Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-15

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR C-RAD AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA FÖR C-RAD AB (PUBL)

Pressmeddelande 2016-03-15

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 (”Bolaget”), kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 14 april 2016 klockan 13.00 på First Hotel Linné,
Skolgatan 45 i Uppsala.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2016, dels anmäla sitt
deltagande till Bolaget senast fredagen den 8 april 2016.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: per
e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20
Uppsala. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,
A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress och telefonnummer. Om
aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman bör
sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall
registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de
personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den
juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges
till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress
enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas
på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via
Bolagets hemsida, www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut
eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast
fredagen den 8 april 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före
detta datum.

Förslag till dagordning1.Stämmans öppnande och val av ordföranden vid
stämman.2.Upprättande och godkännande av röstlängd.3.Godkännande av
dagordning.4.Val av en eller två justeringsmän.5.Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad.6.Information från Bolagets VD.7.Framläggande av
årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för 2015.8.Beslut om:

1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen; och
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.10.Val av styrelse,
styrelseordförande och revisor.11.Antagande om principer för att utse ledamöter
av valberedningen.12.Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.13.Beslut om ändring av bolagsordningen.14.Beslut om
företrädesemission av aktier av serie A och serie B.15.Beslut om nyemission av
aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.16.Beslut om
emission av teckningsoptioner.17.Beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission.18.Avslutande av stämman. Förslag till beslut Punkt 1:
Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Börje Bengtsson som ordförande på
årsstämman.

Punkt 8a): Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämman förfogande stående medel
överförs i ny räkning.

Punkterna 9-11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, val av
styrelse, styrelseordförande och revisor, samt antagande om principer för att
utse ledamöter av valberedningen

Valberedningen har lämnat följande förslag:

-- att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 600 000 kronor,
varav styrelseordförande skall erhålla 200 000 kronor och samtliga övriga
ledamöter skall erhålla 100 000 kronor vardera;
-- styrelsen förväntas utse ett revisions- och ersättningsutskott och arvodet
föreslås till 20 000 kronor per ledamot i utskotten;
-- att revisorn skall erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
-- att styrelsen skall bestå av fem ledamöter, utan suppleanter;
-- att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag, utan
revisorssuppleant;
-- att Börje Bengtsson, Peter Hamberg, Brian Holch Kristensen, Bengt Rolén,
och Kicki Wallje-Lund omväljs som styrelseledamöter. Det noteras att Frank
Lohr har avböjt omval;
-- att Börje Bengtsson omväljs som styrelseordförande; och
-- att Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Det noteras att Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Mia
Rutenius kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Vidare föreslås att följande principer skall antas för utseende av ny
valberedning inför årsstämma 2017:

Styrelsens ordförande skall under september månad på lämpligt sätt kontakta de
två största aktieägarna vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med
hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar,
skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till
ledamot av valberedningen. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter
varav styrelseordföranden skall vara en av ledamöterna. Valberedningens
uppgifter är att inför kommande årsstämma (2017), lägga fram förslag för beslut
angående stämmoordförande, antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall
revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av
styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt i förekommande fall
förslag till val av revisor. Valberedningen utser ordförande inom sig.
Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kan ingå i valberedningen men
inte vara dess ordförande.

Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna
eller om ledamot av annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att
valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd med Bolagets två största
aktieägare besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens
sammansättning.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras genom pressmeddelande och
på bolagets hemsida så snart ledamöter är utsedda.

Punkt 12: Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen i sin helhet har fullgjort ersättningsutskottets uppgifter under året
för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets
ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i
koncernledningen. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen
skall utgöras av fast lön, övriga förmåner och avsättning till pension. Den
sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt
stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida skall uppsägningslön och
avgångsvederlag sammantaget inte överstiga åtta mnadslöner. Pensionsförmåner
skall följa ITP-planen och delar därutöver skall vara avgiftsbestämda, om inte
särskilda skäll motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen
skall i det normala fallet vara 65 år.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 15, nyemissionen enligt
punkt 16, och emissionen av teckningsoptioner enligt punkt 17 föreslår
styrelsen att årsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget
enligt följande:

Bolagsordningens gränser för aktiekapital föreslås ändras från lägst 1 000 000
kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000
000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.”

Bolagsordningens gränser för antalet aktier föreslås ändras från lägst 6 666
680 aktier och högst 26 666 720 aktier till lägst 22 000 000 aktier och högst
88 000 000 aktier.

”Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000 stycken.”

Punkt 14. Beslut om företrädesemission av aktier av serie A och serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 5 506 330
aktier, varav högst 172 577 aktier skall vara av serie A och högst 5 333 753
aktier skall vara av serie B enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital föreslås kunna uppgå till högst
825 949,76 kronor.

Teckningskursen för aktierna av respektive serie föreslås vara 8,25 kronor per
aktie, totalt 45 427 222,50 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna skall med företrädesrätt tillkomma aktieägare
av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut
äger, som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen den 28 april 2016. Emissionen är till fullo garanterad genom
teckningsförbindelser och garantier. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt
för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie av respektive aktieslag i
företrädesemissionen.

Teckning av aktier av med stöd av teckningsrätter föreslås ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 2 maj 2016 till och med den 16 maj 2016.
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter föreslås ske på särskild
teckningslista under tiden från och med den 2 maj 2016 till och med den 16 maj
2016. Betalning för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter föreslås
erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som
utvisar besked om tilldelning. Styrelsen föreslås ha rätt att förlänga
teckningstiden och senaste dag för betalning.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med
företrädesrätt föreslås att styrelsen, inom ramen för emissionens hgsta
belopp, får besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid skall vid
överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd
av teckningsrätter och som tecknat ytterligare aktier, pro rata i förhållande
till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra
som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter pro rata i förhållande till det
antal aktier som tecknats utan företrädesrätt, samt i tredje hand till dem som
har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro rata i
förhållande till vad som har utfästs av varje sådan person, och i mån detta
inte kan ske genom lottning.

De nya aktierna föreslås medföra rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.

Nya aktier av serie A föreslås omfattas av omvandlingsförbehåll enligt
bolagsordningens § 6.

Det föreslås att Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att
vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet om nyemissionen enligt denna punkt skall vara villkorat av att
årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 och
emissionen enligt punkt 15.

Punkt 15: Beslut om nyemission av aktier av serie B med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.