Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: Årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ägde rum
tisdagen den 28 april 2020.

Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår samt beviljade
styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet
för samma period.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att
vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 20 kr per preferensaktie,
totalt 36 096 000 kr. Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar
om 5 kr per preferensaktie vid respektive utbetalningstillfälle.
Avstämningsdagar för utdelning ska vara 10 juni 2020, 10 september
2020, 10 december 2020 och 10 mars 2021. Utdelning ska ske tredje
bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Årsstämman beslutade även att preferensaktier som kan komma att
emitteras med stöd av det emissionsbemyndigande som stämman fattade
beslut om ska ha rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag som infaller efter det att aktierna registrerats av
Bolagsverket och förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Årsstämman beslutade vidare att ingen vinstutdelning ska lämnas på
stamaktier och att överskjutande vinstmedel ska balanseras i ny
räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju.
Till styrelseledamöter omvaldes Sten Gejrot, Ludwig Holmgren,
Claes-Henrik Julander, Johan Knaust, Ingrid Lindquist, Johan
Ljungberg och Johan Thorell. Till styrelsens ordförande omvaldes
Johan Thorell.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 300 000 kr till
styrelsens ordförande och 175 000 kr till var och en av övriga
styrelseledamöter. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode
om 90 000 kr utgå och till utskottets övriga ledamöter vardera 70 000
kr. Till hållbarhetsutskottets ordförande ska ett arvode om 45 000 kr
utgå och till utskottets övriga ledamöter vardera 30 000 kr. Ledamot
som är anställd i K2A ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Revisor

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande
årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik
Sjölander kommer vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman antog valberedningens förslag till principer för
tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens
arbete. Förslaget framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen

Årsstämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till styrelseledamöter och bolagsledningen. Förslaget framgår i sin
helhet i kallelsen till årsstämman.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets
aktiekapital genom emission av stamaktier av serie B eller
preferensaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende
sådana aktier. Det totala antalet stamaktier av serie B samt
preferensaktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara högst
tio procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman
2020. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen
till årsstämman.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enighet med styrelsens förslag och med
anledning av en förväntad lagändring, att ändra punkten 9 i
bolagsordningen så att bestämmelsen inte längre anger när
avstämningsdagen för rätten att delta i bolagsstämma infaller.
Beslutet innebär vidare att vissa redaktionella ändringar genomförs.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef K2A, 0708-252630, patrik.linzenbold@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - Det gröna fastighetsbolaget -
äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer
av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm,
Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga
Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive
markanvisningar, uppgår till cirka 6 500 bostäder. Se även
www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är
listad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/k2a-knaust---andersson-fastigheter-ab/r/arsst...
https://mb.cision.com/Main/12007/3099288/1238035.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.