Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Kallelse till årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB, 556568-8958, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 november 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hamletpharma.com.

Rätt att delta i stämman

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17 november 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast onsdagen den 24 november 2021 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 november 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hamletpharma.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 24 november 2021. Ifyllt formulär i original skickas till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@hamletpharma.com.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1.    Val av ordförande vid stämman

2.    Val av en eller två justeringsmän

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordningen

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7.    Beslut om:

            a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

       b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

            balansräkningen

            c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

8.    Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

9.    Fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna

10.  Val av styrelse

11.  Beslut om antal revisorer

12.  Beslut om arvode till revisorer

13.  Val av revisor

14.  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Jan Zetterberg väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 2)

Till justeringsperson föreslås Göran Streiffert eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrolleras av justeringspersonen.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att till förfogande stående medel, kronor 1 725 824 balanseras i ny räkning.

Val av styrelse, revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 8-13)

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 50 procent av samtliga röster har gemensamt till bolaget lämnat följande förslag.

Styrelsen föreslås bestå av sex styrelseledamöter utan suppleant. Arvode till styrelseordförande utgår ej, ett fast arvode om 50 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter, revisorsarvode enligt godkänd räkning, omval av Catharina Svanborg (ordförande), Bengt Westermark, Bill Hansson och Helena Lomberg. Nyval av Lars Hedbys och Ulla Trädgårdh. Vidare föreslås val av Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor till nästkommande årsstämma (varvid Per Ranstam avses vara huvudansvarig revisor).

____________________________

Antal aktier/röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 108 761 179, varav 38 815 438 A-aktier med tio röster per aktie och 69 945 741 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande totalt 458 100 121 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@hamletpharma.comeller via post till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund, senast måndagen den 15 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.hamletpharma.com senast lördagen den 20 november 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.hamletpharma.com senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida ww.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Hamlet Pharma AB (publ) har organisationsnummer 556568-8958 och säte i Malmö.

Malmö i oktober 2021

Hamlet Pharma AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Författare Cision