Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-06

Kallelse till årsstämma i Clas Ohlson AB (publ)

Registrering och anmälan

Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i Årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 september 2020,
  • dels anmäla sitt deltagande till Clas Ohlson AB (publ) genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 11 september 2020. (http://om.clasohlson.com/)

Vid anmälan ska aktieägare (eller ombud för aktieägare) uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för att genomföra och dokumentera Årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets (eller dotterbolags) ekonomiska situation eller bolagets förhållande till annat koncernbolag (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Clas Ohlson AB (publ), Årsstämma, 793 85 Insjön, eller per e-post till agm2020@clasohlson.se,senast den 2 september 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Clas Ohlson, 793 85 Insjön, och på https://about.clasohlson.com , senast den 7 september 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Utöver ovan beskriven lagstadgad frågerätt vet Clas Ohlson att många aktieägare vill ställa frågor om koncernen. Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid Årsstämman. Clas Ohlson uppmuntrar därför frågor i förväg med post till Clas Ohlson AB (publ), Årsstämma, 793 85 Insjön, eller per e-post till agm2020@clasohlson.se, senast den 2 september 2020. Styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer att adressera frågor från aktieägarna i anföranden som kommer att finnas tillgängliga på Clas Ohlsons hemsida, https://about.clasohlson.com, den 12 september 2020, omkring kl. 11.00. Frågor kommer även att besvaras per skrift på hemsidan om erforderligt.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid Årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Clas Ohlsons hemsida https://about.clasohlson.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till Årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 11 september 2020. Formuläret kan skickas via e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eueller via post till Clas Ohlson AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Clas Ohlsons hemsida. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om Årsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Clas Ohlson på telefon 0247-444 00, måndag-fredag kl. 08:00-17.00.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i Årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 4 september 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 8 september 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier och röster

Det totala antalet A-aktier i bolaget är 5 760 000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 57 600 000 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 59 840 000 med ett röstvärde av 1, motsvarande 59 840 000 röster. Således finns det totalt 65 600 000 aktier och totalt 117 440 000 röster i bolaget. Bolaget innehar 2 254 583 egna B-aktier, vilka inte får företrädas på Årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid Årsstämman
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019/20
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019/20
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2019/20
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2019/20
10. Bestämmande av:
a. antalet styrelseledamöter som ska väljas av Årsstämman
b. antalet revisorer samt revisorssuppleanter som ska väljas av Årsstämman

11. Fastställande av:
a. arvode åt styrelse samt ersättning för utskottsarbete
b. arvode åt revisor

12. Val av styrelseledamöter
a. Kenneth Bengtsson (omval)
b. Mathias Haid (omval)
c. Håkan Lundstedt (omval)
d. Charlotte Strömberg (omval)
e. Göran Sundström (omval)
f. Anne Thorstvedt Sjöberg (omval)
g. Mengmeng Du (nyval)
h. Patrik Hofbauer (nyval)

13. Val av styrelseordförande
a. Kenneth Bengtsson (omval)

14. Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
a. Deloitte AB (omval)

15. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
16. Ändring av bolagsordningen

Punkt 1, val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att Kenneth Bengtsson väljs till ordförande vid Årsstämman.

Punkt 2, val av en eller två justeringsmän

Till personer att justera protokollet föreslås Fredrik Ahlin, som utgör ombud för IF Skadeförsäkring AB, och Erik Durhan, som utgör ombud för Nordea Fonder, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3, upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 8, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2019/2020

Den makroekonomiska utvecklingen och dess påverkan på detaljhandeln till följd av Covid-19 är fortsatt osäker. Styrelsen avser i detta läge att värna Clas Ohlsons solida finansiella ställning och flexibilitet och föreslår därför att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019/20. Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen om 341 395 000 kronor disponeras genom att samtliga de till förfogande stående vinstmedlen om 341 395 000 kronor balanseras i ny räkning.

Punkterna 10-14, beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas av Årsstämman och om arvode åt styrelse och revisorer, ersättning för utskottsarbete samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Bolagets valberedning, som har bildats enligt beslut om nomineringsprocess vid årsstämma den 11 september 2010 och som består av ordförande Jonas Bergh, Erik Durhan, Göran Sundström, Ricard Wennerklint och Kenneth Bengtsson, föreslår följande avseende ärendena 10-14.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (ärende 10.a) samt att en revisor utan revisorssuppleant utses (ärende 10.b).

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska bibehållas oförändrat och utgå med totalt 3 670 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 700 000 kronor per år till styrelseordföranden (700 000) och 340 000 kronor per år till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget (340 000). Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (160 000) och 85 000 kronor till övriga (för närvarande två (2)) ledamöter i utskottet (85 000), samt att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 130 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (130 000) och 65 000 kronor till var och en av de övriga två (2) ledamöterna i utskottet (65 000). Valberedningen stödjer principen om mindre kontinuerliga höjningar av styrelsearvodet. Vid förra årsstämman beslutades att arvodena skulle höjas med cirka sju (7) procent. Valberedningen förespråkar, trots princip om kontinuerliga mindre höjningar, detta år återhållsamhet som en följd av den makroekonomiska utvecklingen och dess påverkan på detaljhandeln till följd av Covid-19 och föreslår därför att arvodena bibehålls oförändrade (ärende 11.a).

I den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskotten så kommer det att påverka det totala styrelsearvodet. Arvode utbetalas som lön.

Arvode till revisorn under mandatperioden föreslås vidare utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning (ärende 11.b).

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson (ärende 12.a), Mathias Haid (ärende 12.b), Håkan Lundstedt (ärende 12.c), Charlotte Strömberg (ärende 12.d), Göran Sundström (ärende 12.e), Anne Thorstvedt Sjöstedt (ärende 12.f). Margareta Lehmann och Göran Näsholm står inte till förfogande till omval. Till nyval föreslås Mengmeng Du (ärende 12.g) och Patrik Hofbauer (ärende 12.h).

Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande (ärende 13.a).

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation omval av Deloitte till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021 (ärende 14.a).

Mengmeng Du, född 1980, har en dataingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mengmeng Du har haft ett antal ledande positioner i digitala start-up bolag sedan 2008, inklusive COO på Acast AB, olika chefsroller inom Operations, Marketing och I...

Författare Clas Ohlson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.