Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-08

Kallelse till årsstämma i Azelio AB (publ)

Aktieägarna i Azelio AB (publ), org.nr 556714-7607, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Azelio välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Azelio AB, Forsbrogatan 4, 662 34 Åmål, eller via e-post till info@azelio.com,senast den 1 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Azelio AB, Forsbrogatan 4, 662 34 Åmål, och på www.azelio.com, senast den 6 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förhandsröstning, ska aktieägare

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2021,

dels   anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Azelio tillhanda senast den 10 maj 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 3 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Azelios hemsida www.azelio.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Azelio AB tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Formuläret kan skickas med e-post till info@azelio.comeller med post till Azelio AB, "Årsstämma", Forsbrogatan 4, 662 34 Åmål. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Azelio AB på info@azelio.com.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 115 018 521 aktier i bolaget vilka berättigar till en röst per aktie på stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter.

12a. Bo Dankis (omval)

12b. Bertil Villard (omval)

12c. Kent Janér (omval)

12d. Pär Nuder (omval)

12e. Hicham Bouzekri (omval)

12f. Carol M. Browner (nyval)

12g. Elaine Weidman-Grunewald (nyval)

12h. Hans Ola Meyer (nyval)

13. Val av styrelseordförande.

Bo Dankis (omval)

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.
17. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i form av teckningsoptioner.
19. Huvudägarens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram till styrelsen i form av teckningsoptioner.

Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, och val av revisorer och revisorssuppleanter (ärende 1 och 10-14)

Bolagets valberedning har avgivit följande förslag till beslut:

  • att Bo Dankis, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman (ärende 1).
  • att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (ärende 10).
  • att styrelseordföranden ska erhålla 650 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 250 000 kronor vardera i styrelsearvode, att ledamöterna i finanskommittén som inte är anställda i bolaget ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget ska erhålla 50 000 kronor vardera, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om styrelsens ordförande ingår i finanskommittén eller ersättningsutskottet ska denne inte erhålla arvode utöver sedvanligt styrelsearvode. Huvudägaren Kent Janér har informerat om att han avser avstå arvode för sitt arbete i såväl styrelse som utskott. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår därmed maximalt till sammanlagt 2 300 000 kronor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 11).
  • att Bo Dankis, Bertil Villard, Kent Janér, Pär Nuder och Hicham Bouzekri omväljs och att Carol M. Browner, Elaine Weidman-Grunewald och Hans Ola Meyer väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noteras att Mattias Bergman och Sigrun Hjelmquist har avböjt omval som styrelseledamöter (ärende 12). För information om styrelseledamöterna som föreslagits till val hänvisas till nedan samt bolagets webbplats.

Carol M. Browner

Carol M. Browner är en erkänd ledare inom miljö- och klimatfrågor. Hon har tjänstgjort under två amerikanska presidenter och en guvernör. Hon är för närvarande Senior Counselor på Albright Stonebridge Group (ASG) där hon ger råd till klienter avseende miljöpåverkan, hållbara strategier och utvecklingssamarbete. Carol M. Browner var tidigare senior rådgivare till president Obama och chef för Vita husets policy-enhet för energi och klimatförändring. Där övervakade hon samordningen av miljö-, energi-, klimat-, transport- och relaterad politik inom den amerikanska federala regeringen. Hennes uppdrag i Obama-administrationen kallades ibland informellt för "Energi-tsaren" eller "Klimat-tsaren". Under hennes ämbetstid säkrade Vita huset den största investeringen någonsin i förnybar energi och etablerade den nationella fordonspolitiken som inkluderade både nya standarder för bilbränsleeffektivitet och de första standarderna för växthusgasminskningar.

Mellan 1993 och 2001 var Carol M. Browner chef för USA:s Naturskyddsmyndighet. Som chef beslutade hon om de strängaste standarderna för luftföroreningar i USA:s historia. Hon var känd för att samarbeta med både miljöaktivister och industrin för att fastställa vetenskapligt baserade folkhälsoskydd samtidigt som hon gav företag viktig flexibilitet kring hur dessa standarder skulle uppfyllas. Mellan 1991 och 1993 var Carol M. Browner minister för Floridas miljödepartement. Hon är ordförande i styrelsen för League of Conservation Voters.

Carol M. Browner, född 1955, har en kandidat- och doktorsexamen i juridik från University of Florida i Gainesville.

Elaine Weidman-Grunewald

Elaine Weidman-Grunewald är en global hållbarhets- och utvecklingsexpert och har arbetat inom den privata sektorn i över två decennier som ledande befattningshavare, investerare och tech-grundare. Detta inkluderar befattningen i Ericsson som Chief Sustainability & Public Affairs Officer samt medlem av koncernledningen, en befattning hon innehöll under en lång tid.  Elaine Weidman-Grunewald är också rådgivare till ett antal startups, bolag och verkställande direktörer med fokus på hållbarhet/ESG, digitalisering, public affairs och bolagsutveckling.

Elaine Weidman-Grunewald har varit engagerad i World Economic Forum, Broadband Commission for Sustainable Development, UN Sustainable Development Solutions Network, och Business and Sustainable Development Commission. Hon är även ledamot i rådgivande styrelser för Boards Impact Forum och den nordiska delen av World Economic Forums initiativ för klimatstyrning utformat för att hjälpa icke-verkställande ledamöter att hantera risker och möjligheter avseende klimatförändringar i styrelserummet.

Elaine Weidman-Grunewald har precis färdigställt sin bok: Sustainability Leadership, a Swedish Approach to Changing Your Company, Your Industry and the World, författad tillsammans Scanias verkställande direktör.

Elaine Weidman-Grunewalds styrelseuppdrag innefattar European Sustainable Growth Acquisition Corp. och Sweco AB samt de ideella organisationerna Whitaker Peace & Development Initiative och the International Women's Forum Sweden. Hennes vision är att skapa en värld där hållbarhetscentrerade affärsstrategier är normen, inte undantaget.

Elaine Weidman-Grunewald, född 1967, har en dubbel masterexamen från Boston University i International Relations och Resource & Environmental Management.

Hans Ola Meyer

Hans Ola Meyer är nuvarande Ekonomi- och finansdirektör och medlem av koncernledningen i Atlas Copco, ett svenskt industribolag med 40 000 anställda och kunder i mer än 180 länder.

Hans Ola Meyer anställdes 1978 av Atlas Copco för att arbeta med koncernens redovisning och ekonomi. Han flyttade senare till Ecuador som ekonomichef. Mellan 1984 och 1991 hade han olika befattningar hos Penningmarknadsmäklarna.

Han återvände till Atlas Copco 1991 som ekonomichef i Spanien och 1993 blev han Senior Vice President, Finance för Atlas Copco AB och medlem av koncernledningen. Han har haft sin nuvarande befattning som Ekonomi- och finansdirektör i Atlas Copco sedan 1999. Hans Ola Meyer pensioneras från sina uppdrag i Atlas Copco under sommaren 2021. Hans Ola Meyer är styrelseledamot i Uppla...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.