Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-14

Kallelse Årsstämma FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, org. Nr. 556871-1823

Aktieägarna i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB kallas härmed till årsstämma den 12 Maj 2021, klockan 10.00 till 12.00 på adress Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Inregistrering sker från 09.45.

FHM kommer att lämna besked om restriktioner att gälla från den 3 maj. Om antalet anmälda till stämman överstiger de gällande begränsningarna för 12 maj kommer stämman att hållas i flera lokaler på samma adress samtidigt. Skulle intresset för att delta på stämman vara större än vad tillgängliga lokaler medger i förhållande till då gällande restriktioner kommer röstningen att ske genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta meddelas dagen efter att anmälan till stämman stängt, dvs. den 6 maj 2021. Röstsedlar kommer i så fall göras tillgängliga på bolagets hemsida www.fundedbyme.com.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 5 maj 2021.

Aktieägare som önskar delta i stämman måste, senast onsdagen den 5 maj 2021, anmäla sitt deltagande och eventuellt ombud eller biträde till Bolaget. Anmälan sker skriftligen till:

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ),
Birger Jarlsgatan 41 A,
111 45 Stockholm
eller via e-post till bolagsstamma@fundedbyme.com

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före avstämningsdagen, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets webbplats: https://fundedbyme.com/fullmakt

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
- Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och i vissa fall revisorn
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut avseende ändring av bolagsordningen - utökning av antalet aktier
13. Beslut om kvalificerade personaloptioner
14. Beslut om teckningsoptioner till styrelse och ledning
15. Beslut om möjlighet att kompensera arbetsgrupp med aktier
16. Beslut om möjlighet att arvodera styrelsen med aktier
17. Beslut om valberedning
18. Avslutande av stämman

Övriga frågor eller information.
Valberedning: Valberedningen har bestått av Tor Bonnier, Björn Wennerlund, Johan Olsson.

Förslag till beslut
Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 2
Val av ordförande för stämman:
Tor Bonnier föreslås som ordförande för bolagsstämman.

Punkt 10
Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och i vissa fall revisorn:
Valberedningen föreslår att arvode skall erläggas i enlighet med tidigare års ersättning och ligga kvar på en ersättning om 4 basbelopp för styrelseordföranden per kalenderår samt att arvode skall erläggas med 2 basbelopp för respektive ledamot.

Styrelsen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11
Val av styrelse:
Det föreslås omval av:
Per Anders Fasth - Styrelseordförande
Christian Lindell - ordinarie ledamot
Haqvin Svensson - ordinarie ledamot
Anders Lundström - ordinarie ledamot
Mia Rolf - ordinarie ledamot

Punkt 12
Beslut avseende ändring av bolagsordningen - utökning av antalet aktier:
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 12 000 000 och högst 65 000 000. Aktierna kan ges ut i två serier; serie A och serie B. Antalet aktier av serie A får uppgå till högst 45 000 000 stycken och antalet aktier av serie B får uppgå till högst 20 000 000 stycken.

Punkt 13
Beslut om kvalificerade personaloptioner:
Genom en kompensationsstruktur med kvalificerade personaloptioner kan bolaget attrahera och behålla duktiga medarbetare. Detta sker på ett skattemässigt förmånligt sätt för både bolag och medarbetare samtidigt som det också tillser bolagets behov av bevarad likviditet. Dessutom skapar det en långsiktighet hos medarbetare och linjerar intressen mellan bolagets ägare och dess medarbetare. Bolaget uppfyller Skattemyndighetens krav avseende kvalificerade personaloptioner och kommer enbart att utfärda sådana till anställda som uppfyller samma myndighets krav. Totalt 2,200,000 kvalificerade personaloptioner. För fullständiga villkor vänligen se APPENDIX 1.1-1.2 som kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Punkt 14
Beslut om teckningsoptioner till styrelse och ledning:
Genom en möjlighet att förvärva teckningsoptioner för styrelse och ledning skapas incitament för att långsiktigt bidra till bolagets framgång. Dessutom linjerar det intresset mellan ägare, styrelse och ledning. Totalt 1,750,000 teckningsoptioner. För fullständiga villkor vänligen se APPENDIX 2.1-2.3 som kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Punkt 15
Beslut om möjlighet att kompensera arbetsgrupp med aktier:
Under de senaste månaderna har det funnits behov av att stärka bolaget med ytterligare hjälp utöver de resurser som finns inom bolaget. Samtidigt har bolaget haft begränsad likviditet. Bolaget har därför föreslagit att dessa konsultinsatser ska kunna kompenseras med aktier istället för kontantbetalning. Förslag om eventuella sådana konsultinsatser ska fattas av styrelsen.
Då vissa konsultinsatser utförs av styrelseledamöter och/eller ägare krävs beslut på bolagsstämman för att så ska kunna ske.
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att kompensation kan ske genom emission
av aktier till dem som utför konsultinsatser under en tidsperiod fram till halvårsskiftet 2021
Arvodet är baserat på att personerna i arbetsgruppen förväntas avsätta ca 10% - 30% av sin tid per vecka. För ev. ledamöter är detta tid utöver den tid som förväntas utifrån andra åtaganden gentemot bolaget. Utfört arbete arvoderas via bolag och ersättning utgår som FBM B aktier.

Punkt 17
Beslut om valberedning:
Det föreslås att valberedningen inför årsstämman 2022 skall bestå av representanter för de tre största ägarna 30 september 2021. Detta innebär att valberedningen tills vidare skall bestå av:
Tor Bonnier, Ordf.
Björn Wennerlund
Tore Robertsson

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget eller anses vara marknadspåverkande, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, via mejl bolagsstamma@fundedbyme.com.Frågorna skall vara Bolaget tillhanda senast den 5 maj 2021.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna ovan samt övriga handlingar kommer i enlighet med aktiebolagslagen att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm senast tre veckor före stämman.

Handlingarna skickas också elektroniskt utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin mailadress samt per post utan kostnad till de aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Anders Danielsson, VD
Telefon: +46 (0)73 420 49 07
E-post: anders.danielsson@fundedbyme.com (anders@fundedbyme.com)

eller

Mats Jonsson, IR Ansvarig
Telefon: +46 (0)763 16 24 92
E-post: mats.jonsson@laika.se

Om FundedByMe
FundedByMe är noterat på NGM Nordic SME och består av crowdfunding-verksamheten FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest samt delägande i internationella crowdfunding-bolag.  FundedByMe tillhandahåller en plattform för kapitalanskaffning och är idag ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har hjälpt fler än 650 bolag att skaffa över 700 miljoner SEK. Dotterbolaget Laika Consulting arbetar med Investor Relations och finansiell kommunikation och har medverkat vid kapitalanskaffningar på över fem miljarder kronor. FundedByMe har tillsammans med dotterbolagen Laika Consulting och Feminvest en etablerad bas på över 250 000 investerare. Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller bolagets Investor Relations-sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om bolaget och aktien.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.