Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Kallelse till årsstämma i Elekta AB (publ)

Aktieägarna i Elekta AB (publ), org. nr. 556170-4015, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 augusti 2021.

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 25 augusti 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som genom poströstning vill delta i stämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 augusti 2021, och
  • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 24 augusti 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 19 augusti 2021 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.elekta.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret, jämte eventuella bilagor, måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 24 augusti 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.comeller med post till Elekta AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets webbplats www.elekta.com. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas poströstningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

För allmänna frågor om stämman eller för att få poströstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 80 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Elekta AB (publ), Attn Head of Investor Relations, P.O. Box 7593, 103 93 Stockholm, eller via e-post till cecilia.ketels@elekta.com,eller per telefon +46 76 611 76 25 senast söndagen den 15 augusti 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.elekta.com senast fredagen den 20 augusti 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. Aktieägare som önskar att VD och koncernchefen ska kunna adressera frågorna i sitt anförande, som kommer att finnas tillgängligt på www.elekta.com före stämman, behöver skicka frågorna så att Elekta har dem senast måndagen den 9 augusti 2021.

DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna samt nuvarande och före detta vd och koncernchef
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av revisor
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
16. Beslut om:

a. Prestationsbaserat Aktieprogram 2021
b. överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2021

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2019, 2020 och 2021
18. Beslut om:

a. bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
b. bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

19. Beslut om bidrag för etablering av stiftelse
20. Förslag till beslut från aktieägaren Thorwald Arvidsson
21. Stämmans avslutande

STYRELSENS OCH VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Stämmoordförande
Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund som ordförande vid stämman.

Punkt 3 - Röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Punkt 5 - Justerare
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Per Colleen och Filippa Gerstädt eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9 - Disposition av bolagets resultat samt avstämningsdag
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen ska disponeras på så sätt att av bolagets disponibla vinstmedel, 1 738 673 294 kronor, utdelning till aktieägarna sker med ett belopp motsvarande 2,20 kronor per aktie, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Det föreslås att utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,10 kronor per utbetalning. Den första avstämningsdagen föreslås vara fredagen den 27 augusti 2021 och den andra avstämningsdagen föreslås vara måndagen den 28 februari 2022. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 1 september 2021 respektive torsdagen den 3 mars 2022.

Punkterna 11-14 - Val av styrelse och revisor samt arvoden till styrelsen och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår ett höjt styrelsearvode samt höjd ersättning för utskottsarbetet. Valberedningen föreslår således att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 5 040 000 (4 580 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 410 000 (1 280 000) kronor och till ordinarie stämmovald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 605 000 (550 000) kronor. Valberedningen föreslår vidare att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 135 000 (115 000) kronor till ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet samt med 90 000 (80 000) kronor till ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och med 250 000 (240 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 160 000 (150 000) kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell omväljs till styrelseordförande.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets webbplats, www.elekta.com.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 a) - Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2021
Prestationsbaserat Aktieprogram 2021 ("PSP 2021") inkluderar styrelsens förslag om beslut att implementera ett prestationsbaserat aktieprogram likvärdigt med det prestationsbaserade aktieprogram som stämman beslutade om 2020 samt överlåtelse av egna aktier.

Bakgrund
Långsiktig rörlig ersättning är en integrerad del av Elektas ersättningsstrategi och Elekta har årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Styrelsen föreslår att Elektas långsiktiga rörliga ersättning 2021, liksom föregående år, ska inkludera ledande befattningshavare och några få utvalda nyckelpersoner i ett gemensamt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om PSP 2021 i enlighet med de huvudprinciper som framgår nedan. Styrelsen anser att PSP 2021 uppfyller sitt syfte att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen, stärka Elektas möjligheter att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt stärka Elektas fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen och mål avseende aktievärdet.

Förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2021
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om implementering av PSP 2021. För att kunna implementera PSP 2021 föreslår styrelsen att maximalt 1 000 000 aktier av serie B i Elekta får användas i PSP 2021 för överlåtelse till anställda inom koncernen och att maximalt 30 procent av dessa aktier...

Författare Cision