Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-14

Kabe AB: Kallelse till årsstämma KABE AB (publ.)

Aktieägarna i KABE AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj
2016 kl.17.00 i bolagets lokaler på Jönköpingsvägen 21 i Tenhult,
utanför Jönköping. I samband med årsstämman hälsas intresserade
välkomna till fabriksvisning i husvagns- eller husbilsproduktionen.
Visningen börjar kl. 15.00. De aktieägare som önskar deltaga meddelar
detta vid anmälan till årsstämman. Vi bjuder på lättare förtäring
från kl. 16.00.

Deltagande

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 11 maj
2016, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget
senast den 12 maj kl 12.00 under adress KABE AB, Box 14, 560 27
Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post kabe@kabe.se.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den
10 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på
eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud
ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med
anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska
registreringsbevis bifogas. Personuppgifter som hämtas från
anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering
och upprättande av röstlängd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av två justeringsmän.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.

7. Verkställande direktörens redogörelse.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernens revisionsberättelse.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor.

14. Val av styrelse, ordförande och revisor.

15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare.

16. Val av valberedning.

17. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier.

18. Eventuellt övriga ärenden att ta upp som det ankommer på stämman
enligt lag eller bolagsordningen.

19. Avslutning.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår Nils-Erik Danielsson som ordförande vid
årsstämman.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)

Styrelsen föreslår 4:00 kr per aktie för 2015. Avstämningsdag föreslås
bli 19 maj 2016. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas
utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB 24 maj 2016.

Valberedningens förslag (punkt 12-14)

Val av ordförande för stämman, styrelseledamöter och revisor samt
arvoden. Valberedningen som består av Brivio Thörner (ordf), Tommy
Hjalmarsson och Peter Rönström har anmält att de vid årsstämman
kommer att föreslå:

- att till ordförande för stämman väljs styrelsens ordförande
Nils-Erik Danielsson.

- oförändrat sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter

- att arvoden till styrelsen utgår med 140 000 kr för ordinarie
ledamot ej anställd i koncernen och 280 000 kr till styrelsens
ordförande

- omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Benny Holmgren,
Eric Stegemyr, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström

- omval av Nils-Erik Danielsson som styrelsens ordförande

- att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på lämnad
offert

- att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
AB med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig med
auktoriserade revisorn Jacob Westesson som ersättare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås samt motiverade
yttrande beträffande förslag till styrelse finns på www.kabeab.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att
för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga
anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även
erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på
koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en
individuell kvalitativ faktor. Den rörliga delen skall inte uppgå
till högre belopp än 50 % av den fasta lönen.

Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som
ska vara premiebaserade.

Val av valberedning (punkt 16)

Stämman utser valberedningens ordförande, som har uppdraget att i god
tid före stämman kontakta de tre största ägarregistrerade, eller på
annat sätt kända aktieägarna, och be dem utse två ledamöter till
valberedningen. Familjen Blomqvist skall då anses utgöra en ägare.
Ägare med mer än 70% av rösterna föreslår omval av Brivio Thörner som
valberedningens ordförande.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut
om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till
att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets
kapitalstruktur och förvärv av verksamhet genom betalning med
bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna
fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2017. Förvärv av
egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna
aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom
förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får
endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs.

Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid
överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över
börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband
med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat
än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen
vid överlåtelsetillfället. Beslut enligt ovan förutsätter biträde
från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga
hos bolaget och på bolagets webbplats www.kabeab.se.

Tenhult i april 2016

KABE AB (publ.)

Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av CFO Maria Oksanen. Telefon 036-344135.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och
försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila
enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med
starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en
fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten
ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i
Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,7 miljarder
kronor (2015) och antalet anställda uppgår till knappt 450 personer.
KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan,
Small Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kabe-ab/r/kallelse-till-arsstamma-kabe-ab--pub...
http://mb.cision.com/Main/1026/9955796/501098.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.