Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-08

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Aktieägarna i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670-2519, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har bolagets styrelse, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Deltagande

Den som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen fredagen den 30 april 2021,

dels ha anmält sitt deltagande vid stämman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 7 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, låta omregistrera aktierna i eget namn avseende förhållandena på avstämningsdagen fredagen den 30 april 2021 (s.k. rösträttsregistrering). Sådan rösträttsregistrering, som är tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 4 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära rösträttsregistrering hos sin förvaltare.

Poströstning

Bolagets styrelse har, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras helt utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. För att utöva sin rösträtt genom poströstning ska aktieägare senast fredagen den 7 maj 2021 inkomma med sin poströst på något av följande sätt:

Elektronisk röstning: Aktieägare som är fysiska personer och som inte avger poströst genom ombud med stöd av fullmakt, kan under minst tre veckor närmast före stämman poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Röstning via e-post: Röstning kan genomföras genom att fylla i poströstningsformuläret som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.sedanamedical.se och på bolagets kontor under minst tre veckor närmast före stämman, och sedan skicka formuläret med e-post till följande e-postadress: GeneralMeetingService@euroclear.com.

Vanlig post: Röstning kan genomföras genom att fylla i poströstningsformuläret som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.sedanamedical.se och på bolagets kontor under minst tre veckor närmast före stämman, och sedan skicka formuläret med post till följande adress: Sedana Medical AB (publ), c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid har angivits i fullmakten (dock som längst fem år). Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.sedanamedical.se och på bolagets kontor. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighets­handling biläggas poströstnings­formuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin hel­het. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

För frågor om poströstningsförfarandet kan Euroclear Sweden AB kontaktas på 08-402 91 33.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

3.
Val av en eller två justeringspersoner

4.
Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

5.
Godkännande av dagordning

6.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions­berättelsen

7.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

8.
Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

9.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

A.
Beslut om ansvarsfrihet för Thomas Eklund i egenskap av styrelseledamot

B.
Beslut om ansvarsfrihet för Sten Gibeck i egenskap av styrelseledamot

C.
Beslut om ansvarsfrihet för Bengt Julander i egenskap av styrelseledamot

D.
Beslut om ansvarsfrihet för Ola Magnusson i egenskap av styrelseledamot

E.
Beslut om ansvarsfrihet för Christoffer Rosenblad i egenskap av styrelseledamot

F.
Beslut om ansvarsfrihet för Eva Walde i egenskap av styrelseledamot

G.
Beslut om ansvarsfrihet för Christer Ahlberg i egenskap av verkställande direktör

10.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

A.
Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter

B.
Fastställande av arvoden för arbete i styrelsens revisionsutskott

C.
Fastställande av arvode åt revisor

11.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter

A.
Fastställande av antalet styrelseledamöter

B.
Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

12.
Val av styrelse, revisor och eventuella suppleanter

A.
Omval av Thomas Eklund som ordinarie styrelseledamot

B.
Omval av Bengt Julander som ordinarie styrelseledamot

C.
Omval av Ola Magnusson som ordinarie styrelseledamot

D.
Omval av Christoffer Rosenblad som ordinarie styrelseledamot

E.
Omval av Eva Walde som ordinarie styrelseledamot

F.
Nyval av Claus Bjerre som ordinarie styrelseledamot

G.
Omval av Thomas Eklund som styrelseordförande

H.
Nyval av Claus Bjerre som vice styrelseordförande

I.
Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor

13.
Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

14.
Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier (split)

15.
Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion för valberedningen

16.
Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Bolagets valberedning består av följande ledamöter:

Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB;

Thomas Eklund, styrelsens ordförande;

Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder; samt

Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut under punkterna 1, 10-12 och 15 på den föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Thomas Eklund utses till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, att till ordförande utses den som styrelsen anvisar.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 400 000 kronor), med 100 000 kronor vardera till de föreslagna ledamöterna Bengt Julander och Ola Magnusson vilka också är större aktieägare i bolaget (tidigare 100 000 kronor), med 275 000 kronor för den föreslagna ledamoten Claus Bjerre samt med 175 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter (tidigare 150 000 kronor). Vidare föreslås att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 50 000 kronor till dess ordförande (tidigare 25 000 kronor) och med 25 000 kronor till varje övrig ledamot (tidigare 12 500 kronor). Det högre arvodet för Claus Bjerre jämfört med övriga styrelseledamöter som inte är större aktieägare i bolaget motiveras av att Claus Bjerre är bosatt utanför Norden, vilket innebär mertid och merkostnader för resor. Valberedningens förslag innebär sammantaget en ökning av arvoden för arbete i styrelsen och styrelsens utskott om 325 000 kronor (motsvarande en ökning om cirka 31 procent) jämfört med de sammanlagda arvoden som godkändes vid årsstämman 2020, under antagande om att valberedningens förslag till val av styrelse enligt nedan vinner bifall samt att revisionsutskott även fortsättningsvis består av tre ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter (punkt 11)

Bolagets styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolagets styrelse även fortsättningsvis ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande en revisor (ett registrerat revisionsbolag) utan revisorssuppleant. Valberedningen föreslår att bolaget även fortsättningsvis ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Val av styrelse, revisor och eventuella suppleanter (punkt 12)

Bolagets styrelse består för närvarande av ordinarie ledamöterna Thomas Eklund (ordförande), Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson, Christoffer Rosenblad och Eva Walde. Valberedningen föreslår omval av Thomas Eklund, Bengt Julander, Ola Magnusson, Christoffer Rosenblad och Eva Walde, samt nyval av Claus Bjerre, som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sten Gibeck har meddelat att han inte ställer upp för omval. Valberedningen föreslår även omval av Thomas Eklund som styrelseordförande samt nyval av Claus Bjerre som vice styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor kommer den auktoriserade revisorn Leonard Daun att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Om Claus Bjerre

Claus Bjerre, som föreslås som ny styrelseledamot och vice styrelseordförande i bolaget, har lång och bred erfarenhet inom hälsovård och medicinteknik. Claus har tidigare verkat som VD och styrelseledamot i Atos Medical och haft flera ledande befattningar inom Medtech-företaget Coloplast, inklusive President, North America, och Senior Vice President, Emerging Markets. Claus är för närvarande styrelseledamot och vice ordförande i Ellabs styrelse samt senior advisor på KKR & Co, Inc. Claus Bjerre har en M.Sc. från Copenhagen Business School och en MBA i Strategy and Finance från UCLA Anderson School of Management.

Upplysningar om övriga föreslagna styrelseledamöter finns på www.sedanamedical.com.

Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion för valberedningen (punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om fastställande av principer för tillsättande av och instruktion för valberedningen enligt nedan.

Principer för tillsättande av valberedning

Styrelsens ordförande ska, så snart som möjligt efter utgången av det tredje kvartalet varje år, tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper erbjuds att utse var sin ledamot att ingå i v...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.