Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-10

Kallelse till årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB, org. nr 556332-6676 (”Oasmia” eller “Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 september 2020 kl. 14:00 i Bolagets lokaler, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Inregistrering påbörjas kl. 13:30.

Anmälan och registrering
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 september 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 3 september 2020. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 3 september 2020. Anmälan om deltagande sker:

 • per post: Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala;
 • per fax: 018-51 08 73; eller
 • per e-post: info@oasmia.com.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 3 september 2020.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.oasmia.com.

Åtgärder med anledning av coronaviruset
Oasmia följer noggrant hur situationen kring Covid-19, coronaviruset, utvecklas. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare kommer Oasmia att vidta särskilda åtgärder i samband med årsstämman såsom begränsningar av stämmans längd, förtäring och närvaro av ledande befattningshavare.

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Oasmia uppmana samtliga aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid årsstämman använda sig av möjligheten till poströstning. Om du som är anmäld till årsstämman upplever sjukdomssymptom såsom förkylning, hosta, halsont eller feber önskar Oasmia att du avstår från att närvara. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Oasmia följer den fortsatta utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen på Bolagets webbplats.

Poströstning
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.oasmia.com. Poströstningsformuläret kan också erhållas hos Bolaget. Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt. Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast den 8 september kl. 12:00. Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med post i original till Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala (märk kuvertet ”Poströstning årsstämma den 9 september 2020”). Om aktieägaren är juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, kan rösten i den frågan komma att betraktas som ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 11. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter.
 12. Beslut om arvode till revisor.
 13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisor.
 15. Beslut om valberedning.
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 18. Beslut om emissionsbemyndigande.
 19. Beslut om personaloptioner.
 20. Årsstämman avslutande.

Valberedning
Bolagets valberedning har inför årsstämman bestått av Per Arwidsson (ordförande), representerande Arwidsro, Håkan Lagerberg samt styrelsens ordförande Anders Härfstrand.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att en revisor väljs.

Punkt 11 – Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

 • 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kr till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget; och
 • 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Punkt 12 – Beslut om arvode till revisor
Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Härfstrand, Hege Hellström, Sven Rohmann, Birgit Stattin Norinder och Peter Zonabend. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Anders Härfstrand omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Val av revisor
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG AB väljs som revisor.

Punkt 15 – Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om valberedning enligt följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman 2021 avseende:

 • ordförande för stämman,
 • antal styrelseledamöter,
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
 • arvode till styrelseledamöter,
 • val av revisor,
 • ersättning till revisor,
 • principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma, och
 • andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.


Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämman samt på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande:

Styrelsens ordförande ska senast sex månader före årsstämman 2021 kontakta de två till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan ska utse en representant var att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en representant ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därnäst i storlek att utse en representant. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 30 september och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare.

I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet två största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet två största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på Bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Punkt 16 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen för Oasmia föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga medlemmar av Oasmias bolagsledning samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.