Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Kallelse till extra bolagsstämma den 23 november 2021

Aktieägarna i AB Industrivärden (publ), org.nr 556043-4200, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 23 november 2021 för beslut om indragning av från Handelsbanken erhållna Industrivärdenaktier.


På grund av det alltjämt osäkra läget kring spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 november 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

dels   vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 15 november 2021,

dels   ha anmält sitt deltagande senast måndagen den 22 november 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 15 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 17 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.industrivarden.se, under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma/2021 Extra bolagsstämma. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 22 november 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till AB Industrivärden, "Extra bolagsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast måndagen den 22 november 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.industrivarden.se, under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma/2021 Extra bolagsstämma. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.


Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före stämman, dvs. senast lördagen den 13 november 2021, till AB Industrivärden c/o Styrelsen, Box 5403, 114 84 Stockholm eller via e-post till legal@industrivarden.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.industrivarden.se, under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma/2021 Extra bolagsstämma och på bolagets huvudkontor, Storgatan 10, 114 84 Stockholm, senast torsdagen den 18 november 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.


Behandling av personuppgifter

För information om Industrivärdens behandling av personuppgifter i samband med stämman, vänligen se integritetspolicy på bolagets webbplats, www.industrivarden.se.


Styrelsens förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av justeringsmän

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.  Styrelsens förslag till beslut om:

a. minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier, och

b. ökning av aktiekapitalet genom fondemission.


Förslag till beslut

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

L E Lundbergföretagen föreslår Sven Unger som ordförande vid stämman eller vid förhinder för honom, Patrik Marcelius.

Punkt 2 Val av justeringsmän

L E Lundbergföretagen föreslår Erik Brändström (Spiltan Aktiefond Investmentbolag) och Mikael Schmidt (SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl) att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Vid förhinder för någon av dem eller båda, föreslås i första hand Jörgen Wärmlöv (Spiltan Aktiefond Investmentbolag) och i andra hand Jan Carlson (SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl) att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

Punkt 6 Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Bakgrund

Den 21 oktober 2021 beslutade en extra bolagsstämma i Svenska Handelsbanken AB (”Handelsbanken”) om en utdelning av totalt 30 461 977 A-aktier i AB Industrivärden (”Industrivärden”) till Handelsbankens aktieägare i förhållande till det antal aktier de äger i Handelsbanken på avstämningsdagen för utdelningen den 25 oktober 2021, varvid innehav av varje 65:e aktie i Handelsbanken (oberoende av aktieslag) medför rätt till en A-aktie i Industrivärden. Andelar av aktier som uppkommer till följd av att aktieägarnas innehav inte ger rätt till ett helt antal A-aktier i Industrivärden kommer att säljas genom Handelsbankens försorg.

Industrivärdens helägda dotterföretag, Industrivärden Invest AB (publ) (”Invest”), innehar 215 200 000 aktier i Handelsbanken, motsvarande omkring 10,9 procent av totalt antal aktier och 11,0 procent av totalt antal röster i Handelsbanken. Genom den extra utdelningen i Handelsbanken kommer Invest att inneha 3 310 769 A-aktier i Industrivärden.

Industrivärdens styrelse har utvärderat olika alternativ för att dess aktieägare ska kunna tillgodogöra sig värdet av mottagna Industrivärdenaktier på bästa sätt. Utifrån dessa överväganden, som bland annat innefattar att Industrivärdens A-aktie handlas till rabatt mot det underliggande substansvärdet, bedöms en indragning av de mottagna aktierna vara det mest lämpliga alternativet för Industrivärden och dess aktieägare.

6 a) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av A-aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman ska besluta om minskning av Industrivärdens aktiekapital med ett belopp om 8 276 922,50 kronor genom indragning av de 3 310 769 A-aktier i Industrivärden som Invest kommer att inneha efter genomförd utdelning i Handelsbanken. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital.

6 b) Styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av aktier

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet under punkt 6 a) ovan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman ska besluta att genom fondemission öka Industrivärdens aktiekapital med ett belopp om 8 276 922,50 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Beslutet om minskning av bolagets aktiekapital kan genomföras utan inhämtande av tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol eftersom styrelsens förslag innebär att Industrivärden samtidigt genomför en fondemission, varigenom bolagets aktiekapital ökas med 8 276 922,50 kronor genom överföring från fritt eget kapital, vilket medför att varken Industrivärdens bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 088 024 692,50 kronor fördelat på totalt 431 899 108 aktier.

Bemyndiganden

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar verkställande direktören att vidta sådana justeringar i besluten enligt punkterna 6 a) och 6 b) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Villkor och majoritetskrav

Besluten under punkterna 6 a) och 6 b) ovan ska vara villkorade av varandra.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkten 6 a) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Övrig information avseende den extra bolagsstämman

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen framgår ovan. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § tredje punkten aktiebolagslagen samt revisorns yttranden enligt 12 kap. 7 § fjärde punkten respektive 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga senast den 2 november 2021 hos bolaget och på bolagets webbplats, www.industrivarden.se. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. De skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bol...

Författare GlobeNewswire