Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

K-Fast Holding AB: K-Fast Holding AB: Delårsrapport januari-mars 2020

Nyckeltal för perioden 1 januari - 31 mars 2020 (motsvarande period
2019 inom parantes)

· Hyresintäkter: 47,8 mkr (33,0)
· Förvaltningsresultat: 15,5 mkr (11,1)
· Periodens resultat efter skatt: 92,3 mkr (43,4)
· Nettoinvesteringar förvaltningsfastigheter: 509,2 mkr (137,5)
· Förvaltningsfastigheter: 5 039,5 mkr (3 203,0)
· Långsiktigt substansvärde (NAV): 2 668,2 mkr (1 275,1)
· Antal lägenheter i förvaltning: 1 789 (1 240)
· Antal lägenheter i pågående byggnation: 963 (649)
· Antal lägenheter under projektutveckling: 2 692 (679)
· Räntetäckningsgrad: 2,4 ggr (2,6)
· Soliditet: 40,5% (29,1)
· Belåningsgrad: 48,2% (60,9)
· Förvaltningsresultat per aktie: 0,46 kr (0,44)
· Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie: 3,1% (25,9)
· Långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 78,74 kr (51,01)
· Tillväxt i långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 5,0% (5,1%)
· Resultat, kr per aktie*: 2,72 (1,73)
* Ingen utspädning av antalet aktier föreligger varför resultat per
aktie avser före och efter utspädning

VD har ordet
Osäkerheterna kring coronavirusets snabba framfart har inte undgått
någon och dess samhällsekonomiska effekter kan ingen riktigt utröna,
utan vi kan enbart hoppas på att denna oinbjudna gäst lämnar så fort
som möjligt. K-Fastigheters affärsmodell bygger på en
investeringshorisont med evighetsperspektiv, vilket gör mig extra
trygg de dagar då det blåser som mest.

K-Fastigheter grundades den 1 december 2010, mitt i dåvarande
finanskris bara två år efter att Lehman Brothers hade kraschat. Den
då så aktuella krisen var en del i fundamentet för att skapa ett
bolag med ambition om att leva för evigt. K-Fastigheter står stabilt
i den storm som nu blåser. Ett tydligt tecken på att vår affärsmodell
fungerar är att vi under första kvartalet 2020 har uppnått en viktig
milstolpe. K-Fastigheter har nu förutsättningar för minst 5 000
lägenheter i förvaltning före 2023 års utgång. Per 31 mars 2020 hade
K-Fastigheter 1 789 lägenheter i förvaltning, 963 lägenheter i
pågående produktion för egen förvaltning, 2 692 lägenheter i pågående
projektutveckling samt 121 lägenheter som vi tillträder successivt
under 2020. Totalt uppgick således vår totala fastighets- och
projektportfölj till drygt 5 565 lägenheter.

Det andra av våra operativa mål har vi uppfyllt under en längre
period. Av vårt hyresvärde vid utgången av första kvartalet var 84
procent relaterat till bostäder, vilket ska jämföras med det
operativa målet om minst 80 procent. Koncernen hade vid första
kvartalets utgång en nettobelåningsgrad om 48,2 procent, likvida
medel om 460,0 mkr och var enbart finansierad via traditionell
bankskuld. K-Fastigheter vidmakthåller de operativa och finansiella
måltal som vi sedan tidigare kommunicerat och ser snarare att vi
under första kvartalet ökat tempot på den redan inslagna vägen då vi
landat inte mindre än sex affärer med byggrätter för potentiellt ca 1
600 lägenheter.

Dessutom har vi expanderat vår verksamhet i Öresundsregionen genom
förvärv av en byggrätt i Vallensbæk, söder om Köpenhamn, utökat vårt
marknadsområde genom ett förvärv i Borås och i april slutit ett
mycket spännande strategiskt samarbete med BoKlok som vi har stora
förhoppningar om att det kan bli något riktigt stort framöver. Under
det första kvartalet 2020 har vi dessutom byggstartat 263 lägenheter
fördelat på två projekt i Göteborg och Höganäs med kommande
hyresvärde om ca 35,8 mkr. Totalt hade vi vid första kvartalets
utgång 963 lägenheter i pågående produktion i affärsområde Bygg
vilket är rekord för K-Fastigheter.

I affärsområde Projektutveckling slog vi också rekord genom det högsta
resultatet från värdeutveckling för pågående nybyggnation under ett
enskilt kvartal, vilket uppgick till 94,5 mkr. Affärsområdets
resultat före skatt motsvarade 78 procent av koncernens totala
resultat före skatt. Jag kan inte nog poängtera, att K-Fastigheter är
så mycket mer än bara ett fastighetsbolag.

Vår affärsmodell skapar förutsättningar för att skapa vår egen
tillväxt genom utveckling och produktion av högkvalitativa HEM för
långsiktig förvaltning. Som nämnt ovan slog vi resultatmässigt rekord
i affärsområde Projektutveckling, projekt som nu skapar
sysselsättning och tillväxt i vårt affärsområde Bygg och som senare
skapar tillväxt och resultat i affärsområde Förvaltning med
nyproducerade attraktiva fastigheter med starka kassaflöden. Våra 963
lägenheter i pågående byggnation har ett samlat hyresvärde vid
färdigställande om 112,7 mkr. Som om det inte vore nog med rekord
slog vi dessutom rekord i framförhållning i vår projektportfölj som
vid kvartalets utgång totalt omfattar byggrätter om ca 2 700
lägenheter.

Förvaltningsresultatet för första kvartalet, som är ett säsongsmässigt
svagare kvartal, ökade med 40 procent jämfört med första kvartalet
2019. Hyresintäkterna ökade med hela 45 procent och hyresvärdet vid
periodens utgång uppgick till 207,9 mkr, vilket är en ökning med 52
procent jämfört med utgången av första kvartalet 2019. Detta borgar
för god tillväxt i förvaltningsresultatet även framöver.

När vi blickar framåt är en viktig faktor att stödja våra hyresgäster,
våra medarbetare och samhället i stort. Vi har en dialog med de
hyresgäster, såväl privatpersoner som företag, som kan påvisa och
styrka att deras privatekonomi eller verksamhet påverkats negativt av
Covid-19. Målet är att komma fram till hållbara lösningar, vilka kan
inkludera likviditetslättnader.

För att hindra smittspridning och öka tryggheten för våra hyresgäster
och medarbetare har vi dessutom infört omfattande försiktighets- och
skyddsåtgärder på våra arbetsplatser och i våra fastigheter. I detta
sammanhang vill jag tacka alla medarbetare och partners för er
insats. Vi har lyckats åstadkomma mycket utan att förlora
produktivitet och samtliga våra byggnationer löper idag enligt plan.
Vi har dessutom säkerställt leveranser av samtliga för vår produktion
väsentliga komponenter resterande del av året.

Avslutningsvis kan jag konstatera att K-Fastigheters aktie sedan
årsskiftet till utgången av det första kvartalet 2020 haft en
utveckling om minus 0,6 procent samtidigt som OMX Stockholm
MidCap-index utvecklats med minus 26,6 procent och OMX Stockholm Real
Estate-index med minus 25,1 procent. Med glädje kan jag konstatera
att intresset för vår aktie bland institutionella placerare ökat
ytterligare sedan börsintroduktionen i november 2019. Samtliga större
institutionella ägare har ökat sitt ägande under kvartalet trots
rådande turbulens på börsen. Jag är ytterst tacksam för alla våra
aktieägares fortsatta förtroende och jag, tillsammans med mina
medarbetare, ska göra allt i vår makt för att förvalta förtroendet.

Jacob Karlsson, maj 2020

Komplett delårsrapport för januari-mars 2020 bifogas och finns
tillgänglig på bolagets webbplats, under rubriken Finansiella
rapporter
(https://www.k-fastigheter.se/for-investerare/finansiella-rapporter/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon:
0738 219 626

Martin Larsson, vVD/Finanschef, e-post:
martin.larsson@k-fastigheter.se, telefon: 0703 533 160

Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post:
anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

Denna information är sådan information som K-Fast Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande klockan 08:00 CEST den 5 maj 2020.

---

K-Fastigheters VD och koncernchef, Jacob Karlsson samt CFO, Martin
Larsson, kommenterar koncernens delårsrapport den 5 maj 2020 kl
08:30. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas
tillgängligt på www.k-fastigheter.se/for-investerare/presentation.
Presentationen kommer att hållas på svenska. Frågor kan ställas
skriftligen via mejl till ir@k-fastigheter.se, svar sammanställs
löpande under dagen och publiceras på bolagets webbplats,
www.k-fastigheter.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/k-fast-holding-ab/r/k-fast-holding-ab--delars...
https://mb.cision.com/Main/18395/3103836/1241815.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.