Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-12

Kallelse till årsstämma i Acarix AB

Kallelse till årsstämma i Acarix AB

Aktieägarna i Acarix AB, org. nr 559009-0667, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.

Information med anledning av coronaviruset

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset (Covid-19). Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt den 11 maj 2021.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman.

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

 1. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 3 maj 2021;
   
 2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 10 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 3 maj 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 5 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.acarix.com.

Förhandsröstning
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av Covid-19 har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.acarix.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till Acarix AB, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö, alternativt per e-post agm@acarix.com.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en justeringsperson
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av den framlagda av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisonsberättelsen
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val till styrelsen och av revisorer
 12. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
 13. Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 15. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning
 16. Beslut avseende införande av incitamentsprogram 2021/2025 för styrelseledamöter genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner
  1. Beslut om nyemission av teckningsoptioner
  2. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 17. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt   2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.

Punkt   3: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, samt mottagna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt   4: Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår jur. kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt   8  b): Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna   9-  11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val till styrelsen och av revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 000 000 SEK och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter enligt följande (170 000 euro föregående år):

 • 400,000 SEK (60 000 euro) till styrelseordföranden och 200 000 SEK (20 000 euro) till övriga ledamöter; och
 • 0 SEK (5 000 euro) till ordföranden i revisions- respektive ersättningsutskottet och övriga ledamöter av utskotten.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Marlou Janssen-Counotte och Ulf Rosén samt nyval av Fredrik Buch och Philip Siberg samt att Philip Siberg väljs som ny styrelseordförande. Johanne Braendgaard, Werner Braun, Anders Jakobson och Paolo Raffaelli ställer inte upp för omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Öhrling PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig.

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Fredrik Buch

Utbildning och bakgrund
Leg läk, specialist i ortopedi Göteborgs Universitet. Arbetat inom läkemedelsindustrin med kliniska prövningar och regulatoriska frågor både i Europa och internationellt hos Squibb/ Bristol Meyers, Hoechst och Pharmacia/Upjohn. Därefter varit fondförvaltare på SEB Läkemedelsfonder och investerat globalt inom läkemedel och medicinteknik. Fonden var under Fredrik Buch utsedd av Forbes till en av 50 bästa fonder worldwide. Fredrik Buch blev därefter partner på HealthCap  och arbetade med venture capital investeringar inom life science. Fredrik har sedan senaste 15 åren arbetat med styrelseuppdrag och olika typer av konsult uppdrag.

Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande Huvudsta Vårdcentral AB, Citadellet Bolagsservice AB, Tridentify AB. Styrelseledamot Lantmännen Medical AB, Intrance Medical System Inc, Pila AB,  Lobsor Holding AB , Intrance Holding AB, Cytovac A/S.

Födelseår: 1954

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 9 410
Philip Siberg

Utbildning och bakgrund
Philip Siberg är civilingenjör KTH 1997, Maskinteknik och Industriell Ekonomi. 20 års erfarenhet som internationell VD och styrelsearbete i publika och onoterade bolag inom medtech och life science. Huvudsaklig sysselsättning idag som VD och co-founder Coala Life Inc, ett medicintekniskt bolag verksamt inom algoritm-baserad hjärtdiagnostik på distans. Philip är sedan 2019 bosatt i Kalifornien, USA.

Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i First North-noterade Senzime AB (publ.), VD och styrelsesuppleant i Longmeadow Farm AB och som rådgivare till start-up bolag.

Födelseår: 1973

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.acarix.com och kommer även finnas tillgängliga i årsredovisningen för 2020.

Punkt   12: Beslut om fastställande av principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att följande principer för utseende av valberedning antas (oförändrade från föregående år).

Valberedningens uppgift
Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

 • ordförande vid årsstämma;
 • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen ;
 • styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna;
 • arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
 • val och arvodering av Bolagets revisor; och
 • principer för valberedningen.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

Valberedningens ledamöter
Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill ...

Författare GlobeNewswire

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.