Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-14

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR C-RAD AB (PUBL)

TÄMMA FÖR C-RAD AB (PUBL)

Release

Aktieägarna i C-RAD AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16
april 2014 klockan 14.00 i Uppsala Konsert & Kongress, sal C, på Vaksala torg 1
Uppsala.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear AB förda aktieboken torsdagen den 10 april 2014, dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast klockan 16.00 torsdagen den 10 april 2014.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per
fax 018-12 69 30, e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ),
Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress och
telefonnummer. Anmälningssedel finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.c-rad.se. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till
bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis,
eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har
undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst ett år från
utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i
original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman.
Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via bolagets hemsida,
www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt
på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 april 2014, då sådan
införing skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman och val till ordföranden vid stämman

2.Upprättande och godkännande av röstlängd

3.Val av en eller två justeringsmän

4.Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

5.Godkännande av dagordning

6.Information från bolagets VD

7.Framläggande av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013

8.Beslut om:

-- fastställande av bolagets resultaträkning och balansräkning
samt koncernens resultaträkning och balansräkning
-- dispositioner beträffande bolagets resultat och
-- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning

10.Val av styrelse och revisor

11.Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedningen

12.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

13.Övriga frågor

14.Avslutande av stämman

Punkt 8 a): Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel
överförs i ny räkning.

Punkt 9: Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och valberedning

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
senast den 9 april 2014.

Punkt 10: Val av styrelse och revisorer

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
senast den 9 april 2014.

Punkt 11: Valberedningens förslag till beslut om procedur för att utse
ledamöter av Valberedningen

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
senast den 9 april 2014.

Punkt 12: Förslag till beslut om bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast
den 9 april 2014.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 2 krävs att det har biträtts av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1
225 810 A-aktier medförande 12 258 100 röster och 19 049 513 B-aktier
medförande 19 049 513 röster.

Fullständiga förslag till beslut
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga
på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 2 april 2014 och
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Uppsala i mars 2014
C-RAD AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB (publ)

tim.thurn@c-rad.com

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.