Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

Kallelse till årsstämma i RusForest AB

else till årsstämma i RusForest AB

Stockholm, 2014-04-15 07:51 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägarna i

RusForest AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2014 klockan 15.00

hos 7A Konferens på Strandvägen 7A, Stockholm

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2014,

dels senast den 9 maj 2014 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman
till adress RusForest AB, att: Mia O’Connor, Hovslagargatan 5, 111 48
Stockholm, per fax +46 8 545 015 54 eller via e-post agm@rusforest.com. Vid
anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och
telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall
bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis
eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 9 maj 2014, och
bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för
fullmakt finns att hämta på www.rusforest.com.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 132.033.881 registrerade aktier och
röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (se nedan);
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter (se nedan);
12. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode (se nedan);
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (se nedan);
14. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (ärende 9)

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen
och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 2, 11,
12 och 13)

Valberedningen bestående av Garrett Soden, styrelseordförande för RusForest AB,
Björn Lindström, Alpcot Capital, och Temo Jorbenadze, Nova Capital, har avgivit
följande förslag till beslut:

-- Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck (ärende
2).
-- Antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter (ärende 11).
-- Antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag (ärende 11).
-- Arvode till envar av de styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska
utgå med 150.000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå
med 300.000 kronor. Ytterligare arvode ska utgå med 100.000 kronor till
respektive ordförande i de av styrelsen inrättade revisionsutskottet och
operativa utskottet, vilka ska bestå av upp till tre styrelseledamöter
vardera. Arvode ska kunna faktureras RusForest genom bolag på ett för
RusForest kostnadsneutralt vis (ärende 12).
-- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd löpande
räkning (ärende 12).
-- Omval av Per Brilioth, Paul Putz, Alexander Rudik, Camilla Öberg, Peter
Nilsson och Garrett Soden som styrelseledamöter. Garrett Soden föreslås som
styrelsens ordförande. Till revisionsutskottet föreslås Camilla Öberg
(ordförande), Per Brilioth och Paul Putz. Till operativa utskottet föreslås
Peter Nilsson (ordförande) och Alexander Rudik. Utskottens sammansättning
ska kunna ändras efter styrelsens beslut (ärende 13).
-- Omval av revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma (ärende 13).

_____________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt förslagen enligt punkterna
11-13 ovan kommer från och med den 24 april 2014 att hållas tillgängligt hos
bolaget, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm och på bolagets hemsida
www.rusforest.com samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

_____________

Stockholm i april 2014

RusForest AB (publ)

Styrelsen

About RusForest AB

RusForest is a Swedish forestry company operating in Eastern Siberia and the
Arkhangelsk region of Russia. The Company controls long-term timber leases and
utilizes these resources to produce a wide range of sawnwood products and
pellets. RusForest is listed on NASDAQ OMX Stockholm First North (ticker
symbol “RUSF”).

RusForest AB's Certified Adviser on First North is Pareto Securities AB.

For additional information, please visit the Company’s website at
www.rusforest.com or contact:

Gustav Wetterling, Group CFO, telephone: +46 8 771 85 00

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.