Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-13

Kallelse till årsstämma i Tradedoubler AB (publ)

Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr. 556575-7423 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 18 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

A.                  Rätt att delta

A.1                Förutsättningar för deltagande

                      Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021,
ii. anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per tisdagen den 11 maj 2021 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig. Se nedan för ytterligare information

A.2              Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.tradedoubler.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till bolaget på adress Tradedoubler AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 A, 113 56 Stockholm eller via epost till bolagsstamma@tradedoubler.com.Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets webbplats, www.tradedoubler.com. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickad per post, vänligen kontakta bolaget via epost till bolagsstamma@tradedoubler.com.

A.3              Frågor

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor kan istället skickas i förväg med post till bolaget på adress Tradedoubler AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 A, 113 56 Stockholm eller via epost till bolagsstamma@tradedoubler.comsenast lördagen den 8 maj 2021. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast torsdagen den 13 maj 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Birger Jarlsgatan 57 A, i Stockholm och på bolagets webbplats, www.tradedoubler.com, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

B.                Ärenden på årsstämman

B.1              Förslag till dagordning

1.        Stämmans öppnande.

2.        Val av ordförande vid stämman.

3.        Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.        Godkännande av dagordning.

5.        Val av en eller två justeringsmän.

6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.        Beslut om:

           a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

           b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och 

           c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 

9.        Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

10.       Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman.

11.       Val av styrelseledamöter.

12.       Val av styrelsens ordförande.

13.       Val av revisor.

14.       Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

15.       Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

17.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

18.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

19.       Beslut om valberedning inför årsstämman 2022.

20.       Beslut om ändring av bolagsordning.

21.       Stämmans avslutande.

B.2                Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Ebba Werkell, KANTER Advokatbyrå, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Punkt 5 - Val av en eller två justeringsmän

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Carol Spendilow, ombud för Reworld Media S.A., och Richard Hellekant, eller, vid förhinder för dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 b) - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 9 -  Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 10-14 - Val av styrelse samt arvoden till styrelse och revisor m.m.

Valberedning har bestått av Gautier Normand utsedd av Reworld Media (ordförande), Yi Shi, eget innehav och Pascal Chevalier, styrelsens ordförande.

Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:

-     att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter;

-    att omval sker av följande personer som ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma: Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann;

-     att Pascal Chevalier omväljs till styrelsens ordförande;

  • att EY AB omväljs till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma;

-     att följande arvoden till styrelsen ska utgå:

Pascal Chevalier (ordföranden)                         180 000 kronor

Gautier Normand                                             180 000 kronor

Nils Carlsson                                                    180 000 kronor

Jérémy Parola                                                  180 000 kronor

Erik Siekmann                                                  180 000 kronor

                                 ordförande i ersättningsutskottet                                                0 kronor

                                 ledamot i ersättningsutskottet                                                    0 kronor

-     att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i koncernen; och

-     att arvode till revisorerna ska utgå enligt fastställd räkning.

Punkt 15 - Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar bolagsledningen. Med bolagsledningen avses i dessa riktlinjer den verkställande direktören samt övriga medlemmar av bolagsledningen (the Senior Leadership Team). Dessa riktlinjer ska gälla alla ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig på den lokala marknad där medarbetaren verkar så att skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den individuella ersättningen ska baseras på medarbetarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi finns i detalj beskrivet på Tradedoublers webbplats:

https://www.tradedoubler.com/

Formerna av ersättning m.m.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Den totala ersättningen kan baseras på fyra huvuddelar; fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram.

Fast lön: Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning: Rörlig ersättning ska vara marknadsmässig och premiera tillväxt, rörelseresultat och verka koncernsammanhållande. Den bör vara baserad på i förhand bestämda mätbara mål, såväl kvantitativa som kvalitativa och skriftligen överenskomna med den anställde. Utfallet för den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 procent av den fasta lönen.

Pensionsförmåner: Pensionsförmåner kan erbjudas vissa medlemmar av bolags...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.