Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

ll årsstämma i Anoto Group AB (publ)

LUND, 11 maj 2016 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 13.00 i bolagets lokaler på adress
Mobilvägen 10 i Lund.

Anmälan om deltagande m.m.

För att få delta i årsstämman ska aktieägare

-- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 2 juni 2016,
-- dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 juni 2016, gärna före
kl. 12.00.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Anoto Group AB på adress Mobilvägen
10, 223 62 Lund, per telefon 046-540 12 00 eller per e-mail till AGM@anoto.com.
Vid anmälan ska namn, personnummer/organisations­nummer samt registrerat
aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara
bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 3 juni 2016. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Lund och på bolagets
hemsida www.anoto.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om
detta i god tid före den 2 juni 2016.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna
9. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter
2. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
4. Beslut om valberedning
5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
och/eller konvertibler
7. Beslut om antagande av incitamentsprogram för koncernens ledande
befattningshavare
8. Beslut om utställande av personaloptioner till styrelseordföranden
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner
10. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Med anledning av den pågående företrädesemissionen är avsikten att
valberedningen inför årsstämman 2016 ska utses efter slutförandet av
företrädesemissionen för att bättre spegla aktuellt ägande i bolaget. Förslag
till beslut enligt punkterna 2, 10-13 på den föreslagna dagordningen kommer att
presenteras senast i samband med årsstämman förutsatt att en valberedning har
kunnat etableras.

Styrelsens förslag

Förslag till disposition av bolagets resultat (punkt 9(b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för
bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässig. Den totala ersättningen ska vara en avvägd blandning av fast
lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner
samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även
innehålla aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Den rörliga
ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och ska i
huvudsak vara relaterad till Anoto Groups budget och kan som mest uppgå till
femtio procent av den fasta lönen, dock kan verkställande direktörens rörliga
ersättning uppgå till högst 75 procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna
ska vara konkurrenskraftiga. Verkställande direktören ska ha en premiebaserad
pension baserad på 35 procent av den fasta lönen. Övriga ledande
befattningshavare ska ha en premiebaserad pension med avsättningar motsvarande
ITP-planen. Övriga förmåner, såsom läkarvård och förmånsbil, ska vara
konkurrenskraftiga. Som huvudregel ska samtliga ledande befattningshavare ha en
ömsesidig uppsägningstid om sex månader. I undantagsfall ska enskilda ledande
befattningshavare kunna ha en ytterligare uppsägningstid om högst tre månader
vid uppsägning från Anoto Groups sida. Verkställande direktören ska ha en
uppsägningstid om högst sex månader samt härutöver ett avgångsvederlag
motsvarande högst 12 månadslöner vid uppsägning från Anoto Groups sida utan
saklig grund. Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman.
Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman med
iakttagande av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) omfattas inte av
dessa riktlinjer i den mån bolagsstämman har fattat eller kommer att fatta
sådana beslut.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier och/eller
konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning,
apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier och/eller
konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som
konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 213 000 000
aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital
och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och med tillägg för
tillkommande aktier i den pågående företrädesemissionen i bolaget med antagande
att emissionen fulltecknas.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget
att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella
förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets
finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten.
Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid
tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att
beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om antagande av incitamentsprogram för koncernens ledande
befattningshavare (punkt 16)

Aktieägaren Solid Technologies Limited föreslår att bolagsstämman beslutar anta
ett incitamentsprogram för ledande befattnings­havare som är anställda i
koncernen.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas
personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget från
och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra
kvartalet 2018, dock senast den 1 oktober 2018, till och med den 30 oktober
2018.

Under förutsättning att deltagaren är eller varit anställd – eller
styrelseledamot sedan sådan anställning upphört – i koncernen under minst 12
månader från tilldelningen av personaloptionerna berättigar varje option den
anställde att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150
procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq
Stockholm under tiden från och med den 7 juni 2016 till och med den 17 juni
2016.

Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 65 250 000
personaloptioner, motsvarande cirka 3,0 procent av aktiekapitalet och rösterna
efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och med tillägg
för tillkommande aktier i den pågende företrädesemissionen i bolaget med
antagande att emissionen fulltecknas. Bolaget verkställande direktör ska kunna
tilldelas högst 21 750 000 personaloptioner, medan övriga ledande
befattningshavare ska vardera kunna tilldelas högst 12 000 000
personaloptioner.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för
den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska
styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler
eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta
justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller
dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja
optionerna inte längre är ändamlsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner
ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört,
exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera
kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda.
De ovan angivna aktieägarna anser att utställande av ytterligare
personaloptioner enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets
aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas
personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana
överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut
om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om utställande av personaloptioner till styrelseordföranden (punkt 17)

Aktieägaren Solid Technologies Limited föreslår att bolagsstämman godkänner
utställande av ytterligare 21 750 000 personaloptioner till
styrelseordföranden, representerande cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och
rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och med
tillägg för tillkommande aktier i den pågående företrädesemissionen i bolaget
med antagande att emissionen fulltecknas.

Incitamentsprogrammet innebär att styrelseordföranden utan kostnad kommer att
tilldelas personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från
och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra
kvartalet 2018, dock senast den 1 oktober 2018, till och med den 30 oktober
2018.

Under förutsättning a...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.