større betaling til
afviklingsformuen under Finansiel Stabilitet. Udviklingen i antal
fuldtidsansatte viser en fortsat nedadgående tendens. Korrigeret for poster
af engangskarakter faldt basisomkostninger 1% i forhold til 1. kvartal 2019
og 4% sammenlignet med 4. kvartal 2019.

Solvensen er på et uændret solidt niveau med en kapitalprocent på 21,5 og
en egentlig kernekapitalprocent på 16,7 ultimo 1. kvartal 2020.

Kapital- og likviditetsforhold
Jyske Banks bestyrelse annullerede den resterende del af det tidligere
aktietilbagekøbsprogram på 1,5 mia. kr. pr. 1. april 2020. Der resterede
412 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet, hvor der samlet nåede at blive
tilbagekøbt 4.992.980 stk. aktier.

Jyske Bank har ved udgangen af 1. kvartal 2020 en kapitalbuffer på 12 mia.
kr. og en likviditetsoverdækning (LCR) på 58 mia. kr. Det nuværende
kapital- og likviditetsberedskab vurderes fortsat at kunne modstå selv
hårde stressscenarier.

Jyske Bank udstedte den 21. januar 2020 ny supplerende tier 2-kapital på
EUR 200 mio. til en rente svarende til 3-måneders CIBOR + 1,3% og en årlig
renteudgift på knap 20 mio. kr.

Jyske Bank solgte DLR kredit-aktier for modværdien af 155 mio. kr. som led
i den ordinære omfordeling. Jyske Banks ejerandel er dermed faldet til 935
mio. kr. og 6,9% mod 1.832 mio. kr. og 15,7% ved udgangen af 2017.

Frigivelsen af den kontracykliske buffer og Jyske Banks tier 2-udstedelse
har reduceret koncernens behov for udstedelse af ny ikke-foranstillet
seniorgæld. Jyske Bank vurderer løbende behovet for udstedelser under
hensyntagen til regulatoriske og markedsmæssige forhold.

Jyske Bank (Gibraltar) Ltd.
Salget af Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. til Rooke Investments Ltd. blev
gennemført den 3. april 2020. Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. havde ultimo 2019
en egenkapital på 686 mio. kr., udlån på 1,4 mia. kr., indlån på 4,0 mia.
kr. samt 81 fuldtidsansatte.

Afslutningen af handlen medførte i 1. kvartal 2020 samlede udgifter på 78
mio. kr. Indtjeningen i Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. var i 1. kvartal ca. 4
mio. kr., hvilket indgår i de ordinære regnskabsposter.

Forventninger
Jyske Bank forventer, at det økonomiske aktivitetsniveau i Danmark vil
aftage væsentligt i 2020 målt på årsniveau, men forventer, at bunden bliver
nået i 2. kvartal i år-til-år sammenligningen.

Basisindtægter forventes realiseret på et lavere niveau end i 2019 bl.a. på
baggrund af mere moderate gebyrindtægter i de kommende kvartaler, mens
netto renteindtægter forventes at vise en stigende tendens i de kommende
kvartaler.

Koncernen har ambition om at holde de underliggende omkostninger i ave,
herunder et fortsat fald i antallet af fuldtidsansatte i de kommende
kvartaler.

De individuelle nedskrivninger på udlån mv. forventes at være på et
væsentligt højere niveau i 2020 med gradvis stigning i løbet af året mod et
fald i saldoen for det ledelsesmæssige skøn fra 1. kvartal.

For 2020 forventes et resultat efter skat på 0,0-1,5 mia. kr.
Resultatforventningerne er behæftet med stor usikkerhed.

Venlig hilsen
Jyske Bank

Kontaktperson:
Ordførende direktør, Anders Dam, telefon +45 89 89 89 89
CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon +45 89 89 64 44

Vedhæftede filer

* Jyske Banks delårsrapport 2020_Q1

* Selskabsmeddelelse_20200505

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.