Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-08

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med säte i Göteborg, kallas till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.

Den fortsatta spridningen av COVID-19 är alltjämt svår att bedöma med någon säkerhet. Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen kommer Vicore Pharma:s årsstämma att hållas på ett annat sätt än vanligt. Vicore Pharma värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en årsstämma utan fysiskt deltagande.

Vicore Pharma välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. 

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.                        

Förutsättningar för deltagande

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid årsstämman ska denne

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 maj 2021, 

senast måndagen den 10 maj 2021 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Vicore Pharma Holding AB (publ) tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier               

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid årsstämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 5 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.vicorepharma.com, under rubriken "Investerare - Bolagsstyrning - Bolagsstämma". Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Vicore Pharma Holding AB (publ) tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Formuläret kan skickas via e-post till nina.carlen@vicorepharma.comeller per post till Vicore Pharma Holding AB (publ), att: Nina Carlén, Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsrösten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om årsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Nina Carlén på nina.carlen@vicorepharma.comeller på telefon +46 76 390 94 04.

Antal aktier och röster  

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 71 760 293 utestående aktier vilka berättigar till en röst per aktie vid årsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter
10.1 Jacob Gunterberg (omval)
10.2 Heidi Hunter (omval)
10.3 Maarten Kraan (omval)
10.4 Sara Malcus (omval)
10.5 Hans Schikan (omval)
10.6 Michael Wolff Jensen (omval)
11. Val av styrelseordförande
Michael Wolff Jensen (omval)
12. Val av revisor, och i förekommande fall, revisorssuppleanter
13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
17. Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter
18. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner
19. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ärende 1 - Val av ordförande vid årsstämman    

Valberedningen för Vicore Pharma, som utgörs av Staffan Lindstrand som representant för HealthCap VII L.P., Johannes Eckerstein som representant för Protem Wessman AB, Evert Carlsson som representant för Swedbank Robur och Michael Wolff Jensen, styrelseordförande, föreslår att styrelseordförande Michael Wolff Jensen, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman. 

Ärende 2 - Val av en eller två justeringspersoner                     

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Kjell Stenberg och Johannes Eckerstein, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Ärende 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd        

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som har kontrollerats av justeringspersonerna vid årsstämman.

Ärende 7) b. - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen             

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Ärende 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer                

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

Ärende 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden       

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga ledamöter, med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet, samt med 50 000 kronor till ordföranden i vetenskapsutskottet och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i vetenskapsutskottet.

Vidare föreslår valberedningen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ärende 10 - Val av styrelseledamöter                   

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Jacob Gunterberg, Heidi Hunter, Maarten Kraan, Sara Malcus, Hans Schikan och Michael Wolff Jensen omväljs till styrelseledamöter. Peter Ström har avböjt omval.

Ärende 11 - Val av styrelseordförande                       

Valberedningen föreslår att Michael Wolff Jensen omväljs till styrelseordförande.

Ärende 12 - Val av revisor, och i förekommande fall, revisorssuppleanter   

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget EY AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med önskemål om Andreas Mast som huvudansvarig revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Ärende 13 - Beslut om principer för utseende av valberedning                  

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedningen i enlighet med det följande.

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de per 31 augusti tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och styrelseordföranden. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett en ledamot till i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar inom tre månader från årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot till valberedningen som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden och ovan principer ska gälla tills nya principer antas.

Ärende 14 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter enligt följande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar styrelsen, verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. R...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.