Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-08

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

?MMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Stockholm 2017-02-08

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr. 556549-1650, kallas härmed till
extra bolagsstämma fredagen den 24 februari 2017 kl. 16.00 i DLA Pipers lokaler
på Kungsgatan 9 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena lördagen den 18
februari 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget
senast måndagen den 20 februari 2017. Anmälan ska göras till ALM Equity AB per
post till adress: ALM Equity AB, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, per fax:
08-550 029 68, per telefon: 08-562 303 00 eller per e-post: info@almequity.se.
Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om antal biträden.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.almequity.se samt
skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress eller e-postadress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva
sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god
tid före den 18 februari 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 7)

Vid årsstämman den 16 maj 2016 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om
nyemission av högst 2.000.000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning
om högst 20.000.000 kronor. Bemyndigandet har inte utnyttjats till någon del.

Styrelsen föreslår att bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 16 maj
2016 återkallas och att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om
nyemission av högst 3.500.000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning
om högst 35.000.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya
aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med
villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna
ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas
vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att
avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna
finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets
förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana
förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

* * * * * *

Stockholm 8 februari 2017

ALM Equity AB (publ)

Styrelsen

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.