Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck eller förtäring kommer att serveras, att sedvanliga anföranden kommer att minimeras samt att vissa begränsningar kommer att införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare. Antalet närvarande styrelseledamöter, revisorer, valberedningsledamöter, anställda och funktionärer vid stämman kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Addtech uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman använda sig av möjligheten till poströstning eller att utöva sin rösträtt via fullmakt till en person som aktieägaren vet kommer att närvara på årsstämman. Se vidare information nedan. Addtech följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördag den 22 augusti 2020 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste dock aktieägare vara införd i aktieboken redan fredagen den 21 augusti 2020),

  • dels anmäla sig till Bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00 eller via e-post info@addtech.comsenast måndag den 24 augusti 2020. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://www.addtech.se/legal-rights.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 21 augusti 2020.

AKTIEÄGARES MÖJLIGHET ATT UTÖVA RÖSTRÄTT VIA OMBUD ELLER POSTRÖSTNING

Aktieägare som inte vill närvara personligen på stämman kan ge fullmakt åt ett ombud för att utöva sin rösträtt. Fullmakt kan ställas ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Om fullmakten ställs ut till ordföranden på stämman måste fullmakten kombineras med en röstinstruktion så att ordföranden på stämman vet hur denne ska rösta under de olika beslutspunkterna. Om fullmakten inte kombineras med en röstinstruktion kommer inte ordföranden kunna företräda aktieägaren på stämman. Fullmakt bör även i övriga fall kombineras med en röstinstruktion. Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten, röstinstruktionen samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska i förekommande fall även uppvisas på stämman. 
Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär och blank röstinstruktion vilka kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.addtech.se/bolagsstamma senast fredagen den 7 augusti 2020.

Styrelsen i Addtech har beslutat att aktieägarna i Addtech vid årsstämman 2020 ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom post ska skicka in formuläret för poströstning till Addtech i enlighet med de instruktioner som anges i formuläret. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett poströstnings-formulär med blank röstinstruktion, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.addtech.se/bolagsstamma senast fredagen den 7 augusti 2020.

Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman eller att utöva sin rösträtt via post förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges ovan i Anmälan om deltagande. Det är således inte tillräckligt att enbart skicka in en fullmakt eller ett poströstningsformulär.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5.    Val av en eller två justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.    Verkställande direktörens anförande.
9.    Beslut
       a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
       b. om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
       c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.   Redogörelse för valberedningens arbete.
11.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12.   Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
13.   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14.   Val av revisor.
15.   Beslut om instruktion för valberedningen.
16.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
17.   Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2020 års Aktierelaterade Incitamentsprogram").
18.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
19.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 5% av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv.
20.   Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen. 
21.   Beslut om övriga ändringar av bolagsordningen.
22.   Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, OCH 11-15 I DAGORDNINGEN

Årsstämman 2012 fattade beslut om att de principer för utseende av valberedning som årsstämman 2012 tog ställning till ska gälla tillsvidare. I enlighet med dessa principer har styrelsens ordförande kontaktat de av Bolagets kända fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2019 och bett dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2020.Valberedningen utgörs av Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Henrik Hedelius, Åsa Nisell (utsedd av Swedbank Robur fonder), Mats Gustafsson (utsedd av Lannebo fonder) och Per Trygg (utsedd av SEB Investment Management). Anders Börjesson är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 45,9 procent av rösterna i Bolaget, har anmält följande förslag:

2.    Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid stämman.

11.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju.

12.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Arvodet fördelas enligt följande: 740 000 kronor till styrelsens ordförande, 370 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget samt 50 000 kronor till respektive ledamot i ersättningsutskottet. Totala arvodet uppgår till 2 690 000 kronor.

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med Bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

13.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av styrelseledamöterna Eva Elmstedt, Kenth Eriksson, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Johan Sjö. 

Till ny styrelseledamot föreslås Niklas Stenberg.

Till styrelsens ordförande föreslås Johan Sjö.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.addtech.se.

14.    Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

15.    Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår årsstämman 2020 att anta följande riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag. Valberedningen föreslår att nedanstående principer ska gälla tillsvidare, vilket innebär att årsstämman inte årligen kommer att fatta beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag om inte principerna eller uppdraget ska ändras. 

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fem till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 31 december respektive år. Vid bedömningen av vilka som utgör de fem till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har ägargrupperats i Euroclear-systemet. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen och så vidare. Fler än högst fyra ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de fem största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Valberedningsinstruktionen avviker från reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning på följande punkt; om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får fler än högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de fem utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de ...

Författare Addtech

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.