Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

K-Fast Holding AB: Kallelse till årsstämma i K-Fast Holding AB

Aktieägarna i K-Fast Holding AB, org.nr 556827-0390, kallas till
årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 17.00 på Hotel Statt
Hässleholm, Frykholmsgatan 13 i Hässleholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 13 maj 2020,

· dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast onsdagen den
13 maj 2020.

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske skriftligen till K-Fast
Holding AB, Att: Anders Antonsson, Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm,
eller via e-post till ir@k-fastigheter.se. Anmälan kan också göras
per telefon 0709 994 970. Vid anmälan ska uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
aktieinnehav.

Ombud och biträde
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre
än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har
angivits i fullmakten.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden om
aktieägaren anmäler detta i enlighet med det ovan beskrivna
förfarande som gäller för aktieägares anmälan om deltagande.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till
bolaget på adress K-Fast Holding AB, Att: Anders Antonsson, Bultvägen
7, 281 43 Hässleholm, i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats
www.k-fastigheter.se.

Förhandsröstning
Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera
antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. K-Fastigheter vill
uppmana samtliga aktieägare att utnyttja möjligheten till
förhandsröstning (se även "Försiktighetsåtgärder med anledning av
virusutbrottet Covid-19" nedan).

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på
www.k-fastigheter.se/bolagsstyrning/bolagsstamma. En aktieägare som
utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt
anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som
anmälan. Det ifyllda formuläret ska vara K-Fast Holding AB tillhanda
den 13 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress
som anges under rubriken "Anmälan m.m." ovan. Ifyllt formulär får
även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@k-fastigheter.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 13 maj
2020.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
2019-01-01-2019-12-31

7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och
koncernrevisionsberättelse,

b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande
direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission

16. Beslut om bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om återköp
och om överlåtelse av egna aktier

17. Stämmans avslutande
Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen har bestått av Stefan Alvarsson, ordförande i
valberedningen, utsedd av Jacob Karlsson AB, Shahram Rahi, utsedd av
Erik Selin Fastigheter Aktiebolag, Jonas Eixmann, utsedd av Andra
AP-fonden, och Erik Selin, styrelseordförande i K-Fast Holding AB.

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att Erik Selin väljs till ordförande vid
årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6)
styrelseledamöter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat
revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna (punkt
10)

Valberedningen föreslår att arvode om SEK 200 000 ska utgå för
perioden fram till nästa årsstämma för varje styrelseledamot som inte
är anställd i bolaget, med undantag för Erik Selin. För Erik Selin
föreslås att inget arvode ska utgå. Arvodesförslaget inkluderar även
ersättning för eventuellt arbete i kommittéer och utskott.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter (punkt 11)
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslår valberedningen omval av Erik Selin, Jacob Karlsson,
Christian Karlsson, Sara Mindus, Jesper Mårtensson och Ulf Johansson.

Valberedningen föreslår vidare omval av Erik Selin som
styrelseordförande.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Ernst & Young AB har informerat att auktoriserade
revisorn Stefan Svensson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor
om Ernst & Young AB omväljs som revisor. Valberedningens förslag
rekommenderas av bolagets revisionsutskott.

Styrelsens beslutsförslag
Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 7.b)

Till årsstämmans förfogande står bolagets fria egna kapital enligt
följande.

Balanserat fritt eget kapital (SEK) 888 731 164
Årets resultat (SEK) 107 622 969
Summa (SEK) 996 354 133

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019
utan att resultatet disponeras så att i ny räkning överförs SEK 996
354 133.

Skälet för förslaget är att styrelsen anser att bolagets tillväxt bör
prioriteras framför utdelning till aktieägarna. Bolagets fria egna
kapital används på ett, enligt styrelsens mening, mer ändamålsenligt
sätt genom att återinvesteras i verksamheten för att på så vis skapa
förutsättningar för att nå de uppsatta tillväxtmålen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om antagande av riktlinjer
för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till den
verkställande direktören, styrelseledamöter och de personer som ingår
i bolagets koncernledning ("ledande befattningshavare") enligt
följande.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Bolagets övergripande målsättning med verksamheten är att skapa en
långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna. Värdeskapande mäts
över en konjunkturcykel som tillväxt i långsiktigt substansvärde per
aktie. Detta ska ske genom att projektutveckla, bygga och förvalta
hyresbostäder belägna på utvalda orter och att verka lokalt nära sina
samarbetspartners och hyresgäster genom egen närvaro på de orter där
bolaget är etablerat, samt genom att samverka med aktörer inom
samhällssektorn. Hållbarhet är en central del i bolagets affär där de
prioriterade områdena är att bidra till en bättre miljö genom
energieffektiva lösningar i fastigheterna och att vara en
ansvarstagande arbetsgivare som attraherar och utvecklar sina
medarbetare. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet hänvisas till bolagets webbplats
www.k-fastigheter.se. För att främja bolagets affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet, och på så sätt skapa en
långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna, ska bolaget erbjuda
marknadsanpassad och konkurrenskraftig ersättning, men inte vara
löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Formerna av ersättning m.m.
Marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor är en
förutsättning för att behålla och, vid behov, rekrytera personer till
ledande befattningar med den kompetens och erfarenhet som krävs. Den
totala ersättningen ska baseras på faktorer så som befattning,
prestation och individuell kvalifikation. Ersättningen får bestå av
följande komponenter: fast lön, rörlig eller prestationsbaserad lön,
pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver -
och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön
Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på
kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta grundlönen ska anses
motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Den
fasta grundlönen ska ses över årligen för att säkerställa att lönen
är marknadsmässig och konkurrenskraftig.

Rörlig lön
Rörlig eller prestationsbaserad ersättning kan för ledande
befattningshavare utgå med motsvarande högst 50 procent av den fasta
lönen per kalenderår. Ingen rörlig eller prestationsbaserad
ersättning utgår till verkställande direktör.

Kriterier utdelning av rörlig kontantersättning m.m.
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda
och mät...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.