Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-26

Kallelse till extra bolagsstämma i Bambuser AB

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud eller via videolänk. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid extra bolagsstämman:

  • Möjligheten att förhandsrösta och delta via videolänk.
  • Inregistrering till stämman börjar klockan 09.45.
  • Externa gäster bjuds inte in.
  • Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om stämman på Bolagets hemsida, bambuser.com.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 7 juli 2020. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför senast tisdagen den 7 juli 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 12 maj 2020. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Extra bolagsstämma, Bambuser AB, c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm alternativt per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com.Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev eller e-post på adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast tisdagen den 7 juli 2020. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida bambuser.com.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bambuser.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 7 juli 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan till stämman" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ian.gulam@bakermckenzie.com.Om aktieägaren är en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Deltagande per distans

Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk) samt förhandsrösta. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kan göra det antingen personligen, via videolänk, via ombud eller förhandsröstning. Bolaget kommer senast fredagen den 10 juli 2020, att skicka ut inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman per distans.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
8. Beslut om personaloptionsprogram 2020
A. Beslut om antagande av prestationsbaserat personaloptionsprogram
B. Beslut om emission av teckningsoptioner
C. Beslut om överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part
D. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part

9. Beslut om personaloptionsprogram för Verkställande Direktör 2020
A. Beslut om antagande av prestationsbaserat personaloptionsprogram
B. Beslut om emission av teckningsoptioner
C. Beslut om överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagaren eller annars till tredje part
D. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part

10. Beslut om emissionsbemyndigande
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode år styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
12. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsen beslut om nyemission av högst 41 123 392 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, från den 25 juni 2020, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 2 056 169,60 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 0,050 kronor per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde, totalt 2 056 169,60 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Carnegie Investment Bank AB (publ), för vidareöverlåtelse till de investerare som anmält intresse i det accelererade bookbuilding förfarandet som genomförts av Carnegie Investment Bank AB (publ).

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 13 juli 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 14 juli 2020. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bredda ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på ett tidseffektivt sätt och på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion. Vidare avses likviden från Erbjudandet användas för att bland annat öka tillväxttakten av Bolagets verksamhet genom att framförallt tillsätta nya resurser i en högre takt. Detta i syfte att kunna hantera det ökade intresset från nya kunder samt för att snabbare kunna etablera sig på nya marknader. Vidare avser Bolaget att fortsätta att öka det teknologiska försprånget samt säkerställa en ledande marknadsposition.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsen beslut om nyemission av högst 2 793 391 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, från den 25 juni 2020, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 139 669,55 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 0,050 kronor per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde, totalt 139 669,55 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Carnegie Investment Bank AB (publ), för vidareöverlåtelse till Joel Citron, styrelseordförande, och Murifield Invest AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Carl Kinell) som anmält intresse i det accelererade bookbuilding förfarandet som genomförts av Carnegie Investment Bank AB (publ).

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 13 juli 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 14 juli 2020. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att som en del av erbjudandet enligt nyemissionen beslutad av styrelsen den 25 juni 2020 med stöd av årsstämmans bemyndigande samt punkt 6 inkludera styrelseordföranden och Murifield Invest AB i den accelererade bookbuilding proceduren. Teckningskursen har fastställts till kvotvärdet för aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8: Beslut om personaloptionsprogram 2020

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att utöka det till extra bolagsstämman den 3 juli 2020 föreslagna personaloptionsprogrammet för vissa av Bambuser-koncernens anställda bosatta i och utanför Sverige ("Personaloptionsprogrammet 2020") i enlighet med nedan.

Syftet med att utöka det redan lämnande förslaget är att justera för den utspädning som följer av nyemissionen beslutad av styrelsen den 25 juni 2020 med stöd av årsstämmans bemyndigande samt punkt 6 och punkt 7 för vissa av deltagarna. Som även angetts i förslaget till extra bolagsstämman den 3 juli 2020 syftar förslaget till att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i ...

Författare Bambuser

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.