Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: K2A utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av preferens...

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig
eller föremål för legala restriktioner.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter ABs (publ) ("K2A" eller "Bolaget")
har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB att utreda förutsättningarna
för att genomföra en riktad nyemission av preferensaktier om upp till
307 144 aktier genom ett så kallat accelererat
"book-building"-förfarande ("Nyemissionen"). Genomförs Nyemissionen
skulle den komma att riktas till svenska och internationella
institutionella investerare.

Syftet med kapitalanskaffningen är att ge K2A en ökad finansiell
flexibilitet och att tillvarata nya investeringsmöjligheter. Vidare
kan Nyemissionen bidra till att stärka och diversifiera
aktieägarbasen i Bolaget.

Eventuell emission av de nya preferensaktierna förutsätter att K2A:s
styrelse beslutar härom med stöd av bemyndigande från årsstämman den
25 april 2018.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold. IR-ansvarig K2A, 0708-25 26 30,
patrik.linzenbold@k2a.se (christian.lindberg@k2a.se)

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson
Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30
januari 2019 kl. 17.31

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan
till, att förvärva eller teckna några värdepapper i K2A Knaust &
Andersson Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från K2A
Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), ABG Sundal Collier AB eller
någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att
framställas och får inte distribueras eller sändas till USA,
Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan
distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra
åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att
använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med
tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"),
som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse
(tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten,
"Prospektdirektivet"), riktar sig detta pressmeddelande endast till
investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för
undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet
kvalificerade investerare, på det sätt som avses i
Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet
innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i
USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande
amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte
erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett
undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av
registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att
lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de
värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som
omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som
befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och
Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (iii) bolag
med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande
lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i
Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns
gemensamt "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga
för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna,
köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges
endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta
personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande
eller någon del av dess innehåll.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag
som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla
typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är
Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i
övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive
markanvisningar, uppgår till cirka 5 200 bostäder. K2A:s
studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se
även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie
(K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank är
bolagets Certified Adviser och har kontaktuppgifter: corp@avanza.se,
telefon: 08-409 421 20.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/k2a-knaust---andersson-fastigheter-ab/r/k2a-ut...
https://mb.cision.com/Main/12007/2728974/983774.pdf

Författare Cision