Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-22

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma den 27 augusti 2020 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala.

Anmälan/rätt att delta på stämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 augusti 2020 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Biovica International AB, att. Cecilia Driving, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala, per telefon 018 4444 830 eller via e-post på adress info@biovica.com.

Vid anmälan ska uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 21 augusti 2020, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 fredag den 21 augusti. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.biovica.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
 
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Information med anledning av coronaviruset
För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset. Fullmakt för ombud att företräda aktieägare finns för nedladdning på bolagets webbplats, www.biovica.com. Kring arrangemangen runt årsstämman kommer också att hållas så begränsade som möjligt. Bland annat har Bolaget beslutat att det inte kommer att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas till ett minimum, VD kommer inte att hålla något sedvanligt stämmoanförande och antalet närvarande representanter från bolaget begränsas. En företagspresentation kommer istället att ske vid ett separat tillfälle.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordföranden
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om följande:
 1. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen;
 2. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 3. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 3. Val av styrelse och revisor.
 4. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 5. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission.
 6. Beslut om emission av teckningsoptioner till personalen.
 7. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen.
 8. Stämmans avslutning.

FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I BIOVICA INTERNATIONAL AB

Punkt 2, 9-11 – Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningen för Biovica International AB, som utgörs av Anna Rylander Eklund (valberedningens ordförande), Mikael Petersson och Lars Holmqvist (styrelsens ordförande), lämnar följande förslag:

 • att till ordförande på stämman välja Lars Holmqvist (punkt 2);
 • att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter (punkt 9);
 • att ett revisionsbolag ska utses till revisor, utan suppleanter (punkt 9);
 • att ett årligt arvode ska utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och med 150 000 kr till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget (punkt 10);
 • att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 10);
 • att omval sker av styrelseledamöterna Lars Holmqvist, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Henrik Osvald, Anders Rylander och Jesper Söderqvist samt nyval av Annika Carlsson Berg och Marie-Louise Fjällskog för tiden till slutet av nästa årsstämma (punkt 11);
 • att om val sker av styrelsens ordförande Lars Holmqvist för tiden till slutet av nästa årsstämma (punkt 11); och
 • att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid bifall till förslaget har Grant Thornton Sweden AB meddelat att den auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg kommer att utses till huvudansvarig revisor (punkt 11).

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av styrelseutvärdering och dess arbete. Valberedningen har vidare diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Biovica, med beaktande av bolagets strategiska utvecklingsriktning på längre sikt. Valberedningen förslår att styrelsen utökas med två ledamöter och nominerar Annika Carlsson Berg och Marie-Louise Fjällskog som kandidater till styrelseledamöter.

Annika Carlsson Berg är född 1963 och är svensk medborgare. Annika har över 34 års erfarenhet av Läkemedel-, biotech-, Life Sciences och diagnostikbolag, varav 23 år i ledande befattningar, varav 14 år i verkställande roller. Annika är Global Vice President of Quality Assurance & Regulatory Affairs, på divisionen för immunodiagnostik, på Thermo Fisher Scientific. Tidigare var hon Global Vice President of Quality Assurance, Regulatory Affairs and Medical Affairs på Agilent Technologies och före det Global vice President of QA/RA på GE Healthcare och före det Section Manager på Pfizer. Annika är analytisk kemist och har en licentiatexamen i analytisk kemi.

Annika Carlsson Berg anses vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare. Hon äger inga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.

Marie-Louise Fjällskog, MD, PhD, docent är född 1964 och är svensk medborgare. Hon är läkare (specialist i onkologi), utbildad vid Uppsala Universitet, där hon också försvarade sin avhandling 2002, och erhöll sin docentur i onkologi 2008. Marie-Louise har över 25 års erfarenhet av klinisk onkologi, translationell forskning, och läkemedelsutveckling. Marie-Louise's nuvarande position ar som Chief Medical Officer på Sensei Biotherapeutics i Boston, USA. Tidigare erfarenheter inkluderar Global Clinical Program Leader på Novartis Institute for Biomedical Research (NIBR), där hon arbetade inom Translational Clinical Oncology (TCO) och var globalt ansvarig för utveckling av målriktade behandlingar mot CDK4/6, BCL-2, och immunterapi (CSF-1, PD-1 och CD73) samt tjänster som Vice President (VP) Clinical Development på Merus och Infinity Pharmaceuticals, Cambridge, USA. Marie-Louise reser ofta till Sverige och arbetar varje sommar som onkolog i Värmland eller Västmanland for att upprätthålla sin kliniska kompetens. 

Marie-Louise Fjällskog anses vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare. Hon äger inga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.

8 b Förslag till disposition av bolagets förlust
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020 och att resultatet balanseras i ny räkning.

12 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens föreslår att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga 40 % av den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 12 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för ett år och ska vara avräkningsbar.

Dessa principer ska tillämpas av samtliga dotterbolag i koncernen. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av VD och beslutas i samråd med styrelsens ordförande. För pågående program och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till årsredovisningen för 2019/2020, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats.

13 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier, konvertibler och teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig tecknin...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.