Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

ll årsstämma i Anoto Group AB (publ)

LUND, 23 april 2014 — Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas till årsstämma
torsdagen den 22 maj 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Traktorvägen 11 i
Lund.

Deltagande
För att få delta i årsstämman ska aktieägare

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 16 maj 2014,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 16 maj 2014, gärna före kl.
12.00.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Anoto Group AB på adress Box 4140,
SE-227 22 Lund, per fax 046-540 12 02, per telefon 046-540 12 00 eller per
e-mail till AGM.2014@anoto.com. Vid anmälan ska namn,
personnummer/organisations­nummer samt registrerat aktieinnehav uppges.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att
underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast måndagen den 19 maj 2014. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida
www.anoto.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i
stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s k
rösträttsregistrering. För att denna registrering ska vara verkställd fredagen
16 maj 2014 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller
förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna
9. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen
b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter
2. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
4. Beslut om valberedning
5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
och/eller konvertibler
7. Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner
9. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag
En majoritet av valberedningens ledamöter, bestående av ordföranden JoonHee Won
(representerande Solid Technologies Limited) och ledamöterna Antonio Mugica och
Jörgen Durban (styrelsens ordförande), lämnar nedanstående förslag enligt
punkterna 10-13 på den föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Advokat Jörgen S. Axelsson.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10)
Fem ledamöter utan suppleanter.

Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor (punkt 11)
1 800 000 kr att fördelas med 600 000 kr till styrelseordföranden och 300 000
kr till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna.
Särskild ersättning för utskottsarbete ska inte utgå. Revisorsarvode ska utgå
enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)
Omval av Jörgen Durban, Gunnel Duveblad och Andrew Hur samt nyval av JoonHee
Won och Antonio Mugica. Vidare föreslås omval av Jörgen Durban som styrelsens
ordförande.

Beslut om valberedning (punkt 13)
För utseende av valberedning inför årsstämman 2015, ges styrelseordföranden i
uppdrag att kontakta bolagets tre största kända aktieägare i slutet av
september 2014, i syfte att tillsätta valberedningen. Styrelseordföranden ska
kontakta dem snarast möjligt efter utgången av september 2014.
Styrelseordföranden ska be dessa aktieägare att utse sin respektive
representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedningen.
Representanten rör den största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande.

Om aktieägare som utsett representant till valberedningen väsentligt minskar
sitt aktieinnehav, ska valberedningen har rätt att bestämma att sådan
representant inte längre ska vara medlem i valberedningen och att sådan annan
aktieägare, som då har blivit en av bolagets tre största aktieägare, ska bli
erbjuden att utse sin representant till valberedningen. Motsvarande ska gälla
om en aktieägare, som inte är representerad i valberedningen, blir en av
bolagets tre största aktieägare.

Styrelseordföranden ska så fort som möjligt, och senast 6 månader innan
årsstämman 2015, informera bolaget om namnen på ledamöterna i valberedningen.
Valberedningens ordförande ska informera bolaget om ändringar i valberedningens
sammansättning så fort han eller hon får kännedom om sådan ändring. Ersättning
för arbete ï valberedningen ska inte utgå. Valberedningen ska vara berättigad
att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekrytering av styrelseledamöter.

Valberedningen skall arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman
2015 för beslut:

1. Ordförande vid årsstämman
2. Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
3. Styrelsearvode
4. Val av revisor (i förekommande fall)
5. Revisorsarvode
6. Tillvägagångssätt för utseende av valberedning inför årsstämman 2016

Styrelsens förslag

Förslag till disposition av bolagets resultat (punkt 9 b.)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för
bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässig. Den totala ersättningen ska vara en avvägd blandning av fast
lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner
samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även
innehålla aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Den rörliga
ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och ska i
huvudsak vara relaterad till Anoto Groups budget och kan som mest uppgå till
femtio procent av den fasta lönen, dock kan verkställande direktörens rörliga
ersättning uppgå till högst 75 procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna
ska vara konkurrenskraftiga. Verkställande direktören ska ha en premiebaserad
pension baserad på 35 procent av den fasta lönen. Övriga ledande
befattningshavare ska ha en premiebaserad pension med avsättningar motsvarande
ITP-planen. Övriga förmåner, såsom läkarvård och förmånsbil, ska vara
konkurrenskraftiga. Som huvudregel ska samtliga ledande befattningshavare ha en
ömsesidig uppsägningstid om sex månader. I undantagsfall ska enskilda ledande
befattningshavare kunna ha en ytterligare uppsägningstid om högst tre månader
vid uppsägning från Anoto Groups sida. Verkställande direktören ska ha en
uppsägningstid om högst sex månader samt härutöver ett avgångsvederlag
motsvarande högst 12 månadslöner vid uppsägning från Anoto Groups sida utan
saklig grund. Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman.
Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman med
iakttagande av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) omfattas inte av
dessa riktlinjer i den mån bolagsstämman har fattat eller kommer att fatta
sådana beslut. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier och/eller
konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse
om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna
emitteras, antal aktier som konvertering ska kunna ske till respektive antal
aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt uppgå
till högst 50 372 615 aktier.

Syftet med bemyndigande är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att
kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med
eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta medföra en utspädning om
ca 10 procent av antalet aktier i bolaget (efter fullt utnyttjande av
bemyndigandet).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att
beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare (punkt
16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta ett incitamentsprogram för
ledande befattningshavare som är anställda i koncernen.
Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att
tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för
förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets
kvartalsrapport för första kvartalet 2017, dock senast den 1 juni 2017, till
och med den 30 juni 2017.
Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid
utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att
förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den
genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm
under tiden från och med den 23 maj 2014 till och med den 30 maj 2014.
Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 9 252 113
personaloptioner, motsvarande cirka 2,0 procent av aktiekapitalet och rösterna
efter utspädning.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för
den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska
styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler
eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta
justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.