Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-21

Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Attana AB

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

1. (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 oktober 2020, samt
2. (ii) anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast måndagen den 2 november 2020

Anmälan görs till Bolagets e-post; ir@attana.comeller skriftligen till Bolagets adress; Attana AB, Greta Arwidsons väg 21, 114 19 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 3 november 2020 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.attana.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) 
8. Beslut om företrädesemission
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier genom en s k övertilldelningsemission
10. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 - Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 292 323,40 SEK genom att, med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 48 705 400 aktier ("Företrädesemissionen").

Emissionen ska riktas till befintliga aktieägare, pro rata deras aktieinnehav vid avstämningsdagen, som med stöd av företrädesrätten ska ha rätt att teckna aktier. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.  

Teckningskursen uppgår till 1,30 SEK per aktie. De nya aktierna ska tecknas under perioden 3 - 17 december 2020. Avstämningsdagen är 2 december 2020.

Företrädesemissionen är villkorad av att Bolaget erhåller godkännande från Finansinspektionen av ett prospekt för emissionens genomförande.

Punkt 9 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om s k övertilldelningsemission

Styrelsen föreslår även att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att inom sex (6) månader från beslutet om Företrädesemissionen vid ett tillfälle, och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om en övertilldelningsemission av aktier till de tecknare i Företrädesemissionen som inte erhållit full tilldelning däri. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta att aktie utgiven i övertilldelningsemissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska (utöver det ovanstående) motsvara villkoren i Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om emission av aktier får totalt omfatta högst en ökning av Bolagets aktiekapital om 60 000 SEK och högst 10 000 000 aktier.  

Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapital.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 9 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Fullständigt förslag till beslut under punkt 8, en kopia på Bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens redogörelse över väsentliga händelser för bolagets finansiella ställning samt revisors yttrande över densamma kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida www.attana.com senast 2 veckor innan stämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

__________________________
Stockholm i oktober 2020
Attana AB
Styrelsen

Författare Attana

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.