Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-10

Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB

else till årsstämma i Seamless Distribution AB

Stockholm, 2014-03-10 07:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ)
(”Seamless” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 april
2014 klockan 10.00 i konferenssal ”Galleriet” i Hotell Norrtulls lokaler,
adress S:t Eriksgatan 121, Stockholm. Ingång antingen från S:t Eriksgatan 119
eller S:t Eriksgatan 121.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 2
april 2014,

dels anmäla
sig hos Bolaget senast onsdagen den 2 april 2014 klockan 12.00. Anmälan ska ske
skriftligen till Seamless Distribution AB (publ), St: Eriksgatan 121, 113 43
Stockholm, via e-post till style="font-size:11pt;">info@seamless.se
eller per fax till 08-564 878 23.

Vid anmälan ska namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och
uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om
ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda
daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte var utfärdad tidigare än ett
år före stämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre
giltighetstid, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person
ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör
i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett
för fullmakt finns att hämta på style="font-size:11pt;">www.seamless.se
eller sänds till aktieägare som så önskar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i
stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering
måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 2 april 2014,
vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta
förvaltaren.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 41 910 274 aktier och
röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. style="font-size:11pt;">Stämmans öppnande

2. style="font-size:11pt;">Val av ordförande vid stämman

3. style="font-size:11pt;">Upprättande och godkännande av röstlängd

4. style="font-size:11pt;">Godkännande av dagordningen

5. style="font-size:11pt;">Val av en eller två justeringspersoner att underteckna
protokollet

6. style="font-size:11pt;">Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad

7. style="font-size:11pt;">Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. style="font-size:11pt;">Beslut om fastställande av resultaträkning och
balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. style="font-size:11pt;">Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen

10. style="font-size:11pt;">Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktören

11. style="font-size:11pt;">Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt
valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse

12. style="font-size:11pt;">Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

13. style="font-size:11pt;">Fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorn

14. style="font-size:11pt;">Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

15. style="font-size:11pt;">Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

16. style="font-size:11pt;">Beslut om valberedning inför nästa års årsstämma

17. style="font-size:11pt;">Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller style="font-size:11pt;">konvertibler

18. style="font-size:11pt;">Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av
Bolagets egna aktier

19. style="font-size:11pt;"> Beslut om emission av teckningsoptioner

20. style="font-size:11pt;">Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen för Seamless, som består av
ordföranden Stefan de Hevesy (representerande Peter Fredell), Michael Sundin
(styrelsens ordförande), Kent Carlbom (representerande sig själv), Andre
Vatsgar (representerande Danske Bank) och Voria Fattahi (representerande
Kinnevik), föreslår följande.

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslår
valberedningen styrelsens ordförande Michael Sundin.

Antal styrelseledamöter (punkt 12)

Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem. Inga
suppleanter ska utses.

Arvode åt styrelsen och revisorn (punkt 13)

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 1
700 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 400 000 kronor till
envar av de övriga styrelseledamöterna. Dock att Peter Fredell i sin egenskap
av styrelseledamot föreslås inte erhålla någon ersättning för styrelsearbete då
han också är verkställande direktör i Bolaget. Ingen ersättning föreslås för
utskottsarbete. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt särskild räkning. Om
skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning
att det är kostnadsneutralt för Bolaget, föreslås att styrelseledamöterna ges
möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot
fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som
motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
(punkt 14)

Till styrelseordförande föreslås omval av Michael
Sundin. Vidare föreslås till styrelseledamöter omval av Peter Fredell, Robin
Saunders, Omar M Cordes samt Martin Börresen för tiden fram till slutet av
nästa årsstämma.

Valberedning inför nästa års årsstämma (punkt
16)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att
en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2015 på samma sätt som inför
årsstämman 2014. Detta innebär att styrelsens ordförande ska kontakta de fyra
största ägarregistrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per
den 1 augusti 2014 och uppmana dem att utse en ledamot var till valberedningen.
Om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot ska den därefter största
ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan utsett en
ledamot till valberedningen tillfrågas, osv. Valberedningen utgörs av dessa
fyra ledamöter tillsammans med styrelsens ordförande, således sammanlagt fem
ledamöter.

Lämnar en ledamot av valberedningen innan dess
arbete är slutfört ska, vid behov, ersättare till ledamoten utses av den
aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, eller om denne aktieägare inte
längre är en av de fyra största ägarregistrerade aktieägarna, den största
aktieägaren av de fyra största ägarregistrerade aktieägarna som inte utsett
någon ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska utse ordförande inom sig,
styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till
ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt
informationen om vem som är valberedningens ordförande ska senast sex månader
före årsstämman 2015 tillkännages på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för
styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också
lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Valberedningens mandattid ska löpa till dess att
ny valberedning har tillträtt. Ersättning ska inte utgå till valberedningens
ledamöter.

style="font-size:11pt;">STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Disposition av Bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.