Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB (publ)

ll årsstämma i NetJobs Group AB (publ)

KALLELSE

till

årsstämma i NetJobs Group AB (publ)

Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), org nr 556656-5502, (”Bolaget”), kallas
till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl 17.00 på Linnégatan 87B, plan 4,
Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast torsdagen den 4 maj
2017, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast fredagen den 5
maj 2017 kl 12.00 under adress NetJobs Group AB (publ), att: ”Investors”,
Linnégatan 18, 115 23 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-678 74
20 eller per e-post till ekonomi@netjobs.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav
samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn.
Sådan omregistre­ring, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos
Euroclear senast torsdagen den 4 maj 2017 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid dessförinnan.

Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 750 000.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande att leda stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av om kallelse skett på riktigt sätt
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om eventuell avstämningsdag
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse
14. Val av revisorer
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Styrelsen föreslår

2. Stämmoordförande förslås på stämman.

9. Disposition av tillgängliga vinstmedel
Styrelsen föreslår till förfogande stående vinstmedel för verksamhetsåret 2016
balanseras i ny räkning.

11. Styrelsen föreslår att stämman väljer 4-6 styrelseledamöter och inga
suppleanter.

12. Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå på så sätt att
ordföranden erhåller 120 000 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera 60
000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå.
Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

13. Förslag till styrelse görs på stämman.

14. Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse
revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade
revisorn Carl-Johan Regell till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets
uppdrag löper därmed till och med årsstämman 2018.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie
bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner,
apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge
konvertibla förlagslån. Bemyndigandet skall omfatta högst 10 miljoner aktier.

____________________

Årsredovisningen för 2016 hålls tillgänglig hos Bolaget minst fyra veckor före
stämman och på Bolagets hemsida (www.NetJobs.com). Stämmohandlingar kommer även
att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.

Stockholm i april 2017

NetJobs Group AB (publ)

Styrelsen

Om NetJobs Group AB

NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna
i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt
människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb,
träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen.

NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX
First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns
www.netjobs.com.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.