Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-18

Kallelse till extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB

Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Information med anledning av covid-19 (coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Alelion att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar. Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla den extra bolagsstämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd.

Deltagande av Alelions företagsledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad. Aktieägare som har symtom, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med covid-19 bör endast delta via ombud. Bolaget kommer senast en vecka innan stämman hålla fullmaktsformulär, för ett av bolaget utsett ombud att företräda en aktieägare och utöva dennes rösträtt, tillgängligt på bolagets hemsida, www.alelion.com. Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför stämman.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per torsdagen den 10 september 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast måndagen den 14 september 2020.

Anmälan om deltagande på stämman kan ske;

  • per post till Alelion Energy Systems AB, Att. Peter Nyström, Sörredsbacken 4, 418 78 Göteborg, eller per e-post till info@alelion.com

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.  

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före måndagen den 14 september 2020 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB måndagen den 14 september 2020.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.alelion.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till stämman. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast fredagen den 11 september 2020.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier och teckningsoptioner vid överteckning (övertilldelningsoption)
10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 980 000 kronor och högst 3 920 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 947 695,36 kronor och högst 11 790 781,44 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 49 000 000 och högst 196 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 147 384 750 stycken och högst 589 539 000 stycken.

Punkt 8: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 18 augusti 2020 om nyemission av högst 63 164 892 units bestående aktier och teckningsoptioner på följande villkor:

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
a. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption serie TO2 ("Unit"). Totalt omfattar emissionen högst 63 164 892 aktier och högst 63 164 892 teckningsoptioner
b. Emissionskursen för är 0,9 kronor för varje ny aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
c. Teckning av Units sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
d. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 25 september 2020.
e. Varje befintlig aktie berättigar till tre (3) uniträtter och sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
f. Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande Units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
i. i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av Units;
ii. i andra hand till annan som anmält sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
iii. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av Units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
g. Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden 30 september 2020 - 14 oktober 2020. Teckning av Units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade Units består av.
h. Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för Units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
i. Teckning kan enbart ske av Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
j. De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
k. Beslutet om företrädesemission av Units förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.
l. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor (fullständiga villkor tillhandahålls via www.alelion.com; Bilaga A - Teckningsoptionsvillkor):
i. Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 28 april 2021 till och med den 11 maj 2021, dock som lägst en (1) krona och högst en komma sjuttio-fem (1,75) kronor per aktie.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
l.
ii. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

m. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas under perioden från och med den 14 maj 2021 till och med den 28 maj 2021.
n. Aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ska ge rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.
o. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 263 297,84 kronor.
p. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 421 099,28 kronor.
q. Bolagets verkställande direktör, eller den denne utser, ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 9: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier och teckningsoptioner vid överteckning (övertilldelningsoption)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 31 december 2020, besluta om nyemission av ytterligare aktier och teckningsoptioner (Units) vid överteckning i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner (punkt 8), på i huvudsak följande villkor:

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
a. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 252 659,56 kronor genom nyemission av högst 12 632 978 aktier och 12 632 978 teckningsoptioner.
b. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i övertilldelningsoptionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 84 219,84 kronor genom nyemission av högst 4 210 992 aktier.
c. Rätten att teckna nya aktier och teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som styrelsen beslutar och som tecknat sig för Units i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner (punkt 8) utan att erhålla full tilldelning.
d. Nyemission enligt detta bemyndigande ska ske till en teckningskurs om 0,9 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner (punkt 8). Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt.
e. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övr...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.