Du är här

2017-09-21

Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)

ll årsstämma i Jays AB (publ)

Stockholm, 2017-09-21 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägarna i JAYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19
oktober 2017 kl. 15.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm.
Inregistrering till årsstämman sker från kl. 14.30.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 oktober 2017, dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast fredagen den 13 oktober 2017 per brev under
adress ”Årsstämma 2017”, JAYS AB, Att. Lisa Forsberg, Åsögatan 121, 116 24
Stockholm eller via e-post lisa@jaysheadphones.com.
I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande
biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt
ombud.Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida
www.jaysheadphones.com. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt
registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges
längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år.
Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före
stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara
bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 13 oktober 2017.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att
delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd
fredagen den 13 oktober 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid
före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning
därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter, eller registrerat revisionsbolag, som ska
väljas på stämman.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och revisor eller registrerat revisionsbolag.
12. Beslut om ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för
valberedningen.
13. Beslut om antagande av ny bolagsordningen.
14. Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2017) genom
riktad emission av teckningsoptioner med måtföljande rätt till teckning av
aktier (Serie 2017/2020).
15. Beslut om inrättande av incitamentsprogram till bolagets styrelseledamöter
(Styrelse-Optionsprogram 2017) genom riktad emission av teckningsoptioner med
åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2017/2020).
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)
Det föreslås att Patrik Mellin utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda
balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att årets förlust överförs i ny räkning och att någon
utdelning således inte ska lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter, eller registrerat
revisionsbolag, som ska väljas på stämman (punkt 9)
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga
suppleanter.

Det föreslås att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller till
övriga av stämman valda styrelseledamöter.
Det föreslås att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor eller registrerat revisionsbolag (punkt 11)

Det föreslås omval av styrelseledamoten Anneli Kansbod samt nyval av
styrelseledamöterna Patrik Mellin, Gert Nordin, Erik Fischbeck och Ulf
Sandberg. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Patrik Mellin. Nuvarande
styrelseordförande Håkan Larsson har avböjt nyval pga tidsbrist och fullt
engagemang i egna bolag. Styrelseledamot Marko Moshtaghi har avböjt nyval pga
utlandsflytt. Närmare beskrivning av föreslagna styrelseledamöter kommer att
presenteras på stämman.

Det föreslås att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det registrerade
revisionsbolaget PWC väljs som revisor som utsett den auktoriserade revisorn
Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Beslut om ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningen
(punkt 12)
Det föreslås att årsstämman beslutar om ledamöter till valberedningen jämte
instruktioner för valberedningen.

Förslaget innebär i sammanfattning:
Det föreslås att Håkan Larsson, Gert Nordin samt styrelsens ordförande Patrik
Mellin väljs till ledamöter av valberedningen. Valberedningen ska utse
ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande.
Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för
bolagsstyrning. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i
förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare
som samverkar om bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till
valberedningens ledamöter.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ny bolagsordning i enlighet med
bilaga. Förutom vissa redaktionella ändringar avser ändringarna dels firma (§
1), dels räkenskapsår (§ 8) i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelser:
§ 1 Firma / Company name
Bolagets firma är JAYS AB (publ).
The company name is JAYS AB (publ).
§ 8 Räkenskapsår / Financial year
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 maj -30 april.
The company's financial year shall be 1 May - 30 April.

Föreslagna lydelser:
§ 1 Firma / Company name
Bolagets firma är JAYS Group AB (publ).
The company name is JAYS Group AB (publ).
§ 8 Räkenskapsår / Financial year
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
The company's financial year shall be the calendar year.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2017) genom riktad
emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
(Serie 2017/2020) (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar införa ett incitamentsprogram
(Optionsprogram 2017). Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 2
562 566 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget JAYS R&D AB som
berättigar till teckning av högst 2 562 566 aktier i bolaget med rätt och
skyldighet för JAYS R&D AB att hantera teckningsoptionerna enligt
Optionsprogram 2017. JAYS R&D AB ska erbjuda vissa nyckelpersoner att senast
den 17 november 2017 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket
kommer att fastställas genom att optionerna värderas av en oberoende part
enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vidare ska JAYS R&D behålla vissa
teckningsoptioner som ska kunna överlåtas till nyckelpersoner som kan komma
att anställas hos JAYS. Optionsprogrammet kommer att omfatta VD och ytterligare
nyckelmedarbetare.Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 19
november 2020 till och med den 19 december 2020. Teckningskursen för aktier som
tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av den
genomsnittliga börskursen för JAYS-aktien under mätperioden den 20 oktober 2017
– 2 november 2017. Teckningskursen ska erläggas kontant. Bolaget ska äga rätt
men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att
erlägga teckningslikvid i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant
antal teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående
teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom
kvittning mot fordran på avyttrade teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer högst 2 562 566 nya aktier att utges vilket
tillsammans med Styrelse-Optionsprogram 2017 (se punkt 15 nedan) motsvarar en
utspädningseffekt om cirka 12,26 procent. Teckningsoptionerna som överlåts till
anställda bedöms inte föranleda några lönekostnader för de anställda eller
sociala avgifter för bolaget. Kostnader för finansiell och legal rådgivning i
samband med båda Optionsprogrammen uppskattas till cirka 100 000 kronor. Som
skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen
följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de
anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt
engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och
resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att
Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och
bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas
intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är
det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för
såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.
Optionsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen och har
utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av gällande
marknadspraxis.
Beslut om inrättande av incitamentsprogram till bolagets styrelseledamöter
(Styrelse-

Optionsprogram 2017) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande
rätt till teckning av aktier (Serie 2017/2020) (punkt 15)

Utöver Optionsprogram 2017 föreslår vissa av JAYS större aktieägare att
årsstämman beslutar om införande av ett liknande incitamentsprogram som
Optionsprogram 2017 för JAYS styrelseledamöter. Optionsprogrammet innebär att
bolaget emitterar högst 1 098 243 teckningsoptioner till det helägda
dotterbolaget JAYS R&D AB som berättigar till teckning av högst 1 098 243
aktier i bolaget med rätt och skyldighet för JAYS R&D AB att hantera
teckningsoptionerna enligt Styrelse-Optionsprogram 2017. JAYS R&D AB ska
erbjuda de styrelseledamöter (inklusive styrelsens ordförande) som väljs vid
årsstämman den 19 oktober 2017 att senast den 17 novemb...

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.