Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C-RAD AB (PUBL)

LL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C-RAD AB (PUBL)

Pressmeddelande 2016-10-25

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 (”Bolaget”), kallas härmed
till extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2016 klockan 15.00 hos C-RAD
AB, Bredgränd 18, Uppsala.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2016, dels anmäla
sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 11 november 2016.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: per
e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20
Uppsala. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,
A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress och telefonnummer. Om
aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman bör
sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall
registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de
personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den
juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges
till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress
enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas
på stämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via
Bolagets hemsida, www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut
eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd senast
fredagen den 11 november 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid
före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av B-aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
7. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

Valberedningen föreslår styrelseledamoten Kicki Wallje-Lund som ordförande på
stämman.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av B-aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget beslutade den 7 oktober 2016 om emission av högst 600 000
B-aktier under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande.
Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämma skall godkänna denna emission
enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 90 000,028424
kronor.

Teckningskursen för aktierna skall vara 10,77 kronor per aktie och baseras på
den volymvägda genomsnittskursen för de tjugo handelsdagarna mellan 7 september
2016 och 4 oktober 2016 utan rabatt, totalt 6 462 000 kronor om samtliga aktier
tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma styrelsens ordförande tillika en av Bolagets
huvudägare Lars Nyberg.

Teckning skall ske genom kontant betalning senast den 10 december. Styrelsen
skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital. Styrelsen
bedömer att denna nyemission bidrar till den fortsatta utvecklingen av bolaget,
dess marknader och produkter, och därmed att bolagets möjligheter att skapa
ytterligare värde för alla aktieägare främjas. Grunden för teckningskursen
baseras på den volymvägda genomsnittskursen för de tjugo handelsdagarna mellan
7 september 2016 och 4 oktober 2016 utan rabatt.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar
som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och hos
Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 6 är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagstämman, då emissionen riktat sig till tecknare som ryms
inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till
862 887 A-aktier medförande 8 628 870 röster och 26 668 766 B-aktier medförande
26 668 766 röster. Det totala antal röster i Bolaget uppgår till 35 297 636.
Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas
tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på
Bredgränd 18, 753 20 i Uppsala och på Bolagets hemsida, www.c-rad.se fr o m
torsdagen den 27 oktober och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin e-post- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på
Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Uppsala i oktober 2016
C-RAD AB (publ)
Styrelsen

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom
patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem.
Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB,
C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har
för närvarande 45 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och
utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD
SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta
(Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras
C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har
grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i
Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa
International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att
integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post: investors@c-rad.com

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras
enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.