Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-31

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

LL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 29
april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrå Stockholms lokaler, Mäster
Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.00.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 april 2014;

dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group
AB, Box 56085, 102 17 Stockholm, via e-post info@corem.se eller per telefon
08-503 853 33, senast den 23 april 2014, helst före kl. 16.00.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta
i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn
så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 23 april
2014. Begäran om sådan registrering görs hos den bank eller det
värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden vid
årsstämman.

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före
årsstämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid,
dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis
bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på adressen ovan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.corem.se, eller
sänds till aktieägare som så önskar.

Aktieägare, eller ombud för aktieägare, får medföra högst två biträden under
förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelse finns totalt 82 507 905 aktier i
bolaget, varav 75 896 586 är stamaktier med en röst per aktie och 6 611 319 är
preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår
sammanlagt till 76 557 717,9.

476 900 stamaktier, med lika många röster, är per den 28 mars 2014 återköpta av
bolaget och kan inte företrädas på årsstämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och
revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter och revisorer.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut avseende valberedningens sammansättning.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets
egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av
besluten.
19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om ordförande vid årsstämman, styrelsens sammansättning, arvoden samt
val av styrelse och revisorer (punkt 2 och 11 - 13)

Valberedningen, som består av Thomas Lifvendahl (valberedningens ordförande),
Patrik Essehorn (ledamot tillika styrelsens ordförande), Mia Arnhult
(representant för Rutger Arnhult via bolag) och Jesper Bonnevier (representant
för Länsförsäkringar Fonder), föreslår följande:

Patrik Essehorn ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter i bolaget ska oförändrat vara fem, och inga
styrelsesuppleanter ska väljas. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet
av nästa årsstämma omval av Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling,
Christina Tillman och Karl Perlhagen.

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara två och
föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade
revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor, samt därjämte
auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young Aktiebolag.

Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs
kommer Mikael Ikonen utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden oförändrat ska uppgå till 250
000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga
ledamöter. För ledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare
ersättning.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om disposition av bolagets vinst (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 ska ske med 0,70
kronor per stamaktie och totalt 10,00 kronor per preferensaktie.
Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 10,00 kronor delas upp i fyra
utbetalningar om vardera 2,50 kronor enligt nedan.

Avstämningsdag för utdelning föreslås för stamaktien vara den 5 maj 2014. Om
stämman beslutar om utdelning beräknas utbetalningsdag vara den 8 maj 2014.

Avstämningsdagar för preferensaktien föreslås vara:

i. 30 juni 2014 med beräknad utbetalningsdag den 3 juli 2014,
ii. 30 september 2014 med beräknad utbetalningsdag den 3 oktober 2014,
iii. 30 december 2014 med beräknad utbetalningsdag den 7 januari 2015, samt
iv. 31 mars 2015 med beräknad utbetalningsdag den 7 april 2015.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss
del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt
nedan.

Styrelsen föreslår vidare att samtliga nya preferensaktier som kan komma att
emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet i punkt 16 nedan ska ge rätt
till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,50 kronor per
preferensaktie med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma innefattar
följande huvudpunkter:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt utgå i form av
fast lön. Bonus kan utgå till ledande befattningshavare till ett belopp
motsvarande maximalt tre eller sex månatliga grundlöner per år. Utfallande
rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda
pensionslösningar, motsvarande ITP-planen om bolaget hade deltagit i denna.
Pensionsåldern är 65 år. Avtal om avgångsvederlag finns för tre av fyra ledande
befattningshavare. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte
överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören, vice verkställande
direktören och transaktions- och IR chefen, vice verkställande direktören och
fastighetschefen, och uthyrningschefen. Styrelsen ska, i enlighet med vad som
följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen ha rätt att frångå riktlinjerna, om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut avseende valberedningens sammansättning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att följande förändrade principer ska gälla för
utseende av valberedning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter.
Ledamöterna bör vara styrelsens ordförande Patrik Essehorn samt representanter
för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Valberedningen
utser ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska
inte vara ordförande för valberedningen.

Namnen på de ledamöter som företräder aktieägare och de företrädda aktieägarna
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015 och baseras på det
kända ägandet i bolaget per den 30 september 2014. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt
16)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för gällande
bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som
emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om
högst 10 procent, baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid
tidpunkten för årsstämman 2014. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd
av bemyndigandet får dock högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som
utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2014, och antalet
preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå
till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid
tidpunkten för årsstämman 2014. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom
apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske för förvärv av fastigheter eller
andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera
bolaget inför sådana förvärv. Nyemissioner som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid
nyemissioner av preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt
ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, längst under tiden intill
nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt
följande.

Förvärv får ske av högst så många stam- och preferensaktier att koncernens
totala innehav av egna stam- respektive preferensaktier efter förvärv, uppgår
till högst 10 procent av samtliga registrerade stam- respektive preferensaktier
i bolaget. Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan
reglerad marknadsplats. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas
kontant.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.