Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-22

Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB (publ)

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid extra bolagsstämman:

  • Möjligheten att förhandsrösta och delta via videolänk.
  • Inregistrering till stämman börjar klockan 08.45.
  • Externa gäster bjuds inte in.
  • Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om stämman på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 13 november 2020. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför senast fredagen den 13 november 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 17 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 17 november 2020. Anmälan om deltagande i stämman görs per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Aros Bostad Extra bolagsstämma 2020") alternativt per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com.Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev eller e-post på adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 november 2020. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.arosbostad.se.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.arosbostad.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 november 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan till stämman" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ian.gulam@bakermckenzie.com.Om aktieägaren är en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Deltagande per distans

Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk) samt förhandsrösta. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste antingen via ombud eller förhandsröstning utnyttja sin rösträtt. Bolaget kommer senast den 22 november 2020, att skicka ut inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman per distans.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier
8. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
9. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
10. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera preferensaktier
11. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer jur.kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande.

1. Det föreslås att 1 § justeras med anledning av att justeringar i lagstiftning varvid "firma" har ersatts med "företagsnamn".

2. Det föreslås att införa en ny serie av preferensaktier. Befintliga preferensaktier ska vara preferensaktier av serie A. Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

               "1. Aktieslag och röstetal

Aktierna kan utges i tre serier, stamaktier, preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Stamaktie medför en röst och preferensaktie av serie A och B medför en tiondels röst.

2. Vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktier av serie A och serie B medföra företrädesrätt framför stamaktierna enligt nedan.

Preferensaktier av serie A och serie B medför företräde till vinstutdelning per preferensaktie ("Preferensutdelning") med ett belopp som ska uppgå till en fjärdedel av årlig Preferensutdelning ("Årlig Preferensutdelning") per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar enlig nedan.

Årlig Preferensutdelning för preferensaktier av serie A ska vara 8,50 kronor per preferensaktie av serie A och rätt till Preferensutdelning för preferensaktier av serie A ska föreligga första gången den första avstämningsdag som infaller efter den 30 juni 2018. Årlig Preferensutdelning för preferensaktier av serie B ska vara 7,50 kronor per preferensaktie av serie B och rätt till Preferensutdelning för preferensaktier av serie B ska föreligga första gången den första avstämningsdag som infaller efter den 30 juni 2021. Ingen rätt till Preferensutdelning för preferensaktier av serie A eller serie B ska föreligga avseende avstämningsdagar som infaller före dessa datum.

Utbetalning av Preferensutdelning för preferensaktier av serie A och B ska göras kvartalsvis. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna för preferensaktier av serie A ska vara 31 augusti 2018 och därefter 1 december, 1 mars, 1 juni och 1 september varje år. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna för preferensaktier av serie B ska vara 1 september 2021 och därefter 1 december, 1 mars, 1 juni och 1 september varje år. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som är lördag, söndag eller allmän helgdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av Preferensutdelning för preferensaktier av serie A och B ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Om ingen Preferensutdelning lämnats på preferensaktier av serie A och/eller B, eller om vinstutdelning understigande Preferensutdelningen för preferensaktier av serie A och/eller B lämnats, ska preferensaktierna av serie A och/eller B medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie A och/eller B, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp ("Innestående Belopp"). Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10 procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av Preferensutdelning skett (eller borde ha skett, i vilket fall det inte skett någon vinstutdelning alls).

Preferensaktierna av serie A och B ska i övrigt inte medföra någon rätt till vinstutdelning.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska, under förutsättning att preferensaktier av serie A och B erhållit full Preferensutdelning inklusive eventuellt Innestående Belopp enligt ovan, stamaktier erhålla utdelning.

3. Inlösen av preferensaktier av serie A och B

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie A och/eller B efter beslut av styrelsen eller bolagsstämma. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier av serie A och/eller B som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie A respektive B som varje preferensaktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie A och/eller B som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier av serie A och/eller B kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska vara ett belopp beräknat enligt följande:

I. Fram till den tredje årsdagen av den första registreringen av emission av preferensaktier av serie A ("Första A-emissionen"), ett belopp motsvarande (i) 115 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 2 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
II. Från och med den tredje årsdagen av den Första A-emissionen och för tiden därefter ett belopp motsvarande (i) 100 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 2 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie B ska vara ett belopp beräknat enligt följande:

I. Fram till den tredje årsdage...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.