Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 31 augusti 2021

Pressmeddelande

Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 31 augusti 2021

Aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ), org.nr 556034–8590 (”Bolaget” eller ”Bergman & Beving”), kallas härmed till årsstämma den 31 augusti 2021 klockan 16:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:15.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 23 augusti 2021

 2. dels senast onsdagen den 25 augusti 2021 anmäla sig via länk på Bolagets hemsida, per post under adress: Bergman & Beving Aktiebolag, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08–402 90 66 (klockan 09:00–16:00). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). 

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://www.bergmanbeving.com/site-services/integritetspolicy.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 25 augusti 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren/banken härom.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar, uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen i samband med anmälan.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär med röstinstruktion, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.bergmanbeving.com senast måndagen den 9 augusti 2021.

INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av covid-19 och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter erbjuder Bergman & Beving aktieägarna möjligheten att, istället för att fysiskt närvara vid stämman, använda sig av poströstning. Bergman & Beving följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan komma att uppdatera informationen.

POSTRÖSTNING

Styrelsen i Bergman & Beving har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, så kallad poströstning, enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan, använda ett särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på www.bergmanbeving.com.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Bergman & Beving tillhanda senast onsdagen den 25 augusti 2021 klockan 17.00. Formuläret ska skickas per post till Bergman & Beving Aktiebolag, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Formuläret skickas med fördel in redan i samband med aktieägarens anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BanklD via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av Bolagets revisor.
 8. Verkställande direktörens anförande.
 9. Beslut
  a.  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b.  om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  c.  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Redogörelse för valberedningens arbete.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 14. Val av revisor.
 15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (”2021 års Aktierelaterade Incitamentsprogram”).
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 18. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 11–14 ENLIGT OVAN

Den 5 februari 2021 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Bergman & Bevings årsstämma 2020, en valberedning med styrelsens ordförande och representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperingarna. Valberedningen består av styrelseordförande Jörgen Wigh, Anders Börjesson (valberedningens ordförande), Henrik Hedelius, Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder) samt Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder).

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 49 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 31 augusti 2021 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2        Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jörgen Wigh utses till ordförande vid årsstämman 2021.

Punkt 11        Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Punkt 12        Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 2 550 000 SEK (fg. år 1 975 000 SEK) att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 800 000 SEK (fg. år 600 000 SEK).
Övriga ledamöter: 350 000 SEK per ledamot (fg. år 275 000 SEK).

För utskottsarbete ska följande tilläggsarvoden utgå:

Ersättningsutskott: 75 000 SEK (fg. år 50 000 SEK) per utskottsledamot (två personer).
Revisionsutskott: 75 000 SEK (fg. år 50 000 SEK) till ordförande.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bergman & Beving, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Revisionsarvode ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13        Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö och Jörgen Wigh samt nyval av Niklas Stenberg.

Valberedningen föreslår omval av Jörgen Wigh som styrelseordförande.

Niklas Stenberg är född 1974 och har en jur.kand. från Uppsala universitet. Han är verkställande direktör och koncernchef för Addtech AB och har haft olika ledande befattningar inom Addtech samt Bergman & Beving och har dessförinnan varit advokat på Advokatfirman Delphi. Niklas är styrelseledamot i Addtech AB.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter återfinns på Bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

Punkt 14        Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

...

Författare GlobeNewswire