Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: K2A utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av stamaktie...

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada,
Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller
föremål för legala restriktioner.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ("K2A" eller "Bolaget")
har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB, Carnegie Investment Bank AB
(publ) och Swedbank AB (publ) (tillsammans "Joint Bookrunners") att
utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av
upp till 1 035 524 stamaktier av serie B genom ett så kallat
accelererat "book building"-förfarande ("Nyemissionen"). Genomförs
Nyemissionen skulle den komma att riktas till svenska och
internationella professionella investerare. Nyemissionen förutsätter
att K2A:s styrelse beslutar härom, vilket tillsammans med
prissättning och tilldelning bedöms ske innan handeln öppnar på
Nasdaq Stockholm klockan 09.00 den 14 januari 2020. Bolaget kommer
att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när
book building-förfarandet har avslutats.

Sedan Bolagets börsnotering och samtida ägarspridning med i huvudsak
nyemitterade B-aktier har Bolaget genomfört förvärv av
förvaltningsobjekt och omfattningen av pågående projekt har ökat till
följd av förvärv av förvaltningsobjekt och att nya projekt
tillkommit. Per 31 mars 2019 omfattade pågående projekt efter dess
färdigställande 3 277 bostäder, en uthyrbar yta om 132 467 kvm, en
total investering om 4 987 Mkr och ett årligt hyresvärde om 334 Mkr.
Efter den 31 mars 2019 och fram till den 31 december 2019 har Bolaget
genomfört förvärv av förvaltningsobjekt och nya projekt som, efter
projektens färdigställande, innebär att cirka 900 bostäder
tillkommit, den uthyrbara ytan ökat med cirka 50 000 kvm, det årliga
hyresvärdet ökat med cirka 90 Mkr och den sammanlagda bedömda
investeringen ökat med cirka 2 300 Mkr.

Likviden från Nyemissionen avses användas till att finansiera
investeringar i den utökade portföljen av pågående projekt, genomföra
förvärv av förvaltningsobjekt samt upprätthålla finansiell beredskap
för nya investeringar. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt och samtidigt öka den institutionella
ägarbasen.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har gett
sina samtycken till att K2A genomför Nyemissionen. Sådana samtycken
krävs enligt det avtal om placering av aktier som Bolaget ingick i
samband med noteringen av Bolagets B-aktier och preferensaktier på
Nasdaq Stockholm i juni 2019. Ett styrelsebeslut om att emittera
högst 1 035 524 stamaktier av serie B ryms inom det bemyndigande som
årsstämman beslutade om den 25 april 2019.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Patrik Linzenbold. IR-ansvarig K2A, 0708-25 26 30,
patrik.linzenbold@k2a.se (christian.lindberg@k2a.se)

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson
Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13
januari 2020 kl. 17.31.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan
till, att förvärva eller teckna några värdepapper i K2A Knaust &
Andersson Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från
Bolaget, Joint Bookrunners eller någon annan. Kopior av detta
pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras
eller sändas till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya
Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan
distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra
åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att
använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med
tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av
den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar
("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk
myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något
erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES
och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i
samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta
meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den
medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Värdepapper som här omnämns har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från
1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i
delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen
inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en
transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities
Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA.
Bolaget avser inte att registrera någon del av Nyemissionen i USA
eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapper som här omnämns har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien,
Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i
enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till
eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller
befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika,
Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av
de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan,
Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget
och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande
offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på
att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på
informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de
risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en
investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag
som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla
typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är
Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i
övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive
markanvisningar, uppgår till cirka 6 000 bostäder. K2A:s
studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se
även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF)
är listad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/k2a-knaust---andersson-fastigheter-ab/r/k2a-u...
https://mb.cision.com/Main/12007/3007968/1173680.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.