Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-20

Kallelse till extra bolagsstämma 2020 i AddLife AB (publ)

Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades i enlighet med styrelsens ändrade förslag att utdelning inte skulle lämnas till aktieägarna mot bakgrund av den allmänna osäkerheten kring covid-19 och de åtgärder som införts för att minska smittspridningen. Styrelsen såg istället en möjlighet att kalla till extrastämma senare under året för att besluta om utdelning för räkenskapsåret 2019, beroende på utvecklingen av covid-19 i relation till Bolagets verksamhet. De senaste månaderna har osäkerheten minskat även om det fortfarande finns anledning att vara återhållsam. Styrelsen har därför beslutat om att föreslå en utdelning om 0,50 SEK per aktie.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 november 2020,
  • dels anmäla sig till Bolaget under adress AddLife AB (publ), Box 3145, 103 62 Stockholm, per telefon +46 (0)8-420 038 30, via e-post info@add.lifeeller via Bolagets hemsida www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/ senast fredagen den 13 november 2020. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://www.add.life/om-addlife/personuppgifter-och-cookies/

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 13 november 2020.

OMBUD
Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Aktieägare som inte vill närvara personligen på stämman kan ge fullmakt åt ett ombud för att utöva sin rösträtt. Fullmakten ställs förslagsvis ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på extra bolagsstämman. Om fullmakten ställs ut till ordföranden på stämman måste fullmakten kombineras med en röstinstruktion så att ordföranden på stämman vet hur denne ska rösta under de olika beslutspunkterna. Om fullmakten inte kombineras med en röstinstruktion kommer inte ordföranden kunna företräda aktieägaren på stämman. Fullmakten bör även i övriga fall kombineras med en röstinstruktion. Tillsammans med fullmakten ska även tillhandahållas kopior på relevanta behörighetshandlingar i enlighet med vad som anges i kallelsen till extra bolagsstämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna fullmaktsformulär samt en blank röstinstruktion, vilka kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/ senast torsdagen den 29 oktober 2020.

POSTRÖSTNING
Styrelsen i AddLife har beslutat att aktieägarna i AddLife vid extra bolagsstämman den 19 november 2020 ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom post ska skicka in formuläret för poströstning till AddLife i enlighet med de instruktioner som anges i formuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om vinstutdelning
8. Stämmans avslutande

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG
2. Val av ordförande vid stämman
Styrelsens ordförande Johan Sjö föreslås som ordförande vid stämman.

7. Beslut om vinstutdelning
Bakgrund
Styrelsen beslutade den 6 april 2020 av försiktighetsskäl mot bakgrund av den allmänna osäkerheten som råder och de åtgärder som införts för att minska spridningen av covid-19 att dra tillbaka sitt förslag om utdelning om 0,80 SEK per aktie (2,40 SEK per aktie innan aktiedelning 1:4). Istället såg styrelsen en möjlighet att kalla till extra bolagsstämma senare under året för att besluta om utdelning för räkenskapsåret 2019. Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

Under de senaste månaderna har osäkerheten minskat och AddLife har haft hög aktivitet med väldigt stor efterfrågan från hälso- och sjukvården i många av koncernens bolag. Koncernen har ytterligare stärkt sin finansiella ställning och likviditet.

Förslag
Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att stämman beslutar om en utdelning om 0,50 SEK per aktie, oavsett aktieslag. De B-aktier som Bolaget innehar är undantagna från vinstutdelning. Således föreslås en vinstutdelning om totalt 56 146 291 SEK.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 23 november 2020. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 november 2020.

Per den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital till 1 093 820 804 kronor. Styrelsen har därefter beslutat utnyttja det av årsstämman 2019 beslutade bemyndigandet att vid ett eller flera tillfällen förvärva högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Återköp genomfördes den 19 mars 2020 om 125 000 B-aktier, motsvarande 31 miljoner SEK. Årsstämman 2020 beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag om en uppdelning av aktier (aktiesplit 1:4). Per 20 oktober 2020 uppgår antalet B-aktier som Bolaget innehar till 2 256 110. Det finns även ett bemyndigande från årsstämman 2020 om återköp av egna aktier motsvarande högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget vilket fram till dagens datum ej har nyttjats. I den utsträckning återköp av egna B-aktier genomförs kommer detta att ytterligare minska det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Per den 20 oktober 2020 uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen till 1 102 554 337 kronor.

AKTIER OCH RÖSTER
Bolaget har totalt utgivit 114 498 292 aktier, av vilka 4 625 216 är aktier av serie A och 109 873 076 är aktier av serie B varav Bolaget innehar 2 205 710. Det totala antal aktier, efter avdrag av de aktier som Bolaget innehar, är 112 292 582. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast torsdagen den 29 oktober 2020 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida från samma tidpunkt.

Stockholm i oktober 2020
Styrelsen
AddLife AB (publ)
AddLife AB, Box 3145, 103 62 Stockholm Tel +46 (0)8-420 038 30, www.add.lifeinfo@add.life

 

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden och övriga Europa.  AddLife har cirka 1.000 anställda i ett 50-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 20:15 (CET).

Författare AddLife

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.